ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grander

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grander*, -grander-

grander ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grander (adj.) เหนือกว่า See also: สูงกว่า, ใหญ่กว่า, เยี่ยมกว่า, ดีกว่า Syn. better, greater, higher

grander ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wegrand {m} | Wegränder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grander
Back to top