peaceful

แปลว่า


adj สงบ
ความหมายเหมือนกับ: calm , even , impassive
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีระเบียบ , เงียบสงบ
คำตรงข้าม: disturbed
adj ซึ่งยอมตาม
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งโอนอ่อน , ซึ่งผ่อนตาม

ตัวอย่างประโยค


I'm enjoying a peaceful lifestyle a lot. ฉันพอใจกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สงบสุขมาก
Such a peaceful new year's day!. ช่างเป็นปีใหม่ที่สงบสุขอะไรเช่นนี้