hold

แปลว่า


vt กอด
ความหมายเหมือนกับ: clasp , cuddle , embrace
n การควบคุม
คำที่เกี่ยวข้อง: การดูแล , การครอบงำ , การครอบคลุม , การจับ , การเกาะ , การเกาะกุม
n การจับไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: การคว้าไว้
n การทำให้หยุดชะงัก
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำให้ล่าช้า
vt เก็บเอาไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: สงวนไว้ , รักษาไว้
vt เกาะติด
คำที่เกี่ยวข้อง: ยึดติด
vt ครอบครอง
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นเจ้าของ
n คุก
vt จัดเตรียม
คำที่เกี่ยวข้อง: เตรียมการ , จัดแจง
vt จับไว้
ความหมายเหมือนกับ: catch , grasp , grip
คำที่เกี่ยวข้อง: คว้าไว้ , กำไว้
vt เชื่อว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: เข้าใจว่า
vt ทำให้ล่าช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หยุดชะงัก
vt บรรจุ
คำที่เกี่ยวข้อง: บรรทุก , ใส่ได้
n พันธนาการ
vt อดกลั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: กลั้น
n ระวางบรรทุกสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน
คำที่เกี่ยวข้อง: พื้นที่ที่ใช้เก็บสินค้าในเรือหรือเครื่องบิน

รูปภาพ


hold จับไว้จับไว้

ตัวอย่างประโยค


Could you hold this for a sec? Sure. คุณช่วยถือนี่ให้สักครู่หนึ่งได้ไหม? ได้สิ
Hold on a second. รอสักครู่หนึ่งก่อน

หมวดคำ