guard

แปลว่า


vt คุ้มกัน
ความหมายเหมือนกับ: defend , secure , protect
คำที่เกี่ยวข้อง: ระวัง , พิทักษ์ , ป้องกัน
คำตรงข้าม: disregard , neglect , forsake.
n อุปกรณ์ป้องกัน
ความหมายเหมือนกับ: protector device
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องป้องกันภัย
vt เฝ้ายาม
ความหมายเหมือนกับ: watch , look after , keep an eye on
คำที่เกี่ยวข้อง: ดูแล , รักษาความปลอดภัย
คำตรงข้าม: forsake , disregard
n เครื่องป้องกันภัย
ความหมายเหมือนกับ: protector device
n ยาม
ความหมายเหมือนกับ: protector , watchman , security officer
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้ดูแล , ยามรักษาการณ์ , คนเฝ้า , ผู้คุ้มกัน , คนเฝ้ายาม
n ตำแหน่งการ์ดในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ความหมายเหมือนกับ: defender , protector
คำที่เกี่ยวข้อง: การ์ด
n ตัวเบี้ยของกีฬาหมากรุก