dry

แปลว่า


vt ทำให้แห้ง
ความหมายเหมือนกับ: condense , preserve , dehydrate , harden
คำที่เกี่ยวข้อง: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง
คำตรงข้าม: dilute , moisten , soften
adj ฝืด
คำที่เกี่ยวข้อง: (ตลก) ร้าย
adj ไม่ดื่มเหล้า
ความหมายเหมือนกับ: abstinent , moderate
คำที่เกี่ยวข้อง: ห้ามขายเหล้า , ห้ามจำหน่ายสุรา
adj ไม่นำกระแสไฟฟ้า
adj ไม่มีน้ำนม
คำที่เกี่ยวข้อง: น้ำนมแห้ง
adj ไม่หวาน
คำที่เกี่ยวข้อง: จืดชืด , ขาดความหวาน
adj เย็นชา
คำที่เกี่ยวข้อง: ไร้อารมณ์ , เฉยๆ , เงียบๆ
vi แห้ง
ความหมายเหมือนกับ: condense , preserve , dehydrate , harden
คำที่เกี่ยวข้อง: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง
คำตรงข้าม: dilute , moisten , soften
adj แห้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เปียกชื้น , แห้งแล้ง , แห้งตึง , ไอแห้งๆ , คอแห้งผาก