ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bleach

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bleach*, -bleach-

bleach ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bleach (vi.) ฟอก See also: ฟอกสี, ฟอกขาว Syn. blanch, fade
bleach out (phrv.) ทำให้สีซีดขาว See also: ทำให้สีตก
bleacher (n.) ออกไซด์ที่มีออกซิเจน 2 อะตอมเช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ Syn. decorant
bleachers (n.) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
bleachl (n.) ยาฟอกขาว See also: เครื่องฟอกขาว Syn. decolorant
English-Thai: HOPE Dictionary
bleach(บลีชฺ) {bleached,bleaching,bleaches} vt. ทำให้สีซีด,ฟอกจัด,ขจัดสีออก,ทำให้สีตก vi. สีตก,สีซีด,กลายเป็นขาว n. การฟอกให้ขาว,ยาฟอกขาว,ปริมาณความซีด
bleacher(บลี'เชอะ) n. เครื่องฟอกให้ขาว,คนฟอกให้ขาว,ภาชนะที่ใช้ในการฟอกให้ขาว,อัฒจันทร์กลางแจ้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bleach(n) ยาฟอกขาว,การฟอกสี,การฟอกให้ขาว
bleachers(n) อัฒจันทร์กลางแจ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bleach spot; deoxidation sphereดวงฟอกจาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleachสำรอก;ตัวยาฟอกขาว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฟอกขาว (v.) bleach See also: whiten Syn. ฟอก
ฟอกสี (v.) bleach
ฟอกขาว (adj.) bleached See also: bleached white, bleached clean
ฟอกขาว (adj.) bleached See also: bleached white, bleached clean
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that was for eating bleach under the sink.และนั่นก็เพราะไปกินน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ ใต้อ่างล้างจาน
Uh, do you think I should bleach my jeans...อ่า นี่เธอคิดว่าฉันควรจะ/ฟอกยีนส์...
If you're not cutting it at least bleach it a littleถ้าไม่ตัด มาฟอกสักนิดก็ยังดี
Scrubbed with bleach recently.ขัดกับน้ำยาฟอกขาวเมื่อเร็วๆ นี้
I contacted The Albuquerque Journal... ...and asked what chemicals they use to bleach their paper.ผมร่วมงาน นิตยสารเดอะอัลเบอร์เคอร์กี และถามสารเคมี ที่พวกเขาใ้ช้ฟอกสีกระดาษ
I once fed bleach to the dog that Yu was really fond of.ฉันเป็นคนที่ไล่หมา แต่ยูเป็นคนที่หลบอยู่ข้างหลังนะ
Well, soon-to-be pearly whites. You need to bleach them.เอ่อ เกือบจะขาวน่ะนะ แค่ต้องไปฟอกสีหน่อย
Ammonia and bleach makes chlorine gas.แอมโมเนียกับสารฟอกขาว สร้างแก๊สคลอรีน
Besides, bleach kills just about everything.ยังไงก็ตาม, เราล้างแผลแล้ว.
They're dumping my odorless bleach idea.พวกนั้นไม่สนใจ น้ำยาพอกขาวไร้กลิ่นของแม่
I found these new disinfecting bleach wipes.ผมเจอน้ำยาล้างห้องน้ำตัวใหม่
Someone used bleach on the living room.มีคนใช้น้ำยาขัด ในห้องนั่งเล่น

bleach ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 洴] wash; bleach (fabric)
漂白剂[piāo bái jì, ㄆㄧㄠ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, 漂白剂 / 漂白劑] bleach
漂白水[piǎo bái shuǐ, ㄆㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄕㄨㄟˇ, 漂白水] bleach
[pì, ㄆㄧˋ, 澼] bleach; to clean
脱色剂[tuō sè jì, ㄊㄨㄛ ㄙㄜˋ ㄐㄧˋ, 脱色剂 / 脫色劑] bleaching agent; decolorant
次氯酸[cì lǜ suān, ㄘˋ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, 次氯酸] hypochlorous acid HOCl (bleach)

bleach ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブリーチ[, buri-chi] (n) bleach
塩素系漂白剤[えんそけいひょうはくざい, ensokeihyouhakuzai] (n) chlorine bleach
スタンド[, sutando] (n) (1) stands; bleachers; (2) stand (e.g. newspaper stand); counter (e.g. lunch counter); (3) stand (e.g. inkstand); (4) (abbr) (See 電気スタンド・でんきスタンド) desk lamp; floor lamp; standard lamp; (5) (See ガソリンスタンド) station (e.g. gas station); (P)
ブリーチャーズ[, buri-cha-zu] (n) bleachers
内野席[ないやせき, naiyaseki] (n) infield bleachers
外野[がいや, gaiya] (n) (1) (See 内野・ないや) outfield; (2) (abbr) (See 外野手・がいやしゅ) outfielder; (3) (abbr) (See 外野席) outfield bleachers; (4) third party; outsider; (P)
外野席[がいやせき, gaiyaseki] (n) outfield bleachers
晒;晒し[さらし, sarashi] (n) bleaching; bleached cotton
晒し粉;さらし粉[さらしこ, sarashiko] (n) bleaching powder
晒木綿;晒し木綿[さらしもめん, sarashimomen] (n) bleached cotton cloth
漂白[ひょうはく, hyouhaku] (n,vs) blanching; bleaching; (P)
白化[はっか;はくか, hakka ; hakuka] (n,vs) (1) bleaching; whitening; chlorosis; (2) albinism
白化現象[はっかげんしょう;はくかげんしょう, hakkagenshou ; hakukagenshou] (n) albinism; chlorosis; bleaching (of coral)
繭紬[けんちゅう, kenchuu] (n) pongee (unbleached silk)
脱色[だっしょく, dasshoku] (n,vs) decolourization; decolorization; decolourisation; decolorisation; bleaching
観覧席[かんらんせき, kanranseki] (n) seat; seats; stands; grandstand; bleachers
顔黒[がんぐろ, ganguro] (n,vs) blackening the body (name given to young Japanese girls who have tanned skin, bleached hair and wear heavy make-up)

bleach ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten FR: laver ; savonner
ฟอกให้ขาว[v. exp.] (føk hai khā) EN: bleach FR: blanchir
ฟอกขาว[v.] (føk khāo) EN: bleach ; whiten FR: blanchir
ฟอกสี[v.] (føksī) EN: bleach FR: blanchir
น้ำยาฟอกขาว[X] (nāmyā føk k) EN: bleach FR: eau de Javel [f]
ด้ายดิบ[n.] (dāidip) EN: unbleached cotton thread ; raw cotton yarn FR:
ฟอกขาว[adj.] (føk khāo) EN: bleached FR: blanchi
การฟอกสี[n.] (kān føksī) EN: whitening ; bleaching FR:
การฟอกสีฟัน[n. exp.] (kān føksī f) EN: dental bleaching ; tooth whitening FR:
ผ้าดิบ[X] (phā dip) EN: unbleached cloth FR:

bleach ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chlorbleiche {f}chlorine bleach
Schnellbleiche {f}chemical bleaching
chlorfrei {adj} [chem.] | chlorfrei gebleicht | völlig chlorfreichlorine-free | chlorine-free bleached | totally chlorine-free (TCF)
Bleichgrad {m}degree of bleaching

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bleach
Back to top