ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abstinent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abstinent*, -abstinent-

abstinent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abstinent (adj.) ตามอัตภาพ See also: พอประมาณ Syn. temperate
abstinent (adj.) ไม่ดื่มเหล้า See also: ห้ามขายเหล้า, ห้ามจำหน่ายสุรา Syn. moderate
abstinent (adj.) ไม่เมา (ยาหรือเหล้า) Syn. moderate Ops. intemperate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You said that you'd been abstinent for the last three years.นายบอกว่า นายเก็บตัว มาสามปีแล้ว
I know asking high school seniors to be abstinent is like asking a porcupine to poop goat cheese.การขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าของโรงเรียน ก็เหมือน ขอให้เม่นขี้ใส่เนยแพะ ไม่เข่าท่าเลย
Huh. Jason Stackhouse, abstinent.หือ เจสัน สแต๊กเฮ้าส์ ครองตัว

abstinent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
enthaltsam {adj} | enthaltsamer | am enthaltsamstenabstinent | more abstinent | most abstinent
abstinent {adj}abstinent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abstinent
Back to top