ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bleed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bleed*, -bleed-

bleed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bleed (vi.) เลือดออก See also: ตกใน, ตกเลือด
bleed (vt.) ถ่ายเลือด
bleed (vt.) นำเงินจำนวนมากไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง Syn. extort
bleed for (phrv.) เสียใจมากกับ (บางคน) (คำไม่เป็นทางการ ใช้เมื่อเสแสร้งเสียใจ)
bleed for (phrv.) ทำให้จ่ายเงินอย่างไม่ยุติธรรมหรือโดนโกง (คำไม่เป็นทางการ)
bleed to death (phrv.) ตกเลือดจนตาย See also: เสียเลือดมากจนตาย
bleed white (phrv.) ฉ้อโกง (คำไม่เป็นทางการ) See also: โกง
bleeder (n.) คนหน้าเลือด
bleeding (adj.) ซึ่งมีเลือดไหล
English-Thai: HOPE Dictionary
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeder(บลีด'เดอะ) n. คนที่เลือดออกง่าย,คนชอบรีดไถคนอื่น,ช่องที่น้ำซึมออก
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
bleeding heartดอกไม้ประดับชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
bleed(vi) หลั่งเลือด,ตกเลือด,เสียเลือด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bleedไล่ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bleederท่อแยกขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bleedingอาการเลือดออก, เลือดไหล, การตกเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bleeding at Ovulationเลือดออกขณะที่มีการตกไข่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกเลือด (n.) bleeding See also: losing blood, having a hemorrhage
กำเดา (n.) nosebleed See also: epistaxis, nasal catarrh Syn. เลือดกำเดา
ระงับเลือด (v.) stop bleeding Syn. ห้ามเลือด
ห้ามเลือด (v.) stop the bleeding See also: stanch/staunch the bleeding
เลือดกำเดา (n.) nosebleed
แฝดเลือด (n.) childbirth bleeding See also: blood discharged just before giving birth
แฝดเลือด (n.) childbirth bleeding See also: blood discharged just before giving birth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's bleedingมันเลือดออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They'd bleed me dry.พวกเขาดูดเลือดฉันแห้งแน่
"My love grows for you as you bleed from your neck""การเดินทางของความรักนั้นเป็นการเดินทางที่ยากลำบาก
I guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup.แกควรจะหลั่งเลือดเพื่อการปฏิวัติ
Now, listen, I'm not going to jail over your little dick... so you can either say I didn't hit you... or you can bleed to death for all I care!เอาล่ะ ฟังนะ! กูไม่ยอมไปอยู่ในคุก เพราะไอ้เจี๊ยวเล็กๆของมึงหรอกโว้ย! ...
I'm going to bleed to death.ฉันคงต้องเสียเลือดจนตาย
You perforated his lung. It'll take hours to bleed out.คุณยิงทะลุปอดเขา มันจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าเลือดจะไหลหมด
I'll bleed what you came for all over the floor. You wouldn't want this.เลือดฉันคงนองเต็มพื้น นายคงไม่ต้องการแบบนั้น...
Daniel has two hours, before the gas creap into his nervous system, begings to breaks down his body tisue and he begin to bleed from any orifices he has.แดนเนี่ยลมีเวลาอีก 2 ชั่วโมง ก่อนที่แก๊ซจะเริ่มออกฤทธิ ร่างกายจะเริ่มด้านชา ประสาทเริ่มสั่งการช้า และเลือดก็จะไหลออกมาทางทวารทั้ง 7 ของเค้า
Her feet would bleed and get swollen.จนเท้าบวมห้อเลือดเลย
Let's see how many times I can shout out about your little hole in there before I bleed out, huh?มาดูว่าฉันจะแหกปากเรื่องรูนั่น ได้กี่ครั้งก่อนที่เลือดจะหมดตัว
Three hundred families that bleed for our rights and for the very principles this room was built upon.เราต้องส่งทัพสปาร์เทิน ทั้งมวลเพื่อช่วยเหลือองค์ราชัน ใช้เพียงเพื่อปกปักษ์ชีวิตตนเอง แต่เพื่อทารกของเรา
If she stays like this, she will bleed to death.ถ้าเธอยังอยู่นี่ เธอต้องเสียเลือดจนตาย

bleed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǜ, ㄋㄩˋ, 衄] bleed at the nose; check in battle
出血[chū xuè, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˋ, 出血] bleeding; hemorrhage; fig. spending money
渗色[shèn sè, ㄕㄣˋ ㄙㄜˋ, 渗色 / 滲色] bleeding
止血垫[zhǐ xuè diàn, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄉㄧㄢˋ, 止血垫 / 止血墊] dressing; pad to stop bleeding
内出血[nèi chū xiě, ㄋㄟˋ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ, 内出血 / 內出血] internal bleeding; internal hemorrhage
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
隐血[yǐn xuè, ˇ ㄒㄩㄝˋ, 隐血 / 隱血] occult blood (in medicine, fecal blood from internal bleeding)
止血栓[zhǐ xuè shuān, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ ㄕㄨㄢ, 止血栓] plug to stop bleeding; tampon
崩漏[bēng lòu, ㄅㄥ ㄌㄡˋ, 崩漏] uterine bleeding

bleed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding
内出血[ないしゅっけつ, naishukketsu] (n,vs) internal bleeding; internal haemorrhage; internal hemorrhage; (P)
出血[しゅっけつ, shukketsu] (n,vs) (1) bleeding; haemorrhage; hemorrhage; (2) bleeding money; red ink; selling below cost; (P)
出血多量[しゅっけつたりょう, shukketsutaryou] (n) excessive bleeding; massive bleeding
出血性の人[しゅっけつせいのひと, shukketsuseinohito] (n) bleeder; haemophiliac; hemophiliac
出血死[しゅっけつし, shukketsushi] (n) bleeding to death
出血症[しゅっけつしょう, shukketsushou] (n) bleeder's affliction
出血過多[しゅっけつかた, shukketsukata] (n) excessive bleeding
外出血[がいしゅっけつ, gaishukketsu] (n) bleeding
止血[しけつ, shiketsu] (n,vs,adj-no) stop bleeding; hemostasis; haemostasis
色流れ[いろながれ, ironagare] (n) dye bleeding (in fabric dyeing)
華鬘草[けまんそう, kemansou] (n) bleeding heart; Dicentra spectabilis
血が止まる[ちがとまる, chigatomaru] (exp,v5r) to stop bleeding
裂れ痔;裂痔;切れ痔;切痔[きれじ, kireji] (n) anal fistula; bleeding hemorrhoids

bleed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขูดเลือดขูดเนื้อประชาชน[v. exp.] (khūtleūatkh) EN: bleed the people FR: saigner la population
เลือดกำเดา[n. exp.] (leūat kamdā) EN: nose bleed ; epistaxis FR:
เลือดกำเดาไหล[n. exp.] (leūat kamdā) EN: nose bleed ; epistaxis FR: hémorragie nasale [f] ; saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
เลือดไหล[v.] (leūat lai) EN: bleed FR: saigner
เลือดออก[v.] (leūat øk) EN: bleed FR: saigner
เลือดตกใน[v. exp.] (leūat tokna) EN: bleed internally ; have internal bleeding ; have an internal hemorrhage FR: avoir une hémorragie interne
มีเลือดออก[v.] (mī leūat øk) EN: bleed FR: saigner
พิมพ์ตกหน้า[n. exp.] (phim tok nā) EN: bleed page FR:
ตัดตก[v. exp.] (tat tok) EN: bleed FR:
ตกใน[v.] (toknai) EN: flow inside ; bleed internally FR:
ตกน้ำมัน[v.] (toknāmman) EN: bleed oil FR:
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat ) EN: internal bleeding FR: hémorragie interne [f]
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth FR:
หัวแตก[X] (hūa taēk) EN: be bleeding from the head ; have a head wound FR: saigner de la tête
กำเดา[n.] (kamdao) EN: epistaxis ; nosebleed ; nasal catarrh FR: saignement de nez [m] ; épistaxis [f]
เลือดออก[n.] (leūat øk) EN: bleeding FR: saignement [m]
มังกรคาบแก้ว[n. exp.] (mangkøn khā) EN: Bleeding heart FR: Clérodendron de Tomson [m]
พวงแก้ว[n. exp.] (phūang kaēo) EN: Bag flower ; Bleeding heart vine ; Broken heart FR:

bleed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entlüftungshahn {m}air bleed cock
Anzapfventil {n}bleed valve; extraction valve
Entlüftungsbehälter {m}bleed container
Entlüftungsschraube {f} [techn.]bleed screw
Negrostaube {f} [ornith.]Negros Bleeding Heart
Platentaube {f} [ornith.]Mindoro Bleeding Heart
Tawitawitaube {f} [ornith.]Tawitawi Bleeding Heart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bleed
Back to top