ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evaporation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evaporation*, -evaporation-

evaporation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evaporation (n.) การขจัดน้ำจากอาหาร See also: การทำให้คายน้ำ Syn. drying
evaporation (n.) การทำให้เป็นไอ See also: การกลายเป็นไอ

evaporation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸发[zhēng fā, ㄓㄥ ㄈㄚ, 蒸发 / 蒸發] evaporate; evaporation
蒸发热[zhēng fā rè, ㄓㄥ ㄈㄚ ㄖㄜˋ, 蒸发热 / 蒸發熱] latent heat of evaporation

evaporation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒸着[じょうちゃく, jouchaku] (n,vs) (1) (See 真空蒸着) deposition (e.g. vacuum deposition); (2) (See 蒸発) vaporization; evaporation
消散[しょうさん, shousan] (n,vs,adj-no) evaporation; dispersion; dissipation
脱水[だっすい, dassui] (n,vs) evaporation; dehydration; dessication; (P)
蒸発[じょうはつ, jouhatsu] (n,vs,adj-no) (1) evaporation; (2) disappearance (of people intentionally concealing their whereabouts); unexplained disappearance; (P)

evaporation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการระเหย[n. exp.] (attrā kān r) EN: evaporation rate FR:
การคายน้ำ[n.] (kān khāi nā) EN: transpiration ; evaporation FR: transpiration [f] ; évaporation [f]
การระเหย[n.] (kān rahoēi) EN: evaporation FR: évaporation [f]

evaporation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verdampfungswärme {f}heat of evaporation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evaporation
Back to top