ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evaporator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evaporator*, -evaporator-

evaporator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evaporator (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าให้แห้ง, สารที่ช่วยทำให้แห้งเร็ว Syn. dehydrator

evaporator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีวาปอเรเตอร์[n.] (īwāpørētoē) EN: evaporator FR:
คอยล์เย็น[n. exp.] (khøi yen) EN: evaporator FR:
เครื่องระเหย[n. exp.] (khreūang ra) EN: evaporator FR: évaporateur [m]
เครื่องทำระเหย[n. exp.] (khreūang th) EN: evaporator FR:

evaporator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rotationsverdampfer {m}rotary evaporator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evaporator
Back to top