ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dry-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dry, *dry*,

-dry- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของกอง (n.) fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup
ลมร้อน (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Ops. ลมหนาว
ลมแล้ง (n.) hat dry wind See also: desert-like wind Syn. ลมร้อน Ops. ลมหนาว
สวบ (adv.) sound of treading on soft ground or dry leaves
เตารีดไอน้ำ (n.) steam, spray, and dry iron
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง
See if they can be mended, and above all, tell Robert to dry his tears.เเล้วไปบอกโรเบิร์ตให้เช็ดน้ำตาได้เเล้ว
I didn't dry myself, I wanted you to see this. Do you remember me?ผมไม่ได้ทำตัวให้แห้ง ผมอยากให้คุณดู จำผมได้มั้ย
And some dry white toast, please.และขนมปังปิ้งแห้งสีขาว
In the meanwhile, I will continue to indulge myself, and I will continue doing my best... in the good fight against dry rot and rust.แต่ตอนนี้ ฉันขอมอมตัวเองก่อน ดีกว่านั่งเหี่ยวแห้ง รอวันตาย
Always. Coffee? Dry out a bit.แหงล่ะ กาแฟมั้ย หลบฝนก่อนสักพัก
We can't take the chance of running dry in the middle of nowhere.เราไม่ควรเสี่ยงไปน้ำมันหมดกลางทาง
Will you hand me a dry towel, Miss Beautiful Tulip?คุณจะมือฉันผ้าขนหนูแห้งนางสาวสวยทิวลิป?
[ Wolf ] You're dry enough. Toss 'em their clothes.[หมาป่า] คุณแห้งพอ โยน 'em เสื้อผ้าของพวกเขา
He worked for a dry cleaning concern.ไม่ เขาทำงานที่ร้านซักแห้ง
She told me your father worked in.... a dry cleaning establishment.เธอบอกผมว่าพ่อคุณทำงานร้านซักแห้ง
What I could use is just one more armload of good dry wood.สิ่งที่ปู่ต้องการคือ ไม้แห้งดีๆ อีกสักหน่อย

-dry- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, 晞] dawn; dry in the sun
[dǒu, ㄉㄡˇ, 斗] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石
干果[gān guǒ, ㄍㄢ ㄍㄨㄛˇ, 干果 / 乾果] dried fruit; dry fruits (nuts etc)
[kǎi, ㄎㄞˇ, 垲 / 塏] dry terrain
[gé, ㄍㄜˊ, 塥] dry clay lump
干冰[gān bīng, ㄍㄢ ㄅㄧㄥ, 干冰] dry ice; carbon dioxide ice
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 干眼症] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A
枯燥[kū zào, ㄎㄨ ㄗㄠˋ, 枯燥] dry and dull; uninteresting
口干舌燥[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, 口干舌燥 / 口乾舌燥] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 堭] a dry moat outside a city wall; a dry ditch
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 隍] dry moat; god of city
萎缩[wěi suō, ㄨㄟˇ ㄙㄨㄛ, 萎缩 / 萎縮] to wither; to dry up (of a plant); to atrophy (of muscle or organ)
禁酒[jìn jiǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄡˇ, 禁酒] prohibition; ban on alcohol; dry law
[yǔ, ㄩˇ, 斞] stack of grain; dry measure equivalent to 16 斗 dou3 or 160 liter
[shài, ㄕㄞˋ, 晒 / 曬] to dry in the sunshine; to sunbathe; to share web files (loan from English share)
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 畑] used in Japanese names with phonetic value hatake, bata etc; dry field (i.e. not paddy field)
枯草[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, 枯草] withered grass; dry grass

-dry- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer
がさがさ[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P)
かすかす[, kasukasu] (adj-na,adj-no,adv,vs) (1) dry (and tasteless); (adv,vs) (2) barely; just
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
クリーニング[, kuri-ningu] (n,vs) cleaning; dry cleaning; laundry service; (P)
ドライアイス[, doraiaisu] (n) dry ice
ドライイースト[, doraii-suto] (n) dry yeast
ドライカッパー[, doraikappa-] (n) {comp} dry copper
ドライクリーニング[, doraikuri-ningu] (n) dry cleaning
ドライシェービング[, doraishie-bingu] (n) dry shaving
ドライシャンプー[, doraishanpu-] (n) dry shampoo
ドライビール[, doraibi-ru] (n) dry beer
ドライマティーニ;ドライマーティーニ(ik)[, doraimatei-ni ; doraima-tei-ni (ik)] (n) dry martini
フェーン現象[フェーンげんしょう, fe-n genshou] (n) hot, dry wind that blows down from a mountain (Foehn phenomenon)
ぼくぼく[, bokuboku] (adv,adv-to,vs) (1) (arch) (of soil, etc.) soft, dry and crumbly; (2) sound of quiet walking
ぼそぼそ[, bosoboso] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) dry and crumbling; (2) whispering; subdued; (3) tasteless; flavorless; flavourless
マンガン乾電池[マンガンかんでんち, mangan kandenchi] (n) manganese dry cell
乾かす[かわかす, kawakasu] (v5s,vt) to dry (clothes, etc.); to desiccate; (P)
乾ききる[かわききる, kawakikiru] (v5r) (1) to drain dry; to dry out; (2) to scorch
乾せる;悴せる[かせる, kaseru] (v1) (1) to dry up; to scab; to slough; (2) to be poisoned (with lacquer); (3) (arch) to waste away
乾ドック[かんドック, kan dokku] (n) dry dock
乾びる;涸びる;嗄びる;枯らびる[からびる, karabiru] (v1,vi) to dry up; to shrivel
乾上がる;干上がる[ひあがる, hiagaru] (v5r,vi) to dry up; to parch; to ebb away
乾咳;空咳[からせき;からぜき, karaseki ; karazeki] (n) (1) dry cough; hacking cough; (2) (esp. 空咳) intentional cough (i.e. to get someone's attention)
乾固[かんこ, kanko] (n,vs) dry and harden
乾固まる[ひかたまる, hikatamaru] (v5r) to dry and harden
乾地農法[かんちのうほう, kanchinouhou] (n) dry farming
乾場[かんば, kanba] (n) place to dry seaweed
乾性[かんせい, kansei] (adj-na,n,adj-no) dry; dryness; dry (pleurisy)
乾期(P);乾季(P)[かんき, kanki] (n,adj-no) dry season; (P)
乾材[かんざい, kanzai] (n) dry lumber
乾枯らびる;干からびる;干涸びる;乾涸びる;干枯びる(iK);干枯らびる(iK)[ひからびる, hikarabiru] (v1,vi) to dry up completely; to become stale
乾溜;乾留[かんりゅう, kanryuu] (n,vs) dry distillation
乾燥地農業[かんそうちのうぎょう, kansouchinougyou] (n) dry farming
乾燥季;乾燥期[かんそうき, kansouki] (n) dry season; dry spell; dry period
乾田[かんでん, kanden] (n) dry paddy field

-dry- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough FR: toux sèche [f]
แบตเตอรี่แห้ง[n. exp.] (baettoērī h) EN: dry battery FR:
ใบไม้แห้ง[n. exp.] (baimāi haēn) EN: dry leaves FR: feuilles séchées [fpl]
บก[n.] (bok) EN: land ; dry land ; terra firma ; highland FR: terre ferme [f] ; terre [f] ; sol [m] ; plancher des vaches [m]
ชำ[n.] (cham) EN: grocery ; grocer's store ; dry goods store ; dry grocer's store FR: épicerie [f] ; magasin d'épices [m]
ชำ[adj.] (cham) EN: preserved ; dry FR: séché
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เช็ดมือ[v. exp.] (chet meū) EN: rub the hands dry FR: essuyer les mains
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face FR: essuyer le visage
เช็ดตัว[v. exp.] (chet tūa) EN: rub the body dry FR: essuyer
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ฝนแล้ง[v.] (fonlaēng) EN: be dry ; have a dry spell FR:
ฝนทิ้งช่วง[X] (fon thing c) EN: have a dry spell FR:
แห้ง[adj.] (haēng = hae) EN: dry ; dried FR: sec ; séché ; desséché
แห้งเหือด[v.] (haēng heūat) EN: dry up FR:
แห้งกราก[adj.] (haēng krāk) EN: dry ; parched out FR:
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; very dry ; dry FR: aride ; sec ; stérile
แห้งผาก[v.] (haēngphāk) EN: dry up FR:
เหือด[v.] (heūat) EN: dry up ; diminish FR:
เหือดแห้ง[v.] (heūathaēng) EN: run dry FR:
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate FR: se faner ; se dessécher ; se flétrir
เหี่ยวแห้ง[v.] (hīohaēng) EN: wither ; wilt ; wrinkle ; fade ; dry out FR: se faner ; se dessécher
หิดด้าน[n. exp.] (hit dān) EN: dry scabies FR:
แกงฉู่ฉี่[n. exp.] (kaēng chūch) EN: fried fish in red curry ; fish in red curry ; dry curry FR:
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: be in a boathouse ; be docked ; be in dry dock FR:
คลัตช์แห้ง[n. exp.] (khlat haēng) EN: dry clutch FR:
เขิน[v.] (khoēn) EN: become shallow ; be high and dry FR:
คอแห้ง[adj.] (khøhaēng) EN: feeling dry ; thirsty ; having a dry throat FR:
คอแห้งผาก[v.] (khø haēngph) EN: feel dry FR:
ของชำ[n. exp.] (khøngcham) EN: groceries ; dry foodstuff ; dry goods FR: épicerie [f] ; aliments séchés [m]
ของแห้ง[n.] (khønghaēng) EN: dry goods FR:
ของกอง[n.] (khøngkøng) EN: fruits and dry food prepared for monks during a special occasion FR:
ขอด[adj.] (khøt) EN: running low ; running dry ; a little left at the bottom ; left over at the bottom of FR: presque à sec
กระฉีก[n. exp.] (krachīk) EN: shredded coconut boiled dry with sugar FR: noix de coco râpée et caramélisée [f]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
แล้ง[v.] (laēng) EN: dry FR: sec ; aride
ลมแล้ง[n. exp.] (lom laēng) EN: dry wind ; desert-like wind FR: vent sec [m]
ลมร้อน[n.] (lomrøn) EN: hot dry wind FR:
ลมว่าว[n.] (lomwāo) EN: winter north wind ; dry monsoon wind FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide

-dry- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight
Trockenbatterie {f}dry battery; dry cell
Trockenelement {n}dry cell; dry battery; dry element
Schnellreinigung {f}express dry cleaning
Magermilchpulver {n}nonfat dry milk
Abfischung {f}fishing dry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dry-
Back to top