ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plasterboard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plasterboard*, -plasterboard-

plasterboard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plasterboard (n.) แผ่นกระดาษปิดฝาผนัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For God's sake, there's a panel behind the plasterboard.เห็นแก่พระเจ้าเถอะ มีแผ่นกระดานอยู่ด้านหลังผนังห้อง
'Living room, there's a panel in the plasterboard. ' Living room.- ในห้องนั่งเล่น มีแผ่นกระดานอยู่ด้านหลังผนังห้อง

plasterboard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プラスターボード[, purasuta-bo-do] (n) plasterboard

plasterboard ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gipsplatte {f}gypsum plasterboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plasterboard
Back to top