ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dehydrator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dehydrator*, -dehydrator-

dehydrator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dehydrator (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าให้แห้ง, สารที่ช่วยทำให้แห้งเร็ว Syn. evaporator
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dehydratorsที่เก็บผัก [การแพทย์]

dehydrator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脱水機[だっすいき, dassuiki] (n) dryer; dehydrator

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dehydrator
Back to top