ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

signify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *signify*, -signify-

signify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
signify (vt.) มีความหมาย See also: เป็นเครื่องแสดง, มีความสำคัญ Syn. count, matter, weigh
English-Thai: HOPE Dictionary
signify(ซิก'นิไฟ) vt. แสดงออก,มีความหมาย,ชี้บ่ง,บอกใบ้,บุ้ย,เป็นลาง,เป็นนิมิต,บอกให้รู้ล่วงหน้า vt. มีความสำคัญ., See also: signifiable adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
signify(vt) บอกใบ้,แสดงความหมาย,บ่งชี้,บอกให้รู้ล่วงหน้า,เป็นลาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอกยี่ห้อ (v.) signify See also: indicate, make know
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
The urine stain on your pants would signify that you're a single-shaker!รอยปัสสาวะบนกางเกง... ...แสดงว่าสะบัดครั้งเดียวก่อนเก็บ
Now, these are signs, together with the rise of the Roman Empire, which signify the birth of the Antichrist.ทีนี้,นั้นคือเครื่องหมายการเกิดใหม่ของอาณาจักรโรม เป็นสัญลักษ์ของการเกิดของผู้ต่อต้านพระเยซู
Whereas other smells that signify death,ส่วนกลิ่นอื่นๆที่แสดงถึงความตาย
Well,if I remember right, they built a series of victorian homes along the river to signify safe passage.ใช่ ผมจำมันได้ พวกเขาสร้างบ้านแห่งชัยชนะ ตามริมฝั่งแม่น้ำ เพื่อเป็นอนุสรณ์การข้ามมาได้อย่างปลอดภัย
Its birth and Lilith's resurrection will signify the time of our covenant.\ ด้วยการถือกำเนิดของมันและการคืนชีพของลิลิธ เวลาแห่งพันธสัญญาก็จะมาถึง
Good afternoon, everyone, and happy Memorial Day. I wanted the theme of today's party to signify a fresh start for all of us.และวันแห่งความสุขวันนี้ แนวคิดสำหรับปาร์ตี้วันนี้
Upside-down figures usually signify death of some kind.จากด้านบนถึงด้านล่าง รูปร่างนั่นดูเหมือนจะ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงการตายของบางสิ่ง
It could signify a birthdate or an important time in his life.มันอาจหมายถึง วันเกิด หรือช่วงเวลาสำคัญ ในชีวิตเขา
Those signify how many people he's killed.มันหมายถึงจำนวนของคนที่เขาได้ฆ่า
Signify your feelings with every caress.เปิดหัวใจของคุณกับแต่ละการสัมผัสด้วยความรัก
..and this man and this woman in holy matrimony, which is an honourable estate, instituted by God in the time of man's innocency, signifying unto us the mystical union that is between Christ and His church,และผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ ในการแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกระทำให้สถานที่อันมีเกียรติ ซึ่งเป็นที่สถิตย์ของพระผู้เป็นเจ้า ในโอกาสอันบริสุทธิ์ของผู้คน

signify ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, 象征 / 象徵] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for
意味着[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, 意味着 / 意味著] signify; mean; imply

signify ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
現す(P);表す(P);現わす(P);表わす(P);顕す[あらわす, arawasu] (v5s,vt) (1) (esp. 現す, 現わす) to reveal; to show; to display; (2) (esp. 表す, 表わす) (See 言い表す) to express; (3) (esp. 表す, 表わす) to represent; to signify; to stand for; (4) (esp. 顕す) to make widely known; (P)
雑節[ざっせつ, zassetsu] (n) standard days signifying the changing of the seasons (i.e. setsubun, higan, etc.)

signify ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมายความว่า[v.] (māikhwām wā) EN: mean ; imply ; indicate ; signify ; it means that FR: signifier ; vouloir dire
แสดงให้เห็น[v. exp.] (sadaēng hai) EN: indicate ; show ; signify ; symbolize ; name ; point ; designate FR: dévoiler ; révéler ; démontrer ; indiquer ; montrer ; laisser voir ; faire voir
แสดงว่า[v.] (sadaēng wā) EN: show (that) ; signify FR: indiquer que
สัปทน[n.] (sappathon) EN: ceremonial brightly coloured umbrella used in ordination festivities ; long-handled ceremonial umbrella ; ceremonial parasol used to signify royal rank ; ceremonial umbrella used to signify royal rank FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า signify
Back to top