ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pity*, -pity-

pity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pity (n.) ความเสียดาย See also: ความอับอาย Syn. shame
pity (n.) ความสงสาร See also: ความเห็นใจ, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความสังเวช Syn. compassion, mercy Ops. cruelty, pitilessness
pity (vt.) สงสาร See also: เมตตา, เวทนา, เห็นใจ Syn. feel for, sympathize
pitying (adv.) อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ Syn. kindly
pitying (adj.) น่าสงสารหรือเห็นใจ Syn. tender
pitying (adj.) เปี่ยมด้วยความเมตตา See also: เต็มไปด้วยความเมตตา, มีความกรุณาปราณี, รู้สึกเมตตา, รู้สึกเห็นใจ Syn. kind, kindly Ops. merciless, cruel, unkind
pitying (adj.) เห็นอกเห็นใจ See also: สงสาร Syn. caring, compassionate
English-Thai: HOPE Dictionary
pity(พิท'ที) n. ความสงสาร,ความเมตตา,ความเห็นอกเห็นใจ -Phr. (take (have) on pity แสดงความปรานีต่อ) vt.,vi. รู้สึกสงสาร,รู้สึกเมตตาเห็นอกเห็นใจ., Syn. sympathy
English-Thai: Nontri Dictionary
pity(n) ความสงสาร,ความเวทนา,ความเมตตา,ความสมเพช,ความเห็นใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสังเวช (v.) feel pity for See also: pity, be sympathy, be pitiful, be poor Syn. น่าสมเพช, น่าอนาถ, น่าสงสาร, น่าเวทนา
สมเพช (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพช (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพชเวทนา (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช
สมเพชเวทนา (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช
ความสงสาร (n.) pity See also: sympathy, compassion, commiseration Syn. ความเห็นใจ, ความเห็นอกเห็นใจ
ความสมเพช (n.) pity See also: compassion, sympathy, pathos Syn. ความเวทนา, ความสงสาร
ความเวทนา (n.) pity See also: compassion, sympathy, pathos Syn. ความสงสาร, ความเห็นใจ Ops. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม
สงสาร (v.) pity See also: condole, sympathize with, commiserate Syn. เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
สงสาร (v.) pity See also: take a pity on, sympathize with, have compassion for Ops. สมน้ำหน้า
สังเวช (v.) pity See also: commiserate, sympathize, compassionate, lament Syn. สงสาร, เวทนา, สมเพช
อนาถ (v.) pity See also: feel pity Syn. สังเวช, สงสาร, สลดใจ
อนาถใจ (v.) pity See also: be dismayed, have a pity, be pitiful Syn. สังเวช, สลดใจ
อาสูร (v.) pity See also: condole with, sympathize Syn. สงสาร, เอ็นดู, กังวล
เวทนา (v.) pity See also: have compassion on, sympathize with Syn. สงสาร
น่าสงสาร (v.) be pitying See also: feel pity for Syn. น่าเห็นใจ, น่าเวทนา, น่าสมเพช, น่าสังเวช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A pity it should be idle all these years.เสียดาย มันถูกทิ้งไว้เปล่าประโยชน์ ทั้งหมดนานมาก
It's a pity you have to grow up.น่าเสียดายที่คุณต้องเติบโต
The pity is, you've got to go through the same thing all over again.น่าสงสารก็ตรงที่คุณต้องกลับมาเริ่มใหม่อีกรอบ
It's a pity some of you fellows haven't anything better to do.น่าเสียดายที่พวกคุณไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ทํา
Then he began to pity the great fish he had hooked.จากนั้นเขาก็เริ่มที่จะสงสาร ปลาที่ดีที่เขาเคยติดยาเสพติด
But you know the pity is when I'm paid I always follow my Job through.แต่มันน่าเสียดาย ฉันรับค่าจ้างมา... ...ฉันก็ต้องทำงานของฉัน
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน
It would be a pity to damage yours.มันน่าเสียดายนะที่จะต้องถูกทำลายไป
He'll see the world. Pity you couldn't go with him.เขาเป็นคนเข้าใจโลกนะ โทษที ไม่เหมือนกับเธอเลย
Once you did it for pity And you did it for prideOnce you did it for pity And you did it for pride
It's a pity you never asked yourself why it started.น่าสมเพชที่คุณไม่เคยถามตัวเอง ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้น
It was a pity Kelly was going to have to kill her.น่าเสียดาย เคลลี่กำลังจะฆ่าเธอ

pity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, 怜惜 / 憐惜] to take pity on; to feel tenderness toward
[xī, ㄒㄧ, 惜] pity; regret; to rue; to begrudge; Taiwan pr. xi2
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 偶然性] chance; fortuity; serendipity
恩赐[ēn cì, ㄣ ㄘˋ, 恩赐 / 恩賜] favor; to give charity to sb out of pity
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, 哀怜 / 哀憐] feel compassion for; pity
可惜[kě xī, ㄎㄜˇ ㄒㄧ, 可惜] it is a pity; what a pity; (it's) too bad
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 愍] pity; sympathize
怜悯[lián mǐn, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄧㄣˇ, 怜悯 / 憐憫] pity
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, 花斑癣 / 花斑癬] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, 遗憾 / 遺憾] regret; pity; sorry
[āi, ㄞ, 哀] sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 悯 / 憫] sympathize; to pity
打动[dǎ dòng, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄥˋ, 打动 / 打動] to move (to pity); arousing (sympathy); touching

pity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気の毒[おきのどく, okinodoku] (adj-na) (See 気の毒) pitiful; pity
哀愍;哀憫;哀びん;哀みん[あいびん(哀愍;哀憫;哀びん);あいみん(哀愍;哀憫;哀みん), aibin ( ai bin ; ai bin ; ai bin ); aimin ( ai bin ; ai bin ; ai min )] (n,vs) pity
慈しむ[いつくしむ, itsukushimu] (v5m,vt) to love; to be affectionate to; to pity
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection
セレンディピティ[, serendeipitei] (n) serendipity
セレンディピティー[, serendeipitei-] (n) serendipity
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion
恵沢[けいたく, keitaku] (n) blessing; pity; favor; favour; benefit
愛しがる[いとしがる, itoshigaru] (v5r,vt) to treat with love; to pity; to cherish
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
気の毒[きのどく, kinodoku] (adj-na,n) pitiful; unfortunate; (a) pity; (P)
自己憐憫[じこれんびん, jikorenbin] (n) self-pity
錫杖草[しゃくじょうそう;シャクジョウソウ, shakujousou ; shakujousou] (n) (uk) yellow bird's-nest (Monotropa hypopitys); pinesap; false beechdrops
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity

pity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
กรุณา[n.] (karunā) EN: compassion ; kindness ; pity FR: compassion [f]
ความเห็นใจ[n.] (khwām henja) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration FR: sympathie [f] ; compassion [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
น่าเสียดายจังเลย[X] (nāsīa dāi j) EN: That's a pity FR:
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
รู้สึกสงสาร[v. exp.] (rūseuk song) EN: feel sorry for ; feel pity for FR:
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour
เวทนา[v.] (wēthanā) EN: pity ; have compassion for FR: avoir de la compassion (pour)
เวทนา[v.] (wētthanā) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with FR: compatir ; s'apitoyer
ไชโย[interj.] (chaiyō) EN: Cheers! ; Yay! ; Hurray! ; Hurrah! ; Huzza! ; Bravo! ; Hip hip hooray! ; Hippity hip hooray! FR: Hourra ! ; Bravo ! ; Santé !
เฟินเงิน[n. exp.] (foēn ngoen) EN: Pityrogramma calomelanos FR: Pityrogramma calomelanos
เกลื้อน[n.] (kleūoen) EN: chloasma ; tinea ; liver spots ; Pityriasis versicolor FR:
กระลู่น์[adj.] (kralū) EN: pitying FR: pitoyable
กระลูน[adj.] (kralūn) EN: pitying FR: pitoyable
น่าสงสาร[adj.] (nā songsān) EN: pitying ; pathetic ; poor FR: pitoyable ; déplorable
โถ[X] (thō) EN: what a pity! ; alas! ; oh dear! FR: hélas !
โธ่[int] (thō) EN: Oh! ; Really! ; Oh dear! ; What a pity! ; Alas! FR:
โธ่เอ๋ย[int] (thō oēi) EN: Oh! ; Really ! ; Oh dear! ; What a pity! ; Alas! FR:

pity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pity
Back to top