ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commiserate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commiserate*, -commiserate-

commiserate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commiserate (vt.) ทำให้รู้สึกเศร้าเสียใจ
commiserate with (phrv.) เห็นอกเห็นใจ See also: สงสาร, ปลอบโยน Syn. condole with, sympathize with
English-Thai: HOPE Dictionary
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll totally commiserate the event.เราจะได้เก็บไว้เป็นที่รำรึก
Yes. I only went down there to commiserate, and he was very dismissive.อืม ผมไปที่นั่นเพื่อแสดงความเห็นใจเท่านั้น
Don't try to commiserate.ไม่ใช่กับพี่ อย่าทำเป็นเห็นใจหน่อยเลย

commiserate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P)

commiserate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commiserate
Back to top