ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tell*, -tell-

tell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tell (vt.) บอก See also: พูด, แจ้ง Syn. explain, inform, state
tell (vi.) บอก See also: พูด, แจ้ง Syn. explain, inform, state
tell (vt.) เล่า See also: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย Syn. narrate, recount, relate
tell (vt.) เปิดเผย Syn. disclose, reveal
tell (vi.) เปิดเผยความลับ Syn. reveal secrets
tell (vt.) จำแนกความแตกต่าง See also: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง Syn. distinguish, separate
tell (vt.) รู้ Syn. know
tell (vt.) สั่ง See also: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ Syn. direct
tell (vt.) รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้) See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ Syn. assure
tell (vi.) มีผลกระทบ See also: กระทบกระเทือน Syn. be effective
tell (vt.) ทำนาย
tell a lie (vi.) โกหก See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก Syn. misspeak
tell about (phrv.) เล่าเกี่ยวกับ Syn. tell of
tell about (phrv.) เผยความลับ See also: เผย
tell against (phrv.) ตำหนิ See also: ว่า, ว่ากล่าว, กล่าวโทษ Syn. charge against, count against, weigh against
tell apart (phrv.) แยกแยะ See also: บอกความแตกต่าง Syn. tell from
tell between (phrv.) แยกแยะระหว่าง Syn. distinguish between, be able to tell the difference between
tell by (phrv.) บอกเวลาได้จาก See also: ดูเวลาจาก
tell from (phrv.) บอกจาก See also: เล่าจาก Syn. tell by
tell from (phrv.) แยกแยะความแตกต่างจาก Syn. differentiate from, discriminate from
tell it the marines (idm.) ฉันไม่เชื่อคุณ
tell of (phrv.) เล่าให้ (บางคน) ฟังเกี่ยวกับ Syn. tell about
tell of (phrv.) ดุ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ต่อว่า Syn. inform against
tell off (phrv.) ดุด่า See also: ดุว่า Syn. bawl out, be down on
tell off (phrv.) นับ See also: นับจำนวนของ
tell on (phrv.) มีผลร้ายต่อ
tell on (phrv.) ดุ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฟ้องเกี่ยวกับ Syn. inform against
tell over (phrv.) นับซ้ำๆ See also: เล่าซ้ำๆ
tell people apart (idm.) แยกแยะคน หรือกลุ่มคนออกจากกัน
tell someone a thing or two (idm.) ด่าว่ารุนแรง See also: ต่อว่า
tell someone where to get off (idm.) ด่าว่ารุนแรง See also: ต่อว่า
tell tales out of school (idm.) บอกความลับ See also: ปล่อยข่าว
tell the time (idm.) บอกเวลา
tell things apart (idm.) แยกแยะของออกจากันได้ See also: บอกความแตกต่าง
tell time (idm.) บอกเวลาได้ See also: ดูเวลา
tell to (phrv.) เล่าให้ฟัง Syn. recount to
tell two things or two persons apart (idm.) แยกออกจาก See also: แยกแยะ, แยกจากกัน
tell which is which (idm.) รู้ว่าใครเป็นใคร See also: แยกความแตกต่างได้
tell with (phrv.) รู้ความจริงจาก See also: เดาจาก
teller (n.) พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร Syn. cashier, clerk, counting clerk
English-Thai: HOPE Dictionary
tell(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...
teller(เทล'เลอะ) n. ผู้บอก,ผู้เล่า,พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่รับหรือจ่ายเงิน,ผู้นับ คะแนนเสียง, See also: tellership n., Syn. raconteur
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า.
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
tell(vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
telling(adj) อย่างแรง,ชะงัด,ได้ผล
telltale(adj) ปากโป้ง,ปากมาก,ปากสว่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tellerกรรมการนับคะแนนเสียง (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำนูล (v.) tell See also: inform, report Syn. ทูล, บอก, กล่าว
บอกเล่า (v.) tell See also: inform, notify, announce to, apprise Syn. ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย
ประภาษ (v.) tell See also: speak, explain, say, utter Syn. พูด, ตรัส, รับสั่ง, บอก
สาธยาย (v.) tell See also: inform, notify, announce to, apprise Syn. ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า
เล่า (v.) tell See also: relate, recount, narrate, describe, recite Syn. เล่าเรื่อง
เล่าขาน (v.) tell (a story) See also: narrate, relate, recount Syn. กล่าวขาน
เล่าขาน (v.) tell (a story) See also: narrate, relate, recount Syn. กล่าวขาน
เอ็ด (v.) tell another Syn. แพร่งพราย
ปากพูด (n.) tell-tale See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account Syn. มุขปาฐะ
มุขบาฐ (n.) tell-tale See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account Syn. มุขปาฐะ, ปากพูด
มุขปาฐะ (n.) tell-tale See also: verbal, word of mouth, verbalism giving an oral account Syn. ปากพูด
เทลลูเรียม (n.) tellurium
chipmunk (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. ground-squirrel, prairie dog
foretold (vt.) ทำนาย (กริยาช่องที่ 2 และช่องที่ 3 ของ foretell)
gopher (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. chipmunk, ground-squirrel, prairie dog
ground-squirrel (n.) กระรอกจำพวก Citellus มีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณอเมริกาเหนือ Syn. chipmunk, prairie dog
IQ (abbr.) ระดับสติปัญญา (คำย่อของ intelligence quotient) See also: ไอคิว, ระดับความฉลาด
Te (n.) ธาตุกึ่งโลหะ (คำย่อของ tellurium)
told (vt.) กริยาช่อง 2 และ 3 ของ tell
vitelli (n.) คำนามพหูพจน์ของ vitellus
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่าง
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
Anything you can tell us would be helpfulสิ่งใดก็ตามที่คุณสามารถบอกกับเราได้จะเป็นประโยชน์
I'll tell you in a minuteฉันจะบอกกับคุณอีกสักประเดี๋ยวนี้แหล่ะ
I don't know what else I can tell youฉันไม่ทราบว่ามีอะไรอีกที่ฉันจะบอกกับคุณได้
There's much I have to tell youมีเรื่องมายมายที่ฉันต้องบอกกับคุณ
There's so much I have to tell you bothมีเรื่องมากมายเหลือเกินที่ฉันต้องบอกกับเธอทั้งสองคน
I'll tell him in personฉันจะบอกกับเขาเป็นการส่วนตัว
I tried to tell you beforeฉันพยายามบอกกับคุณมาก่อนแล้ว
Could you tell me something about...?คุณช่วยเล่าบางสิ่งเกี่ยวกับ...ได้ไหม
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
Could you tell me where I can find these books?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะหาหนังสือพวกนี้ได้ที่ไหน
Could you tell me where the post office is?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
Can you tell me how to get to…?คุณช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมว่าจะไปที่...ได้อย่างไร
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
Please tell me you're kiddingโปรดบอกฉันมาว่าคุณล้อเล่น
What am I suppose to tell him this time?ฉันควรจะบอกเขาว่าอะไรดีล่ะตอนนี้
I only come to tell you that…ฉันมาเพียงเพื่อที่จะบอกคุณว่า...
I want to tell you somethingฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
It's a long story! Let me tell itเรื่องมันยาว ขอฉันเล่านะ
He has something he wants to tell youเขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
Let me tell you somethingขอฉันบอกอะไรคุณบางอย่างนะ
I'm tired of waiting for you to tell me I am readyฉันเบื่อหน่ายกับการที่ต้องรอคอยให้คุณบอกกับฉันว่าฉันพร้อมแล้ว
Just tell me what you wantแค่บอกมาว่าคุณอยากได้อะไร
I forbid you to tell the boy anything!ฉันห้ามคุณบอกอะไรกับเด็กนั่น
Can I call you and tell you later?ขอฉันโทรบอกคุณทีหลังได้ไหม?
How many times do I have to tell you?กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ฉันต้องบอกเธอ?
I've got something to tell youฉันมีบางสิ่งที่ต้องบอกคุณ
There's something I've got to tell you before you leaveมีบางสิ่งที่ฉันต้องบอกกับคุณก่อนคุณจากไป
That is all I can tell youนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกคุณได้
I can't tell the story anymoreฉันไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้อีกต่อไป
What are you gonna tell them?คุณกำลังจะบอกอะไรพวกเขา?
What do you expect me to tell them?คุณคาดว่าฉันจะบอกอะไรกับพวกเขาล่ะ?
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Please tell me what are they doing here?โปรดบอกฉันมาว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่?
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
You expect me to tell the truth about…คุณหวังให้ฉันพูดความจริงเกี่ยวกับ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, don't tell me who you are.ตอนนี้ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นใคร ให้ฉันเดา.
Let me tell you something.ผมมีบางอย่างอยากจะบอก
Your secret agent? Tell her to come here.นั้นความลับของคุณเหรอ เรียกเธอมานี่
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก
Let me tell you what made me change my mind.ออกจากเตาเพื่อเตาไฟแต่ให้ฉัน บอกคุณ สิ่งที่ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด ของฉัน
All right then, here's what we'll tell 'em:โอเคแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะบอก 'em
Here they come, Pinoke. Now, you tell 'em.ที่นี่พวกเขามา ปีโนก ตอนนี้คุณ บอก 'em
I'll run right home and tell my father.ฉันจะใช้สิทธิที่บ้านและบอก พ่อ ของฉัน
I'll tell my father!ฉันจะบอก พ่อ ของฉัน!
Well, I-- um-- - Uh- - Go ahead, tell her.ก็ ฉันหนอ ไป ข้างหน้าบอกเธอ
What? You mean to tell me you take orders from a grasshopper?คุณหมายถึงจะบอกฉัน ว่าคุณใช้คำสั่ง
Uh... can you tell me where we can find Monstro?คุณสามารถบอกฉันที่เรา สามารถหา โมนสทโร?

tell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, 不识好歹 / 不識好歹] unable to tell good from bad; undiscriminating
挑拨是非[tiǎo bō shì fēi, ㄊㄧㄠˇ ㄅㄛ ㄕˋ ㄈㄟ, 挑拨是非 / 挑撥是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
搬弄是非[bān nòng shì fēi, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ ㄕˋ ㄈㄟ, 搬弄是非] to incite a quarrel (成语 saw); to sow discord between people; to tell tales; to make mischief
诉说[sù shuō, ㄙㄨˋ ㄕㄨㄛ, 诉说 / 訴說] tell (to another person)
认人[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, 认人 / 認人] to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
认人儿[rèn rén r, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄖ˙, 认人儿 / 認人兒] erhua variant of 認人|认人, to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
咬人狗儿不露齿[yǎo rén gǒu r bù lù chǐ, ㄧㄠˇ ㄖㄣˊ ㄍㄡˇ ㄖ˙ ㄅㄨˋ ㄌㄨˋ ㄔˇ, 咬人狗儿不露齿 / 咬人狗兒不露齒] the dog that bites does not show its fangs (俗语 saying); fig. You can't tell the really dangerous enemy from his external appearance.
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, 伊索] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables
[líng, ㄌㄧㄥˊ, 灵 / 靈] alert; departed soul; efficacious; quick; effective; intelligence
仙女座[xiān nǚ zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 仙女座] Andromeda (constellation)
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, 仙女星座] Andromeda constellation (galaxy) M31
缠夹二先生[chán jiā èr xiān sheng, ㄔㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄦˋ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, 缠夹二先生 / 纏夾二先生] annoying muddle-headed person who gabbles unintelligibly
反知识[fǎn zhī shi, ㄈㄢˇ ㄓ ㄕ˙, 反知识 / 反知識] anti-intellectual
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
宝瓶座[Bǎo píng zuò, ㄅㄠˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 宝瓶座 / 寶瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); also called 水瓶座
水瓶座[Shuǐ píng zuò, ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 水瓶座] Aquarius (constellation and sign of the zodiac); variant of 寶瓶座|宝瓶座
天鹰座[tiān yīng zuò, ㄊㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ, 天鹰座 / 天鷹座] Aquila (constellation)
天舟座[tiān zhōu zuò, ㄊㄧㄢ ㄓㄡ ㄗㄨㄛˋ, 天舟座] Argo (constellation, now divided into Carina 船底座 and Puppis 船尾座)
[dá, ㄉㄚˊ, 逹] arrive at; reach; intelligent; variant of 達|达
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, 人工智能] artificial intelligence (AI)
人造天体[rén zào tiān tǐ, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, 人造天体 / 人造天體] artificial satellite
[fán, ㄈㄢˊ, 蘩] Artemisia stellariana
人造卫星[rén zào wèi xīng, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, 人造卫星 / 人造衛星] artificial satellite
谈星[tán xīng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥ, 谈星 / 談星] astrology; fortune-telling
青龙[qīng lóng, ㄑㄧㄥ ㄌㄨㄥˊ, 青龙 / 青龍] Azure Dragon (Chinese constellation)
提款机[tí kuǎn jī, ㄊㄧˊ ㄎㄨㄢˇ ㄐㄧ, 提款机 / 提款機] bank autoteller; ATM
牧夫座[mù fū zuò, ㄇㄨˋ ㄈㄨ ㄗㄨㄛˋ, 牧夫座 / 牧伕座] Boötes (constellation)
雕具座[diāo jù zuò, ㄉㄧㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ, 雕具座 / 鵰具座] Caelum (constellation)
鹿豹座[lù bào zuò, ㄌㄨˋ ㄅㄠˋ ㄗㄨㄛˋ, 鹿豹座] Camelopardalis (constellation)
天蟹座[Tiān xiè zuò, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 天蟹座] Cancer (constellation and sign of the zodiac); variant of 巨蟹座
巨蟹座[Jù xiè zuò, ㄐㄩˋ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 巨蟹座] Cancer (constellation and sign of the zodiac)
猎犬座[liè quǎn zuò, ㄌㄧㄝˋ ㄑㄩㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, 猎犬座 / 獵犬座] Canes Venatici (constellation)
山羊座[Shān yáng zuò, ㄕㄢ ㄧㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, 山羊座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); Japanese variant of 魔羯座
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
魔羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 魔羯座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac)
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, 捕俘] capture enemy personnel (for intelligence purposes)
船底座[chuán dǐ zuò, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, 船底座] Carina (constellation)
仙后座[xiān hòu zuò, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ, 仙后座] Cassiopeia (constellation)
出纳员[chū nà yuán, ㄔㄨ ㄋㄚˋ ㄩㄢˊ, 出纳员 / 出納員] cashier; teller; treasurer

tell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets)
テル[, teru] (n) tell (Middle-Eastern archaeological mound)
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
ように言う[ようにいう, youniiu] (exp,v5u) to tell (somebody) to (do something)
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think
区別がつく;区別が付く[くべつがつく, kubetsugatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to tell X from Y; to distinguish; to know (one thing) from (another)
口が裂けても言えない[くちがさけてもいえない, kuchigasaketemoienai] (exp) (I) won't say anything no matter what; to be unwilling to tell even under threat
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell
口裏を合わせる;口うらを合わせる[くちうらをあわせる, kuchiurawoawaseru] (exp,v1) to arrange beforehand to tell the same story; to get the stories straight
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
実のところ[じつのところ, jitsunotokoro] (exp,adv) as a matter of fact; to tell the truth
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth
実を言えば[じつをいえば, jitsuwoieba] (adv) as a matter of fact; to tell the truth
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate
怒る(P);瞋る(oK)[おこる(怒る)(P);いかる, okoru ( ikaru )(P); ikaru] (v5r,vi) (1) to get angry; to get mad; (2) (おこる only) to tell someone off; to scold; (3) (いかる only) to be angular; to be square; (P)
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess
折れ返る;折返る[おれかえる, orekaeru] (v5r,vi) to tell again and again; to repeat; to refrain; to turn up; to turn down
油を絞る;油を搾る;油をしぼる[あぶらをしぼる, aburawoshiboru] (exp,v5r) (1) to chew out; to reprimand severely; to rake over the coals; to give a sound scolding; to tell someone off; to scold; to rebuke; (2) to press oil
見分けがつく;見分けが付く[みわけがつく, miwakegatsuku] (exp,v5k) (See 見分け) to be able to tell apart; to distinguish; to recognize
見分ける(P);見わける[みわける, miwakeru] (v1,vt) (1) to distinguish; to recognize; to recognise; to tell apart; to differentiate (both figuratively and visually); (2) to identify (whether an object is positive or negative in some aspect); to know the difference between something of superior and inferior quality (on sight or figuratively); (P)
言いやがって[いいやがって, iiyagatte] (exp) (See やがる) don't try and tell me that!; don't try that shit on me
言い聞かす;言聞かす[いいきかす, iikikasu] (v5s) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
言い聞かせる;言いきかせる;言聞かせる[いいきかせる, iikikaseru] (v1,vt) to tell someone to do something; to warn; to persuade; to instruct
話し出す[はなしだす, hanashidasu] (v5s) to tell the truth; to open up
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI)
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite)
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine
知的[ちてき, chiteki] intelligent
知能[ちのう, chinou] intelligence
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect

tell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach ; alert FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer ; signifier ; signaler ; affirmer ; mentionner
บอกเกี่ยวกับ[v. exp.] (bøk kīokap) EN: tell about FR: parler de
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to FR: informer ; aviser
บอกเล่า[v.] (bøklāo) EN: tell FR: dire
ดูไม่ออก[v. exp.] (dū mai øk) EN: not understand ; be puzzled by ; cannot tell FR:
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งเหตุ[v.] (jaēng hēt) EN: inform ; notify ; tell FR: informer
แจ้งตำรวจ[n. exp.] (jaēng tamrū) EN: call the police ; inform the police ; notify the police ; tell the police FR: appeler la police ; prévenir la police ; alerter la police ; informer la police
จรรจา[v.] (janjā) EN: tell FR: dire
ขี้จุ๊[v.] (khīju) EN: lie ; tell a lie FR:
กล่าวขาน[v.] (klāokhān) EN: tell FR:
กล่าวเท็จ[v. exp.] (klāo thet) EN: lie ; tell lies FR: mentir
โกหก[v.] (kōhok) EN: lie ; tell a lie ; fib ; forge FR: mentir ; dire un mensonge ; tromper ; raconter des bobards (fam.)
กระซิบกระซาบ[v.] (krasipkrasā) EN: tell under one's breath ; inform privately FR: chuchoter
เกริ่น[v.] (kroen) EN: tell in advance ; tell beforehand ; announce ; herald FR: annoncer
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: dire ; raconter ; réciter ; narrer ; relater ; conter
เล่าขาน[v.] (laokhān) EN: tell ; narrate ; relate ; recount FR: raconter ; narrer
เล่านิทาน[v. exp.] (lao nithān) EN: tell a story FR: raconter une histoire
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
มดเท็จ[v.] (motthet) EN: lie ; tell a lie FR: mentir
มุสา[v.] (musā) EN: lie ; fib ; tell a lie ; tell untruths ; falsify ; prevaricate ; utter a falsehood FR:
ปากเปียกปากแฉะ[v.] (pākpīekpākc) EN: say over and over again ; tell over and over again ; continuously nag ; incessently repeat orders FR:
ปวารณา[n.] (pawāranā) EN: [ecclesiastical ceremony at the end of the rainy season retreat wherein each monk invites the others to tell him of his misconduct] FR:
ภาษ[v.] (phāt) EN: tell FR:
พกลม[v.] (phoklom) EN: lie ; tell falsehoods FR: mentir
พูดความจริง[v. exp.] (phūt khwāmj) EN: tell the truth FR: avouer ; dire la vérité
พูดโกหก[v. exp.] (phūt kōhok) EN: tell a lie FR: mentir
พูดปด[v. exp.] (phūt pot) EN: lie ; tell a lie FR: mentir ; raconter des bobards (fam.)
พูดตลก[v. exp.] (phūt talok) EN: tell jokes ; joke ; be joking ; kid ; jest FR: blaguer ; plaisanter
พูดเท็จ[v. exp.] (phūt thet) EN: lie ; tell a lie ; tell a falsehood ; prevaricate FR: mentir ; dire des mensonges
ปด[v.] (pot) EN: lie ; tell a lie ; fib ; tell a fib FR: mentir
ปรับ[v.] (prap) EN: tell ; relate ; vent ; reveal FR: dire ; relater ; raconter ; éventer
ประภาษ[v.] (praphāt) EN: tell ; inform ; speak FR:
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe FR: raconter ses malheurs
เรียน[v.] (rīen) EN: inform ; report ; tell ; address FR: informer ; rapporter
เรียนให้ทราบ[v. exp.] (rīen hai sā) EN: inform ; tell FR:
เสี่ยงทาย[v. exp.] (sīeng thāi) EN: tell one's fortune by lots ; consult the oracles FR:
ส่งข่าว[v. exp.] (songkhāo) EN: send word ; send a message ; go and tell ; report FR: envoyer des nouvelles
ตลกฝืด[v. exp.] (talok feūt) EN: be not funny ; be not amusing ; tell a joke tahat falls flat FR:

tell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stellungsaufgabe {f}; Aufgabe einer Stellung
Abonnementvorstellung {f} | Abonnementvorstellungen
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Einstellung {f}; Einstellen
Verwaltungsangestellte {m,f}; Verwaltungsangestellteradministration employee; administration secretary
Verwaltungskostenstelle {f}; Verwaltungsstelle
Affektiertheit {f}; Verstellung
lebend; belebt; lebendig {adj}; am Leben | der größte lebende Schriftstelleralive | the greatest writer alive
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel
Amateurfunksatellit {m}orbiting satellite carrying amateur radio
Bewerber {m}; Antragsteller
Bittsteller {m} | Bittsteller
Stelle {f}; Stellung
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC)
Kenntnisprüfung {f}; Feststellungsprüfung
Gesinnung {f}; Stellung
Auflegen {n} (einer Anleihe); Ausstellen
Bagatelle {f} | Bagatellen
Bilanz {f}; Bilanzaufstellung
Bankangestellte {m,f}; Bankangestellter; Banker
Konkursverfahren {n} | Konkursverfahren eröffnen | Antrag auf Konkurseröffnung stellenbankruptcy proceedings | to institute bankruptcy proceedings | to apply for bankruptcy proceedings
Schlachtordnung {f} [mil.] | in Schlachtordnung aufstellenbattle order | to embattle
Zinnen {pl} (einer Burg) | mit Zinnen (und Türmen)battlements | castellated
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte
wundgelegene Stelle {f} | wundgelegene Stellenbedsore | bedsores
Bettstelle {f} | Bettstellen
Besetzung {f} (einer Stelle)filling
Schrägmaß {n}; Stellwinkel
Brandfleck {m}; versengte Stelle; verbrannte Stellescorch mark
Druckstelle {f} (an Obst) | Druckstellen bekommenbruise (on fruit) | to bruise
Zusammenstellung {f} | Zusammenstellungen
Burgvogt {m}; Kastellan
Bushaltestelle {f}; Autobushaltestelle
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Kartell {n} | Kartelle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tell
Back to top