ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forgive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forgive*, -forgive-

forgive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forgive (vi.) ยกโทษให้ See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive (vt.) ยกโทษให้ See also: อภัยให้, เลิกผูกพยาบาท, ยกโทษ, ให้อภัย
forgive (vt.) ขอโทษ See also: ขออภัย Syn. forgive, pardon
forgive and forget (idm.) ยกโทษให้และลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเสีย
forgive and forget (idm.) ไม่ถือสาเรื่องเก่า See also: ให้มันแล้วไป, อโหสิ Syn. amnesty, forgive, pardon
forgive for (phrv.) ยกโทษให้ในเรื่อง
forgiveness (n.) การให้อภัย See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย Syn. amnesty, pardon, remission Ops. unforgiveness
English-Thai: HOPE Dictionary
forgive(ฟอร์กิฟว') {forgave,forgiven,forgives} vt. ยกโทษให้,อภัย,ยกหนี,vi. อภัย., See also: forgivable adj. forgiver n. forgiveness n., Syn. remit,pardon
English-Thai: Nontri Dictionary
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้
forgiven(vt) pp ของ forgive
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยก (v.) forgive See also: excuse, abstain from, refrain from Syn. งดเว้น, เพิกถอน
ยกโทษ (v.) forgive See also: pardon, let off, excuse, condone, remit, relent, exculpate Syn. ให้อภัย
ยกโทษให้ (v.) forgive See also: pardon, excuse Syn. ยกโทษ
อโหสิ (v.) forgive See also: pardon, exonerate Syn. ให้อภัย
อโหสิกรรม (v.) forgive See also: be at peace, be reconciled, come to terms Syn. อโหสิ, ยกโทษ, ให้อภัย, อภัย
ให้อภัย (v.) forgive See also: excuse, condone, pardon Syn. ยกโทษ
การยกโทษ (n.) forgiveness See also: pardon, excusing, toleration
การให้อภัย (n.) forgiveness See also: pardon, excusing, toleration Syn. การยกโทษ
อโหสิ (n.) forgiveness See also: pardon Syn. อโหสิกรรม
อโหสิกรรม (n.) forgiveness Syn. อโหสิ, การอภัย, การให้อภัย
foregave (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ forgive
ของ้อ (v.) ask for forgiveness See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile Syn. งอนง้อ, ง้อ
ขออโหสิ (v.) ask for forgiveness See also: apologize Syn. ขออโหสิกรรม
ขออโหสิกรรม (v.) ask for forgiveness See also: apologize
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please forgive me for being so lateได้โปรดให้อภัยฉันด้วยที่มาสาย
Will you forgive me for saying so?คุณจะให้อภัยฉันที่พูดอย่างนั้นได้ไหม?
I will never forgive youฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณเลย
Never forgive him for what he did to meไม่มีทางให้อภัยสิ่งที่เขาได้ทำกับฉัน
Please forgive me for being impertinent and ungratefulโปรดให้อภัยผมด้วยที่ขาดความเคารพและไม่สำนึกในบุญคุณ
If you lay a finger on her, I'll never forgive you!ถ้านายขืนแตะต้องเธอล่ะก็ ฉันจะไม่มีวันให้อภัยนายเลย
Forgive me if we kept you waitingขอโทษด้วยถ้าพวกเราทำให้คุณต้องคอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I beg of Your Highness, forgive me.ฉันขอให้สมเด็จของคุณยกโทษ ให้ฉัน
I'll forgive you this once.ฉันจะให้อภัยคุณครั้งนี้ แต่จำไว้ ว่า
Goodbye, my dear. Forgive me for asking you so many rude questions.ลาก่อนนะอภัยให้ฉันด้วย ที่ถามซอกแซกหลายเรื่อง
I've made you cry. Forgive me.ผมทําให้คุณร้องไห้อภัยให้ผมด้วยนะ
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก
Please forgive me brother.โปรดยกโทษให้ฉันด้วย น้องชาย
Wrong person. Forgive me. No offense intended.ผิดตัว ขอโทษที อย่าว่ากันนะ
Teachers, please forgive Guo Jing for coming late.ท่านอาจารย์, ขออภัยข้ามาช้าไป.
Teacher, please forgive him.ท่านอาจารย์ โปรดให้อภัยเขาด้วย.
May God forgive us and protect us.ขอให้พระเจ้ายกโทษให้เราและ ปกป้องเรา
I forgive Mombi.ฉันจะไม่เอาเรื่อง มอมบี้
You will become my wife soon... so I will forgive your impudence, for now.ดังนั้นข้าจะให้อภัย ความอวดดีของเจ้า สำหรับตอนนี้

forgive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对不起[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 对不起 / 對不起] I'm sorry; pardon me; forgive me
冒昧[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, 冒昧] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but...
包涵[bāo hán, ㄅㄠ ㄏㄢˊ, 包涵] excuse; forgive; bear with
[yòu, ㄧㄡˋ, 宥] forgive; help; profound
宽恕[kuān shù, ㄎㄨㄢ ㄕㄨˋ, 宽恕 / 寬恕] forgive; forgiveness
[shù, ㄕㄨˋ, 恕] forgive
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 谅 / 諒] forgive
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ, 饶恕 / 饒恕] forgiveness; spare
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, 包容] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance

forgive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P)
仮す[かす, kasu] (v5s,vt) to grant; to allow; to forgive
冠省[かんしょう;かんせい(ik), kanshou ; kansei (ik)] (n) (formal salutation for a brief letter) Forgive me for dispensing with the preliminaries, but I hasten to inform you that...
水に流す[みずにながす, mizuninagasu] (exp,v5s) to forgive and forget; to let bygones be bygones; to sweep under the carpet; to wipe the slate clean
許すまじ[ゆるすまじ, yurusumaji] (exp) to be unforgivable; to never forgive something
過失を許す[かしつをゆるす, kashitsuwoyurusu] (exp,v5s) to forgive a person for their error; to forgive someone for their mistake
債務帳消し[さいむちょうけし, saimuchoukeshi] (n) debt forgiveness
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P)
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness
宥恕[ゆうじょ, yuujo] (n,vs) forgiveness; generosity
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P)
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity
海容[かいよう, kaiyou] (n) forgiveness
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P)
許し難い[ゆるしがたい, yurushigatai] (adj-i) hard-to-forgive; intolerable; inexcusable
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
許す[ゆるす, yurusu] Thai: ยกโทษให้ English: to forgive

forgive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate FR: pardonner
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate FR: pardonner ; excuser
อภัย-[pref.] (aphaiya-) EN: pardon ; excuse ; forgive FR:
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; grant a pardon ; amnesty FR: amnistier ; absoudre ; accorder le pardon
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon FR: pardonner ; excuser
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: I apologize ; I'm sorry ; excuse me ; forgive me ; pardon me FR:
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper
ยกโทษให้...[v.] (yok thōt ha) EN: forgive ... (s.o.) ; pardon ... (s.o.) ; excuse ... (s.o.) FR: pardonner ... (qqn) ; excuser ... (qqn)
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aph) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration FR: pardon [m]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขออโหสิ[v. exp.] (khø ahōsi) EN: ask for forgiveness FR:
ขออภัย[v.] (khø-aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon FR: demander pardon (à) ; présenter ses excuses (à) ; s'excuser
ขอขมา[v.] (khøkhamā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอขมาลาโทษ[v.] (khøkhamālāt) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
สมา[v.] (samā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR:
ษมาลาโทษ[v. exp.] (samā lā thō) EN: ask forgiveness FR:

forgive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergebung {f}forgiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forgive
Back to top