ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reveal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reveal*, -reveal-

reveal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reveal (vi.) เปิดเผย See also: เปิดอก, เปิดหัวใจ
reveal (vt.) เปิดเผย See also: เผย Syn. disclose, expose
reveal (vt.) แสดงให้เห็น See also: ทำให้ปรากฎ Syn. display, show, unveil
reveal secrets (vi.) เปิดเผยความลับ
reveal to (phrv.) เปิดเผย See also: เผยให้เห็น
revealing (adj.) ซึ่งเผยให้รู้
English-Thai: HOPE Dictionary
reveal(รีวีล') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย, See also: revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj., Syn. disclose,expose
English-Thai: Nontri Dictionary
reveal(vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาย (v.) reveal See also: disclose, tell, inform, uncover Syn. เปิดเผย, แสดงออก
อธิบาย (v.) reveal See also: expose, explain Syn. บอก
เปลือยใจ (v.) reveal See also: expose, uncover
เปิดอก (v.) reveal See also: talk frankly, be open-hearted Syn. เปิดเผย, เปิดหัวใจ, ตรงไปตรงมา Ops. ปิดปัง, ปกปิด
เปิดโปง (v.) reveal See also: reveal a secret, open up, expose, uncover, unmask Syn. เปิดเผย, แฉ Ops. ปกปิด
แฉ (v.) reveal See also: disclose, show Syn. เปิดโปง, ตีแผ่, เปิดเผย Ops. ปกปิด
แพร่งพราย (v.) reveal See also: divulge, leak, disclose Syn. เปิดเผย, บอกกล่าว Ops. ปิด
แย้ม (v.) reveal See also: disclose, divulge Syn. บอก, เปรย, เผย
โปร่งใส (v.) reveal See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent Syn. เปิดเผย
ไข (v.) reveal See also: expose, explain Syn. อธิบาย, บอก
ปูด (v.) reveal a secret See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans Syn. เผย, เปิดเผย
เปิดโปง (v.) reveal a secret See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ, เผยโฉม Ops. ปกปิด
เผย (v.) reveal a secret See also: disclose, divulge, ooze up, let the cat out of the bag, spill the beans Syn. เปิดเผย
เผยความลับ (v.) reveal a secret Ops. รักษาความลับ
เผยโฉม (v.) reveal a secret See also: show up, expose, uncover, unmask, divulge, bring to light Syn. เปิดเผย, แฉโพย, แฉ Ops. ปกปิด
แฉโพย (v.) reveal a secret See also: uncover an account Syn. แฉ, เปิดโปง, เปิดเผย
ลายออก (v.) reveal one´s bad behavior Syn. แสดงกำพืด
ออกลาย (v.) reveal one´s bad behavior Syn. แสดงกำพืด, ลายออก
แสดงกำพืด (v.) reveal one´s bad behavior Syn. ลายออก
เปิดหัวใจ (v.) reveal one´s feelings See also: open one´s heart, show one´s true feelings Syn. เปิดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think we're asking you to reveal secrets of Rebecca's life.เธอเข้าใจว่าเราขอให้เธอ เปิดเผยความลับของรีเบคคา
No description, no image can reveal their true dimension:ไม่มีคำบรรยายใด ภาพอันใด ที่แสดงถึงภาพน่าสะพรึงอันแท้จริงได้
I reveal my inmost self unto my God.ลูกขอถวายร่างกายเเละจิตใจ เเด่พระผู้เป็นเจ้า
I reveal my inmost self.ฉันต้องการให้คุณสู้กัน
We'll reveal this mysteryเรา'จะแสดงความลึกลับนี้
Is God going to reveal himself to you, as you claim he has?พระเจ้าจะแสดงตนต่อหน้าคุณ อย่างที่คุณบอกเหรอ
He was given full knowledge of the true objective and instructed not to reveal anything to Bowman or Poole.เขาได้รับความรู้อย่างเต็ม รูปแบบจากของจริง วัตถุประสงค์และสั่งไม่เปิดเผย อะไรที่จะยิงธนูหรือพูล
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
If I was the murderer, would I reveal to you how I did it?ฉันจะเปิดเผยวิธีฆ่าไปทำไม?
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา
Maybe I like to just sit back and get other people to reveal themselves.บางทีฉันอาจจะชอบนั่งดู คนอื่นเปิดเผยตัวตนออกมา
I'll pull back from that skyscraper, find you here, then reveal the drop.I’m going crazy, oh oh. อ่าพี่ไม่ชอบแบบนี้เหรอครับ

reveal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ, 孟姜女] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling
吐絮[tǔ xù, ㄊㄨˇ ㄒㄩˋ, 吐絮] cotton boll splits open and reveals its white interior
[lù, ㄌㄨˋ, 露] dew; syrup; nectar; outdoors (not under cover); to show; to reveal; to betray; to expose
暴露[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, 暴露] expose; reveal; lay bare
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, 照妖镜 / 照妖鏡] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy
口风[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, 口风 / 口風] meaning behind the words; what sb really means to say; one's intentions as revealed in one's words; tone of speech
表露[biǎo lù, ㄅㄧㄠˇ ㄌㄨˋ, 表露] show; reveal

reveal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults
口外[こうがい, kougai] (n,vs,adj-no) disclosure; reveal (i.e. a secret)
地が出る[じがでる, jigaderu] (exp,v1) to reveal one's true colors (colours); to betray oneself
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene
洗い出す;洗いだす[あらいだす, araidasu] (v5s,vt) (1) to reveal something by washing the surface; (2) to bring to light; to reveal by investigation
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents
露にする;露わにする[あらわにする, arawanisuru] (exp,vs-i) to lay bare; to expose; to reveal
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent)
律法[りっぽう, rippou] (n) (1) law; rule; commandment; (2) (See モーセ五書) the Torah (the law of God as revealed to Moses)
披歴(P);披瀝[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P)
明かす[あかす, akasu] (v5s,vt) (1) (See 語り明かす) to pass (e.g. the night); to spend; (2) to reveal; to divulge; (P)
暴露本[ばくろぼん, bakurobon] (n) tell-all book; revealing book; kiss-and-tell book; scandalous book
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others
現す(P);表す(P);現わす(P);表わす(P);顕す[あらわす, arawasu] (v5s,vt) (1) (esp. 現す, 現わす) to reveal; to show; to display; (2) (esp. 表す, 表わす) (See 言い表す) to express; (3) (esp. 表す, 表わす) to represent; to signify; to stand for; (4) (esp. 顕す) to make widely known; (P)
肌脱ぐ;はだ脱ぐ[はだぬぐ, hadanugu] (v5g,vi) (1) to remove one's shirt thus revealing the skin; to remove the upper part of one's garments; (2) (See 片肌脱ぐ・1,一肌脱ぐ) to work with great effort
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question
顕示選好[けんじせんこう, kenjisenkou] (n) revealed preference

reveal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิก[v.] (boēk) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal ; announce FR: ouvrir ; découvrir
บ่งบอก[v. exp.] (bongbøk) EN: indicate ; describe ; manifest ; evince ; reveal FR: indiquer ; déterminer
แฉ[v.] (chaē) EN: reveal ; disclose ; show FR: révéler ; divulguer
แฉโพย[v.] (chaēphōi) EN: reveal a secret ; uncover an account FR: jouer cartes sur table
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate ; declare FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[v.] (khai) EN: reveal ; explain ; expose ; disclose FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความลับ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: divulge a secret ; reveal a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans FR: dévoiler ; révéler ; divulguer ; découvrir
เผยโฉม[v. exp.] (phoēi chōm) EN: reveal a secret FR:
เผยความลับ[v. exp.] (phoēi khwām) EN: reveal a secret ; let out a secret FR: divulguer un secret ; révéler un secret ; trahir un secret
แพร่งพราย[v.] (phraengphrā) EN: reveal ; leak FR: laisser filtrer
แปลความหมาย[v. exp.] (plaē khwāmm) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate FR: interpréter ; traduire
เปลือยใจ[v. exp.] (pleūay jai) EN: reveal FR:
เปิด[v.] (poēt) EN: disclose ; reveal ; give away FR: révéler ; dévoiler
เปิดหัวใจ[v. exp.] (poēt hūajai) EN: reveal one' s feelings FR: dévoiler ses sentiments
เปิดใจ[v. exp.] (poēt jai) EN: reveal one's feelings ; open one's heart ; open one's mind FR: parler avec son coeur ; dévoiler ses sentiments profonds ; s'épancher ; ouvrir son cœur ; se confier
เปิดเผย[v.] (poētphoēi) EN: disclose ; reveal ; divulge ; expose ; unveil ; uncover ; make public ; open up ; unmask ; explain ; declare ; release FR: divulguer ; dévoiler ; révéler ; exposer ; rendre public ; balancer (fam.) ; déclarer ; montrer
เปิดโปง[v.] (poētpōng) EN: divulge ; reveal ; disclose something hidden ; unmask FR: divulguer un secret ; dévoiler ; démasquer ; avoir une langue de vipère ; être mauvaise langue
ปรับ[v.] (prap) EN: tell ; relate ; vent ; reveal FR: dire ; relater ; raconter ; éventer
ปูด[v.] (pūt) EN: leak ; reveal FR:
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; démontrer ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire preuve de ; faire montre de ; témoigner ;
แสดงน้ำใจ[v. exp.] (sadaēng nām) EN: show one's spirit ; reveal one's sincerity to help each other FR: montrer sa sincérité
ถ่ายความหมาย[v. exp.] (thāi khwāmm) EN: convey ; communicate ; disclose ; tell ; reveal FR:
ทำให้ปรากฏ[v. exp.] (thamhai prā) EN: reveal FR: occasionner
แย้ม[v.] (yaēm) EN: disclose ; reveal ; divulge FR:
แดง[v.] (daēng) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask FR:
ฆ่าปิดปาก[v.] (khāpitpāk) EN: kill so as not to have information revealed FR:
หมดพุง[adj.] (motphung) EN: completely exposed ; all revealed FR:
หมดไส้หมดพุง[adj.] (motsaimotph) EN: completely exposed ; all revealed FR:
เปิดเผย[adj.] (poētphoēi) EN: revealed FR: dévoilé
สิ้นไส้สิ้นพุง[adj.] (sinsaisinph) EN: completely exposed ; all revealed FR:
แต่งตัวโป๊[v. exp.] (taengtūa pō) EN: wear a revealing dress ; be dressed indecently FR:
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing FR:
ยาผีบอก[n. exp.] (yā phī bøk) EN: spirit-revealed remedy FR:

reveal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Offenbarungsreligion {f}revealed religion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reveal
Back to top