ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

neglect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *neglect*, -neglect-

neglect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
neglect (vt.) ไม่สนใจ See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม
neglect (vt.) พลาด (เพราะประมาทหรือเลินเล่อ)
neglect (n.) การละเลย See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
neglected (vt.) ประเมินค่าต่ำกว่า See also: ประเมินค่าต่ำไป Syn. miscalculate, misjudge, trivialize, underrate, undervalue Ops. overestimate
neglecter (n.) คนที่ไม่สนใจ See also: คนเพิกเฉย, คนสะเพร่า, คนละเลย
neglectful (adj.) ที่สะเพร่า See also: ที่ไม่แยแส, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย
neglectfully (adv.) อย่างไม่กังวล Syn. unconcernedly Ops. concernedly, carefully
neglector (n.) คนที่ไม่สนใจ See also: คนที่ไม่สนใจ, คนสะเพร่า
English-Thai: HOPE Dictionary
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful
English-Thai: Nontri Dictionary
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความละเลย (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความเพิกเฉย, ความไม่เอาใจใส่ Ops. ความสนใจ
ความเพิกเฉย (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความไม่เอาใจใส่ Ops. ความสนใจ
ความไม่เอาใจใส่ (n.) neglect See also: overlook, carelessness, inattentiveness, disregard Syn. ความเพิกเฉย Ops. ความสนใจ
ทอดทิ้ง (v.) neglect See also: abandon, desert, forsake Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่เอาใจใส่, ไม่รับผิดชอบ Ops. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่
ปล่อยทิ้ง (v.) neglect See also: skimp, omit, be remiss Syn. ละเลย
ปล่อยปละละเลย (v.) neglect See also: abandon, leave, be careless Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง
ละเลย (v.) neglect See also: ignore, overlook, be remiss, omit Ops. ใส่ใจ, เอาใจใส่
วางธุระ (v.) neglect See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business Syn. เพิกเฉย
เรื้อ (v.) neglect See also: be out of practice Syn. ห่าง, ห่างเหิน
ไม่เอาใจใส่ (v.) neglect See also: abandon, desert, forsake Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่รับผิดชอบ Ops. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่
รกร้าง (adj.) neglected and unoccupied See also: untidy and deserted
นอนหลับทับสิทธิ์ (v.) be neglectful in one´s rights See also: sleep on one´s rights
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am sure there was some great neglect on their part, for she is not the kind of girl to do that sort of thing, if she had been properly looked after!หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรแบบนั้น ถ้าเพียงหล่อนมีคนดูแลที่เหมาะสม
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ
As soon-to-be priests we shouldn't neglect Russian sheep.อีกไม่ช้าพวกเราก็ต้องบวชเป็นพระจริง ๆ เราก็ต้องละทิ้งแกะรัสเชี่ยนพวกนี้ซะแล้ว
Husbands barely able to look at their wives, wives on their backs in motel rooms with perfect strangers, people who bear children only to neglect them.สามีกับภรรยาที่แต่ก่อนรักกันดี แต่บัดนี้ แต่บัดนี้กลายเป็นแค่คนแปลกหน้า
How can you neglect your guest and eat on your own?คุณละเลยแขกของคุณ แล้ว กินคนเดียว ได้ยังไง?
I've longed to witness such an event, and yet I neglect that in human coupling millions upon millions of cells compete to create life for generation after generation until finally, your mother loves a man Edward Blake, the Comedian, a man she has every reเป็นสิ่งที่ผมเฝ้ารอจะพบเห็นมานาน โดยที่มองข้ามไปว่า... ...ในการจับคู่ของคน... ...หลายต่อหลายล้านเซลล์ รวมกันก่อกำเนิดเป็นชีวิต...
But she missed a lot of school And he was charged with neglect of a minor.โจดี้อยู่บ้านอุปถัมภ์ตอนนี้
But one thing they neglect to mention is how... sad life can be.แต่ก็มีบางอย่างที่ พวกเขาละเลยที่จะบอก... ชีวิตมันเศร้าได้ขนาดไหน
No parent would neglect their child out of fear of hell.No parent would neglect their child out of fear of hell.
Someone is over here crying about a fingertip, and you're going to neglect your body this way?คนตรงนี้ร้องไห้กับแผลแค่ปลายเล็บ แล้วเธอจะไม่สนใจร่างกายของตัวเองแบบนี้เหรอ?
Own such a book, And yet completely neglect the Flowers in his own window box?to neglect of glass flowers in the box?
For our night of neglect benefit.ที่มาช่วยในงานของเรา

neglect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
疏略[shū, ㄕㄨlu:e4, 疏略] negligence; to neglect inadvertently
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
废弛[fèi chí, ㄈㄟˋ ㄔˊ, 废弛 / 廢弛] to fall into disuse (of laws, customs etc); to neglect
[màn, ㄇㄢˋ, 谩 / 謾] disrespect; neglect; slight
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
[wù, ˋ, 误 / 誤] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect
忽视[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ, 忽视 / 忽視] neglect; ignore
疏忽[shū hū, ㄕㄨ ㄏㄨ, 疏忽] neglect; negligence
荒疏[huāng shū, ㄏㄨㄤ ㄕㄨ, 荒疏] neglect

neglect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty)
ほかっておく[, hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
不摂生[ふせっせい, fusessei] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
不養生[ふようじょう, fuyoujou] (adj-na,n) neglect of health; intemperance
久濶を叙す[きゅうかつをじょす, kyuukatsuwojosu] (exp) (arch) (See 久闊を叙する) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
久闊を叙する[きゅうかつをじょする, kyuukatsuwojosuru] (exp,vs-s) to apologize for a long neglect of friends (apologise)
付け落とす[つけおとす, tsukeotosu] (v5s) to neglect to make an entry in a ledger
休怠[きゅうたい, kyuutai] (n) laziness; neglect
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
怠ける(P);懶ける[なまける, namakeru] (v1,vi) (1) to be idle; to slacken; (v1,vt) (2) (See 怠る) to neglect (e.g. one's work); (P)
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
放っておく;放って置く[ほうっておく;ほっておく(ik), houtteoku ; hotteoku (ik)] (exp,v5k) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect
職務怠慢[しょくむたいまん, shokumutaiman] (n,adj-no) neglect (dereliction) of duty; negligence
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests)
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P)
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook
放ったらかしにする[ほったらかしにする, hottarakashinisuru] (exp,vs-i) (uk) to neglect; to let alone
放置[ほうち, houchi] (n,vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P)
未必の故意[みひつのこい, mihitsunokoi] (n) conscious neglect; willful negligence; wilful negligence
無沙汰;不沙汰[ぶさた, busata] (n) not writing or contacting for a while; neglecting to write (call, visit, etc.); failing to write (call, visit, etc.); long silence
留守(P);留主[るす, rusu] (n,vs) (1) absence; being away from home; (2) house-sitting; house-sitter; (3) (usu. as お留守になる) being left unattended to (of one's studies, etc.); neglecting; (P)
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P)
疎む[うとむ, utomu] (v5m,vt) to neglect; to shun; to alienate
疎んじる[うとんじる, utonjiru] (v1,vt) to neglect; to shun; to alienate; to distance oneself from
疎外[そがい, sogai] (n,vs) estrangement; neglect; alienation; casting out; (P)
疎遠[そえん, soen] (adj-na,n,adj-no) estrangement; neglect; silence; (P)
等閑[なおざり(P);とうかん, naozari (P); toukan] (adj-na,n,vs) neglect; negligence; disregard; make light of; (P)
身知らず[みしらず, mishirazu] (adj-na,n) self-conceit; neglecting one's health
軽視[けいし, keishi] (n,vs) despise; slight; ignore; neglect; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect

neglect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
ความละเลย[n.] (khwām laloē) EN: neglect ; negligence FR: négligence [f] ; incurie [f]
ความเพิกเฉย[n.] (khwām phoēk) EN: neglect ; ignorance FR: incurie [f]
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
ลืม[v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
หลงลืม[v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
ปล่อยปละละเลย[v.] (plǿiplalalo) EN: neglect ; abandon ; leave ; be careless ; be negligent in the discharge of one's duty FR: délaisser ; négliger
ปล่อยทิ้ง[v. exp.] (plǿi thing) EN: neglect ; skimp ; omit ; be remiss FR:
เรื้อ[v.] (reūa) EN: neglect ; fall into disuse FR:
ทับสิทธิ์[v.] (thapsit) EN: abstain from voting ; sleep on one's rights ; lose one's right ; abandon one's right ; neglect one's right FR: s'abstenir de voter
ทะท่าว[v.] (thathāo) EN: neglect FR:
ทิ้งงาน[v. exp.] (thing ngān) EN: neglect one's work ; stop work ; abandon a job ; walk away from a job FR: abandonner le travail ; quitter le boulot
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner
เด็กข้างถนน[n. exp.] (dek khāng t) EN: homeless child ; waif ; neglected child ; guttersnipe FR: enfant de la rue [m, f]
หลง[adj.] (long) EN: lost ; confused ; forgotten ; neglected ; mentally weak FR:
เปล่าเปลี่ยว[v.] (plāo plīo) EN: feel neglected FR:
เรื้อ[adj.] (reūa) EN: neglected ; out-of-use ; disused FR:
รกร้าง[adj.] (rokrāng) EN: neglected and unoccupied ; left uncultivated ; vacant and overgrown FR: abandonné ; en friche
สะเพร่า[adj.] (saphrao) EN: careless ; negligent ; heedless ; neglectful ; reckless FR: négligent ; peu soigneux
ถูกทอดทิ้ง[v. exp.] (thūk thøtth) EN: be abandoned ; be neglected ; be forsaken FR:
ว้าเหว่[v.] (wāwē) EN: feel lonely ; feel neglected FR:

neglect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlasten {pl}old neglected deposits of toxic waste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า neglect
Back to top