ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

present

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *present*, -present-

present ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
present (vt.) ขายก่อน
present (vt.) เสนอให้ See also: นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้ Syn. grant, coner
present (vt.) แสดงให้เห็น Syn. show, display
present (vt.) แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ) Syn. make known, acquaint with
present (vt.) ปรากฏตัว
present (vt.) เกิดขึ้น
present (n.) ของขวัญ See also: ของกำนัล Syn. gift, donation
present (n.) ปัจจุบันนี้ Syn. instant, this time
present (adj.) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน See also: เดี๋ยวนี้, ขณะนี้ Syn. now, existing, current Ops. old, date, dated
present (adj.) ณ ที่นี้ See also: ตรงนี้, ที่นี้ Ops. absent
present at (phrv.) จ่อ (อาวุธ) ไปที่ See also: จ้องไปที่, เล็ง
present oneself (vi.) รายงานตัว Syn. appear
present participle (n.) รูปกริยาแสดงการกระทำที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน See also: มีรูปคือ คำกริยาเติม -ing
present perfect (n.) รูปกริยาที่แสดงถึงการกระทำที่เสร็จสมบูรณ์ See also: มีรูปคือ have + กริยาช่อง 3
present tense (n.) กาลปัจจุบัน (ทางไวยากรณ์)
present to (phrv.) เสนอ See also: ให้, มอบให้ Syn. present with
present to (phrv.) แนะนำให้รู้จัก (คำทางการ)
present with (phrv.) มอบด้วย See also: ให้ด้วย Syn. present to
present-day (adj.) ปัจจุบันนี้ See also: ขณะนี้, สมัยนี้ Syn. current, new, up-tp-date Ops. old, old-fashisoned
presentable (adj.) ซึ่งพอจะอวดได้ See also: ซึ่งเหมาะที่จะปรากฏตัวในที่สาธารณะ, ซึ่งเหมาะที่จะให้เป็นของขวัญได้ Syn. satisfactory
presentably (adv.) อย่างพอเหมาะ See also: พอนำเสนอได้ Syn. adequately
presentation (n.) การเสนอ Syn. donation, delivering
presentation (n.) การแสดง Syn. show, portrayal, performance
presentation (n.) สิ่งที่นำเสนอ Syn. offering
presentative (adj.) ซึ่งสามารถรับรู้ได้
presented (adj.) ซึ่งนำเสนอให้ Syn. bestowed, granted
presentee (n.) ผู้ถูกนำเสนอ See also: ผู้ได้รับเลือก, ผู้รับของที่ให้
presenter (n.) ผู้นำเสนอ
presentient (adj.) ซึ่งมีลางบอกให้รู้
presentiment (n.) ความสังหรณ์ใจ
presentiment (n.) ความรู้สึกว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น See also: ลางบอกเหตุ, สิ่งบอกให้รู้ Syn. expectation, omen, augury
presently (adv.) อย่างปัจจุบัน See also: ในขณะนี้ Syn. now, nowadays, at present
presently (adv.) ในไม่ช้า See also: เร็วๆ นี้ Syn. soon
presently (adv.) ในช่วงเวลานี้
presentment (n.) การแสดงออก
presents (n.) เอกสารทางกฎหมาย
English-Thai: HOPE Dictionary
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
present participlen. ปัจจุบันกาลที่สมบูรณ์
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้,มอบให้ได้,แสดงตัวได้,พอจะอวดได้,ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
presentiment(พรีเซน'ทะเมินทฺ) n. ความรู้สึกที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้น,ความรู้สึกที่รู้ล่วงหน้า,ความสังหรณ์ใจ., Syn. foreboding
presently(เพรส'เซินทฺลี) adv. ไม่ช้า,ประเดี๋ยว,อีกสักครู่,ปัจจุบัน, Syn. soon
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน
English-Thai: Nontri Dictionary
present(adj) ปัจจุบัน,บัดนี้,เวลานี้,เดี๋ยวนี้,ขณะนี้
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น
presentiment(n) ความสังหรณ์ใจ
presently(adv) ในเวลานี้,เดี๋ยวนี้,ในไม่ช้า,อีกสักครู่,ประเดี๋ยว,ปัจจุบัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
present๑. ของขวัญ, ของกำนัล๒. ปัจจุบัน, เฉพาะหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
presentationการนำเสนอ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
presentmentคำตัดสิน (ของลูกขุน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Present valueมูลค่าราคาปัจจุบัน [การบัญชี]
Presentation graphics กราฟสำหรับนำเสนอ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขอเข้าเฝ้า (v.) ask to present before a King
ขอเฝ้า (v.) ask to present before a King Syn. ขอเข้าเฝ้า
ดูใจ (v.) be present in one´s moribund See also: keep a death watch
ผมไฟ (n.) hair present at birth See also: the hair of lotus
หมู่ (n.) at the present time See also: recently, during this time, lately Syn. ระยะเวลา
เห็นใจ (v.) be present at a deathbed Syn. ดูใจ
กำนัล (v.) present See also: give Syn. ให้
กำนัล (n.) present See also: gift Syn. ของขวัญ, ของกำนัล
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (v.) present See also: offer, dedicate, consecrate, give, bestow, confer Syn. ทูลเกล้าฯ ถวาย Ops. พระราชทาน, รับพระราชทาน
ทูลเกล้าฯ ถวาย (v.) present See also: offer, dedicate, consecrate, give, bestow, confer Syn. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย (v.) present See also: offer Syn. น้อมเกล้าฯ ถวาย
น้อมเกล้าฯ ถวาย (v.) present See also: offer Syn. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
นำเสนอ (v.) present See also: submit, show, exhibit, display Syn. เสนอ
ประจุบัน (n.) present See also: present time, now, present moment, present day, current Syn. ปัจจุบัน
เสนอ (v.) present See also: submit, show, exhibit, display
ช่วงปัจจุบัน (n.) present age See also: modern times Syn. ปัจจุบัน
ยุคปัจจุบัน (n.) present age See also: modern times Syn. ช่วงปัจจุบัน, ปัจจุบัน
เบิกทูต (v.) present an envoy to the king
ทอดกฐิน (v.) present robes to monks at the end of Buddhist Lent See also: hold a religious ceremony in which yellow robes are presented to the priests
rep (abbr.) คำย่อของ Representative หรือ Republican
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
I'd like you to help me pick a present for my sisterฉันอยากให้เธอช่วยเลือกของขวัญสักอย่างสำหรับน้องสาวฉันหน่อย
I'm proud to presentฉันภูมิใจนำเสนอ
Everyday they buy me presents and pretty clothesทุกๆ วันพวกเขาจะซื้อของขวัญและเสื้อผ้าสวยๆ ให้ฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was a Christmas present from Mr. De Winter.มันเป็นของขวัญคริสต์มาสจากคุณเดอ วินเทอร์
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
I present the following document for the committee's edification.{\cHFFFFFF}ผมนำเสนอเอกสารดังต่อไปนี้ สำหรับการสั่งสอนของคณะกรรมการ
If you don't mind, we'll stop this squabbling, and I'll present you with facts.{\cHFFFFFF}หากคุณไม่ทราบเราจะหยุดการทะเลาะกันนี้ และฉันจะนำเสนอคุณด้วยข้อเท็จจริง
The palace announced you'd be coming to present credentials.{\cHFFFFFF}พระราชวังประกาศคุณต้องการจะ มาที่จะนำเสนอข้อมูลประจำตัว
May I present our prime minister, His Excellency Kwen Sai.{\cHFFFFFF}ผมอาจจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีของเรา ฯพณฯ Kwen ไทร
Your Majesty, may I present my staff.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณผมอาจมีพนักงานของฉัน
And may I present Ambassador Wong of the People's Republic of China.{\cHFFFFFF}And may I present Ambassador Wong of the People's Republic of China.
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน
Certainly he can present a bill for such services.Certainly he can present a bill for such services.
At his parties, at least fifteen young girls are present aged from fifteen to seventeenที่พารติของเขา . , อย่างน้อยที่สุดเด็กผู้หญิง fifteen young แสดง... ...คำที่มีความหมายเหมือนกันจากสิบห้าถึงสิบเจ็ด
Those who are chosen must present themsleves completely nakedผู้ซึ่งเหล่านั้นเลือกต้อง present themsleves เปลือยอย่างสมบูรณ์

present ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
目前[mù qián, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ, 目前] at the present time; currently
寿礼[shòu lǐ, ㄕㄡˋ ㄌㄧˇ, 寿礼 / 壽禮] birthday present (for an old person)
时事[shí shì, ㄕˊ ㄕˋ, 时事 / 時事] current trends; the present situation; how things are going
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, 今非昔比] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be.
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
[zòu, ㄗㄡˋ, 奏] present a memorial
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
陈奏[chén zòu, ㄔㄣˊ ㄗㄡˋ, 陈奏 / 陳奏] to present a memorial (to the Emperor)
净现值[jìng xiàn zhí, ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓˊ, 净现值 / 淨現值] net present value (NPV)
将今论古[jiāng jīn lùn gǔ, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣ ㄌㄨㄣˋ ㄍㄨˇ, 将今论古 / 將今論古] observe the present to study the past
付诸[fù zhū, ㄈㄨˋ ㄓㄨ, 付诸 / 付諸] present to; put into effect
摆事实讲道理[bǎi shì shí jiǎng dào lǐ, ㄅㄞˇ ㄕˋ ㄕˊ ㄐㄧㄤˇ ㄉㄠˋ ㄌㄧˇ, 摆事实讲道理 / 擺事實講道理] present the facts and reason things out
献给[xiàn gěi, ㄒㄧㄢˋ ㄍㄟˇ, 献给 / 獻給] present to; offer to
现值[xiàn zhí, ㄒㄧㄢˋ ㄓˊ, 现值 / 現值] present value
现在分词[xiàn zài fēn cí, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ ㄈㄣ ㄘˊ, 现在分词 / 現在分詞] present participle (in English grammar)
出席表决比例[chū xí biǎo jué bǐ lì, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, 出席表决比例 / 出席表決比例] proportion of those present and voting
礼轻人意重[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, 礼轻人意重 / 禮輕人意重] slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
上书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 上书 / 上書] to write a letter (to the authorities); to present a petition
[yí, ㄧˊ, 仪 / 儀] apparatus; rites; appearance; present; ceremony
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 现 / 現] appear; present; now; existing; current
今朝[jīn zhāo, ㄐㄧㄣ ㄓㄠ, 今朝] at the present; now
时下[shí xià, ㄕˊ ㄒㄧㄚˋ, 时下 / 時下] at present; right now
目下[mù xià, ㄇㄨˋ ㄒㄧㄚˋ, 目下] at present
眼时[yǎn shí, ㄧㄢˇ ㄕˊ, 眼时 / 眼時] at present; nowadays
在场[zài chǎng, ㄗㄞˋ ㄔㄤˇ, 在场 / 在場] to be present; to be on the scene
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
首席代表[shǒu xí dài biǎo, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 首席代表] chief representative
压岁钱[yā suì qián, ㄧㄚ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄢˊ, 压岁钱 / 壓歲錢] money given to children as new year present
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, 博古通今] conversant with things past and present; erudite and informed
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, 众 / 眾] crowd; multitude; abbr. for 眾議院|众议院 House of Representatives
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
歪曲[wāi qū, ㄨㄞ ㄑㄩ, 歪曲] distort; misrepresent
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, 全场 / 全場] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match)
现存[xiàn cún, ㄒㄧㄢˋ ㄘㄨㄣˊ, 现存 / 現存] extant; living; coming down to the present; in stock; in store
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 賮] farewell presents

present ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life
この分では[このぶんでは, konobundeha] (exp) as affairs stand; judging from the present situation; as things are now
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas
三人称単数現在[さんにんしょうたんすうげんざい, sanninshoutansuugenzai] (n) {ling} third person singular present
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present
世に説く[よにとく, yonitoku] (exp,v5k) to set forth; to put forward; to present for consideration; to explain the facts of life; to preach
並み居る;並居る[なみいる, namiiru] (v1,vi) to sit in a row; to be present (and lined up)
中今[なかいま, nakaima] (n) (arch) the present (esp. as a privileged moment in eternity)
二世[にせい, nisei] (n) (1) second generation; foreigner of Japanese parentage; (2) junior; (3) two existences; the present and the future; (4) the second (king of the same name); (P)
亙古[こうこ, kouko] (n) (arch) (obsc) from long ago up until the present day
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward
今のところ;今の所[いまのところ, imanotokoro] (n) at present
今までにも[いままでにも, imamadenimo] (n) up until now; as recently as the present
会合に臨む[かいごうにのぞむ, kaigouninozomu] (exp,v5m) to be present at a meeting
史的現在[してきげんざい, shitekigenzai] (n) {ling} (See 歴史的現在) historical present
差し当たって;差当たって;差当って[さしあたって, sashiatatte] (adv) (See 差し当たり・1) for the present; for the time being; at present
差し詰め;差詰め[さしずめ;さしづめ, sashizume ; sashidume] (adv) (1) (uk) after all; when all's said and done; (2) for the time being; at present
幣物[へいもつ, heimotsu] (n) Shinto offerings; present to a guest
幽冥;幽明[ゆうめい, yuumei] (n) semidarkness; deep and strange; hades; the present and the other world; dark and light
当今[とうこん, toukon] (n-adv,n-t) nowadays; these days; at present
当代無双[とうだいむそう, toudaimusou] (n,adj-no) being unsurpassed (unparalleled) at present
彼方[かなた(P);あなた, kanata (P); anata] (pn,adj-no) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,此方・こちら・1,其方・1) that way (direction distant from both speaker and listener); over there; yonder; (2) that one (something physically distant from both speaker and listener, or something not visible but known by both speaker and listener); that; (pn) (3) (あちら is pol.) that person (someone physically distant from both speaker and listener, or someone not present but known by both speaker and listener); (4) there (place distant from both speaker and listener); over there; foreign country (esp. a Western nation); (P)
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
末席を汚す[まっせきをけがす;ばっせきをけがす, massekiwokegasu ; bassekiwokegasu] (exp,v5s) (hum) to attend a meeting; to have the honor of being present at a meeting; to soil the lowest seat by one's presence
束脩;束修(iK)[そくしゅう, sokushuu] (n) (1) entrance fee; initiation fee; registration fee; present to a teacher; (2) (arch) gift of dried meat from a new vassal or pupil
熨斗紙[のしがみ, noshigami] (n) wrapping paper for a present
熨斗袋[のしぶくろ, noshibukuro] (n) paper bag for putting a present in
現在のところ[げんざいのところ, genzainotokoro] (n) at the present time
現在分詞[げんざいぶんし, genzaibunshi] (n) (See 過去分詞) present participle
現在完了[げんざいかんりょう, genzaikanryou] (n) {ling} present perfect tense
現在完了形[げんざいかんりょうけい, genzaikanryoukei] (n) {ling} present perfect tense
現在形[げんざいけい, genzaikei] (n) {ling} present form; present tense
現在時制[げんざいじせい, genzaijisei] (n,adj-no) {ling} present; present tense
現時点[げんじてん, genjiten] (n) present point (i.e. in history); at the present time; (P)
現時点においては[げんじてんにおいては, genjitennioiteha] (n) at the present time; at present
現状[げんじょう, genjou] (n,adj-no) present condition; existing state; status quo; (P)
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
現在[げんざい, genzai] current (a-no), present time, now, present tense, actually
現時点[げんじてん, genjiten] at the present time
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
アト[あと, ato] atto represents 10^-18
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation
ビュー表現[ビューひょうげん, byu-hyougen] view representation
プレゼンテーションコンテキスト[ぷれぜんてーしょんこんてきすと, purezente-shonkontekisuto] presentation context
プレゼンテーションコンテキスト識別[プレゼンテーションコンテキストしきべつ, purezente-shonkontekisuto shikibetsu] presentation context identification
プレゼンテーションコンテキスト識別子[プレゼンテーションコンテキストしきべつし, purezente-shonkontekisuto shikibetsushi] presentation context identifier
プレゼンテーションデータ値[プレゼンテーションデータち, purezente-shonde-ta chi] presentation data value
プレゼンテーション層[プレゼンテーションそう, purezente-shon sou] presentation layer
ワイヤフレーム表現[わいやフレームひょうげん, waiya fure-mu hyougen] wire frame representation
上位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation
完全表記[かんぜんひょうき, kanzenhyouki] complete representation
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation)
指数部[しすうぶ, shisuubu] characteristic (e.g. in floating-point representation)
数表現[すうひょうげん, suuhyougen] number representation, numeration
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
浮動小数点[ふどうしょうすうてん, fudoushousuuten] floating-point representation)
知識表現[ちしきひょうげん, chishikihyougen] knowledge representation
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface
記数法[きすうほう, kisuuhou] numeration system, number representation system
針金細工表現[はりがねざいくひょうげん, hariganezaikuhyougen] wire frame representation
離散的表現[りさんてきひょうげん, risantekihyougen] discrete representation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
与える[あたえる, ataeru] Thai: เสนอ English: to present
代表[だいひょう, daihyou] Thai: ตัวแทน English: representative
現在[げんざい, genzai] Thai: ปัจจุบัน English: present

present ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[v.] (aēp-baēo) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
บรรณาการ[n.] (bannākān) EN: tribute ; present ; gift FR: cadeau [m] ; présent [m]
เบิกทูต[v. exp.] (boēkthūt) EN: present an envoy to the king FR:
ชำร่วย[n.] (chamrūay) EN: gift ; present FR: présent [m] ; cadeau [m]
ช่วงปัจจุบัน[n. exp.] (chūang patj) EN: present age FR:
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; just now ; immediately FR: maintenant ; à présent ; en ce moment ; tout de suite ; immédiatement
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance (to) ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity (to) FR: donner l'occasion (de)
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: be present at a deathbed FR: garder un mort ; veiller (un mort)
ห่อของขวัญ[v. exp.] (hø khøngkhw) EN: wrap a present FR: emballer un cadeau
อิลู[adv.] (ilū) EN: now ; at present FR:
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi s) EN: give notice of departure from present address FR:
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang) EN: up to now ; until now ; heretofore FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
จนกระทั่งปัจจุบัน[X] (jonkrathang) EN: FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant
กำนัล[v.] (kamnan) EN: present ; give FR: offrir
ขณะนี้[adv.] (khana nī ) EN: now ; at this time ; at the moment ; at present ; at this moment FR: maintenant ; en ce moment ; actuellement ; pour le moment ; à présent ; aujourd'hui ; présentement (vx)
ของชำร่วย[n. exp.] (khøng chamr) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento FR:
ของฝาก[n. exp.] (khøng fāk) EN: present ; gift ; souvenir FR: souvenir [m]
ของกำนัล[n.] (khøngkamnan) EN: gift ; present ; articles for giving FR: cadeau [m] ; présent [m] ; article-cadeau [m]
ของขวัญ[n.] (khøngkhwan) EN: gift ; present FR: cadeau [m] ; présent [m]
ของขวัญแต่งงาน[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: wedding present FR: cadeau de mariage [m]
ของขวัญวันคริสต์มาส[n. exp.] (khøngkhwan ) EN: Christmas present FR:
เครื่องบรรณาการ[n. exp.] (khreūang ba) EN: tribute ; gift ; present FR:
ความคืบหน้า[n.] (khwām kheūp) EN: progress ; state of things ; present state of affairs ; headway FR: état d'avancement [m] ; progression [f] ; avancées [fpl] ; progrès [mpl]
มอบ[v.] (møp) EN: deliver ; hand in ; hand over ; present ; submit , turn over ; surrender FR: livrer ; délivrer ; confier ; remettre ; présenter ; se livrer
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately FR: récemment
มูลค่าปัจจุบัน[n. exp.] (mūnkhā patj) EN: current value ; present value (PV) FR:
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ[n. exp.] (mūnkhā patj) EN: net present value (NPV) FR:
แนะนำ[v.] (naenam) EN: introduce ; present FR: présenter ; introduire
ในขณะนี้[adv.] (nai khana n) EN: FR: pour l'instant ; à l'instant présent ; pour le moment ; présentement ; à cette heure ; à l'heure qu'il est
ในปัจจุบัน[adv.] (nai patjuba) EN: at present ; currently ; at this time FR: à l'heure actuelle ; actuellement ; aujourd'hui ; de nos jours
ในปัจจุบันนี้[adv.] (nai patjuba) EN: nowadays ; today ; now ; at present ; currently FR: actuellement ; de nos jours ; à l'époque actuelle
ในตอนนี้[X] (nai tønnī) EN: at the moment ; at this time ; at present ; now FR: en ce moment
นำเสนอ[v. exp.] (nam sanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display ; propose ; hand FR: présenter ; montrer
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม[v.] (nømklāonømk) EN: present FR:
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย[v.] (nømklāonømk) EN: present ; offer FR:
ออกงาน[v.] (økngān) EN: appear in public ; present to the public ; go out in society FR:
ไปคัดเลือกทหาร[v. exp.] (pai khatleū) EN: present oneself for conscription FR: conscription [f]
ปัจจุบัน[adj.] (patjuban) EN: present ; current ; modern FR: présent ; actuel ; moderne

present ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauvorlageberechtigung {f}authorization to present building documents
Weihnachtsgeschenk {n}Christmas present
Vorstellungsgespräch {n} | zu einem Vorstellungsgespräch gebeten werdeninterview | to be asked to present oneself for interview
Partizip {n} [gramm.] | Partizip Präsensparticiple | present participle
Gegengeschenk {n}return present
Blickwinkel {m} | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present
Annoncenexpedition {f}advertisement representative
Agenturvertreter {m}agency representative
Analogdarstellung {f}analog representation
Handlungsbevollmächtigte {m,f}; Handlungsbevollmächtigterauthorized agent; authorized representative
vertretungsberechtigt {adj}authorized to represent; authorised to represent
bald; gegenwärtig {adv}presently
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative
Klassensprecher {m}class representative
Entscheidungsvorlage {f}decision model presentation
Interessenvertretung {f}representation of interests
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation
Moderation {f}presentation; moderation [Am.]
Moderator {m}presenter
Multimedia-Präsentation {f}multimedia presentation
anwesend {adj} (bei)present (at)
salonfähig {adj} | salonfähiger | am salonfähigstenpresentable | more presentable | most presentable
Darstellbarkeit {f}presentability
darstellbar {adv}presentably
Preisverleihung {f}presentation of prizes; prize-giving
Widmungsexemplar {n}presentation copy
Todesahnung {f}presentiment of death
Problemstellung {f}problem; presentation of a problem
Quizmaster {m}quizmaster; presenter
Referat {n}report; presentation
Vertretung {f} | in Vertretung von | zur Vertretung berufenrepresentation | as representative of | appointed to act for
Volksvertretung {f}representation of the people
Repräsentativsystem {n} [pol.]representational system
Volksvertreter {m}representative of the people
Abgeordnete {m,f}; Abgeordneterrepresentative
Außendienst {m}sales representatives
Qualitätsmanagement-Beauftragte {m,f}; Qualitätsmanagement-Beauftragter (QMB)quality management representative (QMR)
Repräsentant {m} [math.]representative
Repräsentant {m}representative
Sicherheitsbeauftragte {m,f}; Sicherheitsbeauftragtersafety representative

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า present
Back to top