ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unbend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unbend*, -unbend-

unbend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbend (vt.) ปลด See also: ทำให้คลาย, ทำให้หย่อน Syn. loosen up, soften
unbend (vi.) ผ่อนคลาย Syn. rest, relax Ops. work
unbend (vt.) ทำให้ผ่อนคลาย Syn. relax Ops. work
unbend (vt.) ทำให้ตรง Syn. straighten
unbend (vi.) ตรง Syn. straighten
unbendable (adj.) ซึ่งทำให้ตรง Syn. flexible
unbendable (adj.) ซึ่งทำให้ผ่อนคลาย Syn. flexible
unbending (adj.) ซึ่งดื้อด้าน See also: ซึ่งไม่อ่อน, ซึ่งกระด้าง, ซึ่งไม่หย่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
unbend(อันเบนดฺ') vt.,vi. ปลด,คลาย,ทำให้หย่อน,ทำให้ตรง,ลดหย่อน,ปลด, See also: unbendable adj.
unbending(อันเบน'ดิง) adj. ไม่หย่อน,ไม่คลาย,ไม่ย่อท้อ,ไม่ลดถอย,ดื้อรั้น,เด็ดเดี่ยว,ไม่เปลี่ยนใจ,มั่นคง
English-Thai: Nontri Dictionary
unbend(vt) ทำให้ตรง,ทำให้หย่อน,คลาย,ปลด

unbend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倔强[jué jiàng, ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 倔强 / 倔強] stubborn; obstinate; unbending
不屈[bù qū, ㄅㄨˋ ㄑㄩ, 不屈] unyielding; unbending

unbend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強硬[きょうこう, kyoukou] (adj-na,n) firm; vigorous; unbending; unyielding; strong; stubborn; (P)
負けず嫌い;負けずぎらい[まけずぎらい, makezugirai] (adj-na,n) hating to lose; unyielding; unbending; competitive; sore loser; determined

unbend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unbend
Back to top