ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supervision

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supervision*, -supervision-

supervision ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supervision (n.) การดูแลตรวจตรา See also: การควบคุม, การจัดการ Syn. guidance, management, control, direction, superintendence
English-Thai: HOPE Dictionary
supervision(ซูเพอะวิช'เชิน) n. การดูแล,การควบคุม,การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจตรา
English-Thai: Nontri Dictionary
supervision(n) การควบคุม,การดูแล,การจัดการ,การอำนวยการ,การตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supervisionการควบคุมดูแล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervisionการนิเทศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การควบคุม (n.) supervision
การควบคุมดูแล (n.) supervision
การคุม (n.) supervision Syn. การควบคุม
ความกำกับดูแล (n.) supervision See also: superintendent Syn. ความดูแล
ความควบคุมดูแล (n.) supervision See also: superintendent Syn. ความดูแล, ความกำกับดูแล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With your permission, and under the supervision of your family.ได้รับอนุญาตของคุณและภายใต้การดูแลของครอบครัวของคุณ
When the eighth army needed Jap civilians to help them out in our occupation they called on native doctors to administer DDT under the supervision of our men to stand a potential typhus epidemic.เมื่อกองทัพที่แปดต้องการพลเรือนชาวญี่ปุ่น ให้มาช่วยในการยึดครอง กองทัพเรียกแพทย์ท้องถิ่นให้มาพ่นดีดีที
I'm just calling to remind you that I'm gonna need her medical and dental charts for my supervision report.เรื่องที่ฉันต้องการผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจสุขภาพฟันสำหรับรายงานการอุปการะน่ะค่ะ
So there was no adult supervision in the household at the time.งั้นก็ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ในบ้านในตอนนั้น
You know, I know this whole 24-hour supervision thing isn't exactly great, but when the CIA finds us a new apartment, at least we'll have separate rooms.ฉันรู้ว่าการดูแลตลอด 24 ชั่วโมงนี้ ไม่ใช่เรื่องที่ดีนัก แต่เมื่อ CIA หาอพาร์ทเม้นท์ใหม่ให้เราได้
The final phase of the project allows subjects to be released under the supervision of a guardian's care.ขั้นตอนสุดท้ายของโครการนี้ อนุญาติให้ปล่อยตัวผู้เข้ารับการทดลอง ภายใต้การดูแลของผู้พิทักษ์
At the Supervision Department, you actually call Prosecutors as "Hey".ที่แผนกกำกับดูแล คุณเรียกอัยการว่า เฮ้
He was a major advocate of the lobotomy, under Friedkin supervision there were about 140 lobotomies.เขาเป็นผู้ส่งเสริมในการผ่าตัดสมอง เขาได้ผ่าตัดสมองไปแล้ว 140 กว่าคน
We expect better supervision from our senior agents, which is why Lisbon is being investigated and her team reassigned to other posts.เราคาดหวังการกำกับดูแลที่ดีกว่านั้นจาอเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส นั่นคือเหตุผลที่ลิสบอนถูกสอบสวน ทีมของเธอได้รับมอบหมายงานให้ไปอยู่สถานีอื่น
Well, gentlemen, as you can see, talented as they are, no doubt, in the kitchen, from time to time, adult supervision is required.ก็นะ ท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย อย่างที่เห็น เรามีปัญหาในครัวกันนิดหน่อย
You've already served two years of a four-year sentence under the supervision of Special Agent Peter Burke.คุณรับโทษไปแล้วสองจากสี่ปี ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่พิเศษปีเตอร์ เบิร์ก
With my supervision it's quite safe.กับการดูแลของฉันมันค่อนข้างปลอดภัย

supervision ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管制[guǎn zhì, ㄍㄨㄢˇ ㄓˋ, 管制] control; supervision

supervision ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
の下に;の許に[のもとに, nomotoni] (exp) (1) (uk) under the supervision of; (2) underneath; (3) on the basis of
付きっ切り[つきっきり, tsukikkiri] (n) constant attendance; uninterrupted supervision
主宰[しゅさい, shusai] (n,vs) supervision; chairmanship; (P)
監修[かんしゅう, kanshuu] (n,vs) (1) (editorial) supervision; general editorship; (n) (2) supervising director (of anime, TV series etc.); (P)
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
統括(P);統轄[とうかつ, toukatsu] (n,vs) (1) unification; bringing together; generalization; (2) (esp. 統轄) control; supervision; (P)
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
静観[せいかん, seikan] (n,vs,adj-no) watchful waiting; careful supervision; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワーク監視[ネットワークかんし, nettowa-ku kanshi] network supervision
遠隔監視[えんかくかんし, enkakukanshi] remote supervision

supervision ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้สิทธิควบคุมดูแล[v. exp.] (chai sitthi) EN: exercise rights of supervision FR: exercer son droit de contrôle
การดูแล[n.] (kān dūlaē) EN: supervising ; treatment ; care FR: supervision [f]
การจัดการ[n.] (kān jatkān) EN: management ; administration ; policy , arrangement ; handling ; supervision ; disposal FR: management [m] ; administration [f] ; gestion [f] ; traitement [m]
การควบคุม[n.] (kān khūapkh) EN: control ; supervising ; supervision ; management ; restriction FR: contrôle [m] ; supervision [f] ; régulation [f]
การควบคุมดูแล คุณภาพ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: supervision ; hedging FR: supervision [f]
การควบคุมงานก่อสร้าง[n. exp.] (kān khūapkh) EN: construction supervision FR:
การคุม[n.] (kān khum) EN: supervision ; control FR: contrôle [m]
การนิเทศ[n.] (kān nithēt) EN: supervision FR:

supervision ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsicht {f} | unter ärztlicher Aufsichtsupervision | under medical supervision
Gewerbeaufsicht {f}trade control; trade supervision
Beaufsichtigung {f}supervision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supervision
Back to top