ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

administrative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *administrative*, -administrative-

administrative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administrative (adj.) เกี่ยวกับการบริหาร See also: ดำเนินการ, จัดการ Syn. executive, managerial
administrative agency (n.) กระทรวง Syn. bureau
English-Thai: HOPE Dictionary
administrative(แอดมิน' นิสเทรทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหาร (managerial)
English-Thai: Nontri Dictionary
administrative(adj) เกี่ยวกับการจัดการ,เกี่ยวกับการบริหาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administrative actการกระทำทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Administrativeบริหารงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมการ (n.) governmental administrative staff See also: administrative staff, officials
รัฐประศาสนศาสตร์ (n.) political and administrative science See also: science of administration
ด้านการบริหาร (adj.) administrative
ศาลปกครอง (n.) administrative court
เขตการปกครอง (n.) administrative district See also: administrative district
ฝ่ายบริหาร (n.) administrative section See also: executive, administration
งานบริหาร (n.) administrative work
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You see, Mr. Ambassador, we're starved for people with administrative training here, and I haven't the luxury to pick and choose as your president has.{\cHFFFFFF}You see, Mr. Ambassador, {\cHFFFFFF}we're starved for people with administrative training here, {\cHFFFFFF}and I haven't the luxury to pick and choose as your president has.
This is our administrative hall.นี่คือโุถงบริหารจัดการ
Type a statement that sergeant Doakes is on administrative leave, pending an internal affairs investigation.พิมพ์รายงานว่าจ่าโดคส์ถูกพักราชการ เพื่อรอการสอบสวนเป็นการภายใน
Sergeant doakes is on administrative leave pending an internal affairs investigation.จ่าโดคส์ ถูกพักราชการ เพื่อรอการสืบสวนเป็นการภายใน
Sergeant james doakes is on administrative leaveจ่า เจมส์ โดคส์ ถูกพักราชการ
Then you're gonna have to sit next to me at the administrative hearing.จากนั้น คุณก็จะนั่งติดกับผมตอนที่โดนคณะกรรมการสอบสวน
And I've got administrative work to-- today is not about you.- และต้องทำงานเอกสารด้วย - วันนี้ไม่ใช่วันของเธอ
I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.ฉันแค่กลับมาอาทิตย์นึงเพื่อเก็บของแล้วก็จัดการพวกเอกสาร
You walk around here with your little administrative degree, pretending like you know medicine.เดินไปเดินมาในนี่ กับการบริหารงานอย่างเข้มงวดอันแสนเล็กๆของเธอ ทำตัวยังกะรู้เรื่องวิชาแพทย์
Furthermore, many administrative bodies and local governments can be dealt with through OZ.นอกเหนือจากนั้น คุณสามารถทำธุระกับทางราชการ ผ่านทาง OZ ได้เช่นกันค่ะ
I'm on administrative leave until the investigation's over.ผมถูกพักงาน จนกว่าการสอบสวนจะจบ
In accordance to the administrative agreement between two nations, the investigators must comply to several articles during investigation of Robert J. Pearson.ตามข้อตกลงทางการฑูต ของทั้ง 2 ประเทศแล้ว พนักงานสืบสวนจะต้องทำตามกฏ 2-3 ข้อ ระหว่างทำการสอบสวน คุณ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน

administrative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, 干事 / 幹事] administrative secretary (in charge of sth)
施政报告[shī zhèng bào gào, ㄕ ㄓㄥˋ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 施政报告 / 施政報告] administrative report
行政区[xíng zhèng qū, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, 行政区 / 行政區] administrative district
行政区划[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区划 / 行政區劃] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政区画[xíng zhèng qū huà, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄑㄩ ㄏㄨㄚˋ, 行政区画 / 行政區畫] administrative subdivision (e.g. of provinces into counties)
行政救济[xíng zhèng jiù jì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ, 行政救济 / 行政救濟] administrative remedy
行政法[xíng zhèng fǎ, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄈㄚˇ, 行政法] administrative law
行署[xíng shǔ, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨˇ, 行署] administrative office
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ, 辖区 / 轄區] administrative region
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 中央直辖市 / 中央直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, 直辖市 / 直轄市] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city
苏木[sū mù, ㄙㄨ ㄇㄨˋ, 苏木 / 蘇木] sappan wood (Caesalpinia sappan), used in Chinese medicine; administrative subdivision of banner 旗 (county) in inner Mongolia (Mongol: arrow)
教职员[jiào zhí yuán, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ, 教职员 / 教職員] teaching and administrative staff
教职员工[jiào zhí yuán gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥ, 教职员工 / 教職員工] teaching and administrative staff
教职工[jiào zhí gōng, ㄐㄧㄠˋ ㄓˊ ㄍㄨㄥ, 教职工 / 教職工] teaching and administrative staff
行政[xíng zhèng, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ, 行政] administration; administrative

administrative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
主任制[しゅにんせい, shuninsei] (n) a system under which schoolteachers are assigned additional administrative duties
事務官[じむかん, jimukan] (n) administrative official; secretary; commissioner; (P)
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
区処[くしょ, kusho] (n,vs) dividing for administrative purposes; partition; division
家司[けいし;けし;いえづかさ, keishi ; keshi ; iedukasa] (n) (1) steward in charge of the affairs of nobles of the third rank and higher (from the middle of the Heian period); (2) (See 政所・3) administrative position (Kamakura and Muromachi periods)
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents)
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu
管理棟[かんりとう, kanritou] (n) administrative building
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] (n) {comp} management task; administrative task
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] (n) {comp} administrative authority
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs
管理費用[かんりひよう, kanrihiyou] (n) administrative expenses; management expenses
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
行政訴訟[ぎょうせいそしょう, gyouseisoshou] (n) administrative litigation (action); (P)
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi)
経営上[けいえいじょう, keieijou] (adj-no) administrative; managerial; operational
Japanese-English: COMDICT Dictionary
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain
事務管理データ処理[じむかんりデータしょり, jimukanri de-ta shori] administrative data processing
管理業務[かんりぎょうむ, kanrigyoumu] management task, administrative task
管理機関[かんりきかん, kanrikikan] administrative authority

administrative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børih) EN: executive power ; administrative power ; executive authority FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān p) EN: administrative power FR:
บริหารศาสตร์[n. exp.] (børihānsāt) EN: administrative science FR: sciences administratives [fpl]
ดำเนินการ[adj.] (damnoēn kān) EN: administrative ; executive ; operational FR:
ดุลพินิจทางปกครอง[n. exp.] (dunlaphinit) EN: administrative Discretion FR: discrétion administrative [f]
ฝ่ายบริหาร[n. exp.] (fāi børihān) EN: administrative branch FR:
ฝ่ายปกครอง[adj.] (fāi pokkhrø) EN: administrative FR: administratif
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง[n. exp.] (jaonāthī fā) EN: administrative authority FR:
การ[n.] (kān ...) EN: authority ; government agency FR: autorité administrative [f]
การบัญชีบริหาร[n. exp.] (kān banchī ) EN: management accounting ; managerial accounting ; administrative accounting FR:
การดำเนินคดีในด้านการปกครอง[n. exp.] (kān damnoēn) EN: administrative court FR:
การกระจายอำนาจทางการบริหาร[n. exp.] (kān krajāi ) EN: administrative decentralization FR:
การกระทำทางปกครอง[n. exp.] (kān kratham) EN: administrative act FR:
การตรวจสอบด้านบริหาร[n. exp.] (kān trūatsø) EN: administrative audit FR:
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร[n. exp.] (khā chai jā) EN: administrative expense FR:
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
เขต[n.] (khēt) EN: administrative district of Bangkok ; Bangkok constituency FR: circonscription de Bangkok [f] ; division administrative de Bangkok [m] ; arrondissement de Bangkok [m]
เขต[n.] (khēt) EN: constituency ; district (Am.) ; ward ; administrative division FR: arrondissement [m] ; district [m] ; circonscription électorale [f] ; canton électoral (Belg.) [m]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [n. prop.] (Khēt Børihā) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China FR:
เขตการปกครอง[n. exp.] (khēt kān po) EN: administrative district FR: division administrative [f]
เขตการปกครองพิเศษ[n. exp.] (khēt kān po) EN: special administrative region FR:
เขตการปกครองท้องถิ่น[n. exp.] (khēt kān po) EN: FR: division administrative locale [f]
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; subdistrict ; jurisdiction ; prefecture FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; préfecture [f] ; province [f]
ความลับทางการบริหาร[n. exp.] (khwām lap t) EN: administrative secrecy FR:
เกี่ยวกับการบริหาร[adj.] (kīo kap kān) EN: administrative FR: administratif
เกี่ยวกับการจัดการ[adj.] (kīo kap kān) EN: administrative FR: administratif
กฎหมายปกครอง[n.] (kotmāipokkh) EN: administrative law ; public laws FR: loi administrative [f]
กฎหมายปกครองเปรียบเทียบ[n. exp.] (kotmāipokkh) EN: comparative administrative law FR:
กระบวนการบริหาร[n. exp.] (krabūankān ) EN: administrative process FR: procédure administratyive [f]
กรมการ[n.] (krommakān) EN: government officer ; governmental administrative staff ; administrative staff of a local government FR:
กรมการอำเภอ[n.] (krommakān-a) EN: administrative staff of a district ; district official FR:
กรมการจังหวัด[n.] (krommakānja) EN: administrative staff of a township ; township official FR:
เมืองราชการ[n. exp.] (meūang rātc) EN: administrative capital FR: capitale administrative [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: administration area ; adminstrative region ; precinct ; former administrative unit ; Chinese province FR: division administrative (d'un territoire) [f] ; circonscription [f] ; province chinoise [f]
นักบริหาร[n. exp.] (nak børihān) EN: administrator ; administration officer ; administrative officer ; executive FR:
งานบริหาร[n. exp.] (ngān børihā) EN: administrative work FR: travail administratif [m]
งานสารบรรณ[n.] (ngānsāraban) EN: records office ; administrative section ; correspondence and records division FR:
หน่วยการปกครอง[n. exp.] (nūay kān po) EN: administrative unit FR: division administrative [f]
หน่วยราชการ[n. exp.] (nūay rātcha) EN: public agency FR: unité administrative [f]

administrative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Administrationsprogramm {n}administrative program
Amtsbezirk {m}administrative district
Amtshilfe {f}administrative cooperation
Beschwerde {f}administrative appeal
Dokumentenprüfung {f}administrative checking
Durchführungsverzögerung {f}administrative lag
Verwaltungsapparat {m}administrative organization
Verwaltungsarbeit {f}administrative work
Verwaltungsausschuss {m}administrative board
Verwaltungsbeamte {m}administrative officer
Verwaltungsbehörde {f}administrative agency
Verwaltungsbezirk {m}administrative district
interne Revision {f}administrative audit
Ermessensspielraum {m}scope of (administrative) discretion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า administrative
Back to top