ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

do

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *do*, -do-

do ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
do (vt.) จัดการ See also: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม Syn. manage, deal with, behave, act
do (vi.) เดินทาง See also: วิ่ง Syn. travel
do (vi.) พอเพียง See also: เหมาะสมกัน
do (vt.) มีพอเพียง See also: เหมาะสม Syn. be suitable for
do (vt.) ลงโทษ
do (vt.) เลียนแบบ
do (vt.) แวะเยี่ยม See also: แวะเที่ยว
do (vt.) ศึกษา See also: ทำงาน, เรียนรู้ Syn. study, take up
do (vt.) เสพยา
do a bunk (idm.) วิ่งหนีไป (คำสแลง) See also: หนีรอดไป
do a double take (idm.) มองดูซ้ำให้แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นจริง (คำไม่เป็นทางการ)
do a play (vt.) ออกแสดง See also: จัดแสดง Syn. dramatize
do a runner (sl.) หลบฉากออกไป Syn. runner
do about (phrv.) ปฏิบัติ See also: ทำเกี่ยวกับ, ทำในเรื่อง
do as (phrv.) ทำเพื่อ See also: ใช้เพื่อ Syn. do for
do away with (phrv.) ล้มเลิกไป See also: ทำให้พ้นไป, ขจัด, กำจัด
do badly (phrv.) ไม่ประสบความสำเร็จ
do business (vt.) ติดต่อธุรกิจ See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ Syn. business deal, trade
do by (phrv.) ปฏิบัติต่อ
do down (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ (โดยวิธีที่ไม่ยุติธรรม)
do for (phrv.) ทำเพื่อ See also: ใช้เพื่อ Syn. do as, serve for, use for, utilize for
do for (phrv.) เหมาะสมกับ
do for (phrv.) เตรียม See also: จัดหา
do for (phrv.) ทำความสะอาดเพื่อ
do for (phrv.) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ) Syn. bump off
do good (phrv.) ทำให้รู้สึกดีขึ้น See also: ทำให้สุขภาพดีขึ้น
do good (phrv.) ทำให้ดีขึ้น See also: รู้สึกดีขึ้น, สดชื่นขึ้น
do homage to (phrv.) แสดงความเคารพต่อ See also: ทำความเคารพต่อ, ถวายบังคม Syn. pay to
do in (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้พัง
do in (phrv.) กระทำฆาตกรรม (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฆ่า Syn. bump off
do in (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้พังทลาย Syn. do up
do into (phrv.) แปลเป็น (ภาษาอื่น) Syn. render into, translate from, translate into, turn into, turn to
do justice to (phrv.) ปฏิบัติกับ...อย่างยุติธรรม See also: ยุติธรรมกับ
do justice to (idm.) ทำบางสิ่งได้เยี่ยม
do justice to (idm.) บรรยายให้เห็นภาพ
do or die (sl.) ต้องพยายามสุดความสามารถ See also: ต้องทำอย่างเต็มที่
do out (phrv.) ทำให้สะอาด See also: ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย Syn. clean out, muck out
do out of (phrv.) ฉ้อโกงเพื่อ See also: หลอกลวงเพื่อ, ลวงเพื่อเอา Syn. cheat out of
do out of (phrv.) ป้องกันไม่ให้กระทำ See also: ห้ามไม่ให้ทำ
do over (idm.) ทำซ้ำ See also: ซ้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
do(ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ
do-or ###SW. die (ดู'เออะได') adj. ซึ่งต้องการเอาชนะให้ได้,เต็มที่,สุดกำลัง,เสี่ยงภัย
dobber(ดอบ'เบอะ) n. ลูกลอยสายเบ็ด
dobbin(ดอบ'บิน) n. ม้า
doberman pinscher(โด'บะมัน พิน'เชอะ) n. สุนัขพันธุ์เยอรมันที่มีหางสั้นมีรูปร่างขนาดปานกลาง
doc(ดอค) n. ดูdoctor,คำสั้น ๆ ที่ใช้เรียกนายแพทย์ ทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์ abbr. II-deoxycorticosterone ด็อก ย่อมาจากคำว่า document มักใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มข้อมูลหรือ แฟ้มเอกสาร (.doc) ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ซึ่งเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ,อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
docile(คอส'ซัล,โด'ไซล์) adj. เชื่อง,ว่านอนสอนง่าย,อ่อนน้อม., See also: docility n.
dock(ดอค) {docked,docking,docks} n. อู่เรือ,ท่าเรือ,โรงจอดและซ่อมเครื่องบิน,ชานชาลาสำหรับขนถ่ายสินค้า (dry dock) . vt. เอาเข้าอู่เรือ,เอาเรือเข้าเทียบท่า vi. เทียบท่า,เชื่อมต่อยานอวกาศในอวกาศ
dock chargen. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock duesn. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ
dock job'sn. โรงพยาบาล
dock-wallopern. กรรมกรท่าเรือเป็นครั้งคราว,กรรมกรที่ร่อนเร่ทำงานตามท่าเรือ, See also: dock- walloping,n.
dockage(ดอค'คิจ) n. ค่าจอดเรือ,ค่าธรรมเนียมจอดเรือในอู่,ค่าธรรมเนียมท่าเรือ,การจอดเรือในอู่,เครื่องมือในอู่เรือ,การตัดให้สั้น,การตัดให้น้อยลง,ส่วนที่ไร้ประโยชน์ของข้าว
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
dockhand(ดอค'ฮันดฺ) n. กรรมกรท่าเรือ
dockyardn. บริเวณอู่เรือ,บริเวณท่าเรือ,บริเวณอู่กองทัพเรือ
docter(ดอค'เทอะ) n. นายแพทย์,หมอ, ดอกเตอร์ vt. รักษา,ซ่อมแซม,ปลอม,ปรับปรุง,มอบปริญญาเอกให้ vi. รักษา,รับยา., See also: doctoral adj. ดูdocter doctorial adj. ดูdocter doctorship n. ดูdocter
doctorate(ดอค'เทอะเรท) n. ปริญญาเอก,ดุษฎีบัณฑิต,ปริญญาแพทยศาสตร์ (ไม่จำเป็นต้องจบปริญญาเอก)
doctrinaire(ดอคทระแนร์) adj. หัวรั้น,ดันทุรัง,ถือแต่หลัก,เป็นเพียงทฤษฎี,ซึ่งปฏิบัติไม่ได้,n. คนหัวรั้น
doctrinal(ดอค'ทรินัล) adj. เกี่ยวกับทฤษฎี,เกี่ยวกับคำสั่งสอน,เกี่ยวกับลัทธิหรือศาสนา., See also: doctrinality n. ดูdoctrinal
doctrine(ดอค'ทริน) n. หลัก,ทฤษฎี,คำสั่งสอนศาสนา,ลัทธิ (tenet,dogma,precept)
document(ดอก'ยะเมินทฺ) n. เอกสาร,สาร,เอกสารหลักฐาน,ภาพยนต์บันทึกเหตุการณ์,หลักฐานพยาน,เครื่องพิสูจน์. vt. มีเอกสารประกอบ,, See also: documentary adj.
document fileแฟ้มเอกสารหมายถึง แฟ้มข้อมูลประเภทหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แฟ้มเอกสารประเภทนี้จะประกอบด้วยข้อความที่เป็นตัวหนังสือ อาจมีภาพด้วยหรือไม่ก็ได้ เป็นแฟ้มที่ต้องมีการจัดรูปหน้าไว้เรียบร้อย มักใช้นามสกุล (file type) ว่า .docดู non document file เปรียบเทียบ
documentationn. การใช้เอกสารพยานประกอบ,การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบ
doddervi. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน.
doddering(ดอด'เดอริง) adj. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน
dodec(a) - Pref. 12
dodecagonn. รูป12เหลี่ยม12มุมและ12ด้าน.
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
dodo(ได'โด) n. การเล่นตลก,การเล่นพิเรน -pl. dodos,dodoes
doer(ดู'เออะ) n. ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ทำงานอย่างจริง ๆ จัง ๆ
doesn't(ดัซ'เซินท) abbr. does not
doeth(ดู'อิธ) v. กริยาปัจจุบันกาลบุรุษที่ 3 และเอกพจน์ของdo
doff(ดอฟ) {doffed,doffing,doffs} vt. เปลื้อง,ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิกล้ม,เผยอ,ถอด,เปิด., See also: doffer n
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
dog daysn. วันที่ร้อนอบอ้าว,ฤดูร้อน
dog falln. ความเสมอกัน
dog in the mangern. คนเห็นแก่ตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
do(vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ
docile(adj) ว่านอนสอนง่าย,ไม่ดื้อ,เชื่อง,อ่อนน้อม
docility(n) ความว่านอนสอนง่าย,ความเชื่อง
dock(n) ท่าเรือ,อู่เรือ,คอกจำเลย,โรงจอดเครื่องบิน
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
dockyard(n) อู่เรือ,บริเวณท่าเรือ
doctor(n) หมอ,แพทย์,ดอกเตอร์
doctrine(n) หลักคำสอน,วินัย,ลัทธิ,ศาสนา
document(n) เอกสาร,หลักฐาน,สาร,เครื่องพิสูจน์
documentary(adj) เกี่ยวกับเอกสาร
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
doe(n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย
does(vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3)
doff(vt) ปลด,ขจัด,ละทิ้ง,เลิก,เปลื้อง,ถอด
dog(n) สุนัข,หมา
dogged(adj) ดื้อดึง,ทรหด,พากเพียร,แน่วแน่,ดื้อรั้น
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
doings(n) การปฏิบัติ,ความประพฤติ,พฤติกรรม,การกระทำ
dole(n) ขอทาน,เงินสงเคราะห์,ส่วนย่อย,ของบริจาค
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
doll(n) ตุ๊กตา,หญิงงาม,ชายงาม
dollar(n) เงินดอลลาร์,เหรียญ,ธนบัตร
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
dolphin(n) ปลาโลมา
dolt(n) คนโง่,คนเซ่อ,คนโง่เง่า,คนทึ่ม
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร
dome(n) หลังคาทรงกลม,โดม
domestic(adj) เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับบ้าน,ภายในประเทศ,ในบ้าน,เชื่อง
domesticate(vt) ทำให้เชื่อง,ทำให้เคยชิน,ทำให้ชอบบ้าน,ทำให้อยู่ในบ้าน
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
dominate(vt) ครอบครอง,ปกครอง,ครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,อยู่เหนือ
domination(n) การครอบครอง,การปกครอง,การครอบงำ,การควบคุม
domineer(vi) กดขี่,ขู่เข็ญ,ใช้อำนาจ,บังคับ,ปกครองแบบเผด็จการ
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
don(vt) สวม,ใส่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dock๑. คอกจำเลย (ในคดีอาญา)๒. คอกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
docketรายงานกระบวนพิจารณาของศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doctrinaireผู้เคร่งหลักการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
doctrineลัทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
documentเอกสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
documentary evidenceพยานเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dodecagonรูปสิบสองเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dog clutchคลัตช์ฟัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doggerelบทร้อยกรองด้อยศิลป์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmaสิทธันต์, คำสอนต้องเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmatismสิทธันตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dolabriform-รูปคล้ายขวาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
doleเงินสงเคราะห์, ของให้ทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dollyที่รองค้อนเคาะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dolorific; dolorogenic-ทำให้เจ็บปวด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
domainเขต, โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
domeคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู doom] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic agreementข้อตกลงระหว่างคนในครอบครัว (ที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domicil; domicileภูมิลำเนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domicileภูมิลำเนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
dominanceภาวะครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominant๑. เด่น๒. ลักษณะเด่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominationการครอบงำ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominion๑. ประเทศในเครือจักรภพ (อังกฤษ)๒. อาณาจักร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dominium (L.)กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donatio inter vivos (L.)การให้ที่มีผลระหว่างมีชีวิต [ดู gift inter vivos] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donative intentเจตนาให้ (โดยเสน่หา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doneeผู้รับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donorผู้ให้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
doomคำตัดสิน (ก. เก่าอังกฤษ) [ดู dome] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dopeเจือสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dormancyระยะพักตัว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dormantหลับ, สงบอยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dormer windowหน้าต่างหลังคา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dorsal๑. -หลัง, -ด้านหลัง๒. บน, -ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dorsiventralมีด้านบนด้านล่างต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsum๑. ด้านหลัง๒. ด้านบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
DOS (disk operating system)ดอส (ระบบปฏิบัติการแบบใช้จาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dosageขนาดใช้ (ยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
doseขนาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
DO ดีโอ ดีโอ , ดีโอ ดู Dissolved Oxygen [สิ่งแวดล้อม]
Docksอู่เรือ [TU Subject Heading]
Doctor Nameชื่อของแพทย์ผู้รักษา [การแพทย์]
Doctrinesหลักคำสอน [TU Subject Heading]
Documentเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Documentationเอกสารกำกับโปรแกรมเอกสารอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
Doederleinโดเดอร์ลีน [การแพทย์]
Does More Good Than Harmก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย [การแพทย์]
Dog adoptionการรับเลี้ยงสุนัข [TU Subject Heading]
Dogmaความเชื่อ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Dogsสุนัข [TU Subject Heading]
Doingการปฏิบัติ [การแพทย์]
Doll's Eye Sign Negativeลูกตาทั้งสองกลอกไปทางด้านตรงข้ามไม่ได้ [การแพทย์]
Dolorปวด [การแพทย์]
Dolphinsปลาโลมา [TU Subject Heading]
Domainส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
Domeยอด,ส่วนยอด [การแพทย์]
Domestic animalsสัตว์เลี้ยง [TU Subject Heading]
Domicileภูมิลำเนา [TU Subject Heading]
Dominanceลักษณะข่ม [การแพทย์]
Dominantลักษณะเด่น [การแพทย์]
Donalson's Applicatorsเครื่องสอดใส่แร่แบบโดแนลสัน [การแพทย์]
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]
Donkey Raisesขี่หลังเขย่งเท้า [การแพทย์]
Donor Areaบริเวณให้ [การแพทย์]
Door Handlesลูกบิดประตู [การแพทย์]
Door-To-Door-Visitingนักสุขศึกษาออกทำการสุขศึกษาตามบ้าน [การแพทย์]
Doridenดอริเดน [การแพทย์]
dormancyสภาพพักตัว, สภาพที่เอ็มบริโอของพืชชะงักการเจริญระยะหนึ่ง  แต่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อภาวะแวดล้อมเหมาะสมก็จะเจริญต่อไปได้อีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dormantสภาพปกติ [การแพทย์]
Dormitory lifeการดำเนินชีวิตในหอพัก [TU Subject Heading]
Dorsalด้านหลัง,ด้านบน,ส่วนอก [การแพทย์]
Dorsiส่วนหลัง,กระดกปลายเท้าขึ้น [การแพทย์]
Dorsumด้านหลัง [การแพทย์]
DOS device driver (Computer programs)ดอส ดีไวซ์ ไดรเวอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
DOS promptตัวพร้อม เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS หากเครื่องของเรามีฮาร์ดิสก์ ข้อความสุดท้ายที่จะเห็นบนจอก็คือ C> ข้อความนี้ก็คือตัวพร้อม ซึ่งแสดงว่า DOS พร้อมรับคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Dosage ปริมาณจ่ายสาร, ปริมาณป้อนสาร ดู Dose (Dose หมายถึง ปริมาณของสารที่ใช้ต่อหน่วยของน้ำที่ต้องการ บำบัด ) [สิ่งแวดล้อม]
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้
Dosimeters, Personalเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาด (v.) be afraid to do something See also: be scared Syn. เข็ด
คลังสินค้าทัณฑ์บน (n.) a godown to keep imported goods which do not pay tax yet
ตัดหน้า (v.) try to be the first to do something See also: do something before others have a chance (to) Syn. ชิง
มือใหม่ (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. เริ่มหัด, ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
ย้ำคิดย้ำทำ (v.) think or do repeatedly See also: think or do something again and again
ย้ำคิดย้ำทำ (v.) think or do repeatedly See also: think or do something again and again
ลงมือ (v.) start (to do something) See also: begin (to do something), undertake Syn. เริ่มทำ
สับราง (v.) arrange one´s time so that competing suitors do not meet Syn. สับหลีก
หลาบ (v.) be afraid to do something See also: be scared Syn. เข็ด, ขยาด
อิดๆ เอื้อนๆ (v.) reluctant to say or do anything Syn. กระอิดกระเอื้อน
อิดเอื้อน (v.) reluctant to say or do anything Syn. อิดๆ เอื้อนๆ, กระอิดกระเอื้อน
เข็ดเขี้ยว (v.) be afraid to do something again Syn. หวั่นเกรง, กลัว, เข็ด, เข็ดขยาด, เข็ดหลาบ
เข้ารูปเล่ม (v.) to do pagemaking for a book Syn. เย็บเล่ม
เข้าเล่ม (v.) to do pagemaking for a book Syn. เย็บเล่ม, เข้ารูปเล่ม
เย็บเล่ม (v.) to do pagemaking for a book Syn. เข้ารูปเล่ม
เริ่มทำ (v.) start (to do something) See also: begin (to do something), undertake
เริ่มหัด (v.) begin to do or learn something See also: be inexperienced, be amateur Syn. ไม่ชำนาญ, อ่อนหัด Ops. มือเก่า
เสนอตัว (v.) offer oneself (e.g. to do a task) See also: propose, present oneself
เสียความตั้งใจ (v.) not do as intended See also: not do as planned Ops. สมความตั้งใจ
เฮี้ยน (adj.) having a strength or power to do something
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
How much cash do you have?คุณมีเงินสดเท่าไหร่หรือ
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
I've got to do somethingฉันต้องทำบางสิ่งบางอย่าง
How well do you know about this?คุณรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแค่ไหน
So what do you suggest?ถ้างั้นคุณมีอะไรจะแนะนำหรือ
So much you do not yet understandเรื่องมากมายที่เธอยังไม่เข้าใจ
Who is this? Do you know what time is it?ใครกันนี่ คุณทราบไหมเวลาเท่าไหร่แล้ว
How do you all communicate?พวกคุณทั้งหมดติดต่อกันได้อย่างไร
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
When do you get up everyday?คุณตื่นนอนเวลาใดทุกวัน
Where do you have your lunch?คุณไปทานอาหารเที่ยงที่ไหน
What do you do at work?คุณทำอะไรบ้างในที่ทำงาน
I answer telephone and do some typingฉันรับโทรศัพท์และก็พิมพ์ดีดบ้าง
What time do you finish your work?คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่
What do you do in your spare time?คุณทำอะไรในยามว่าง
Can you do me a favor, please?คุณได้โปรดช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
What do you do for a living?คุณทำมาหากินอะไร
How often do you go swimming?คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน
Could you do me a favor?คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
And do you have friends there?และคุณมีเพื่อนที่นั่นด้วยใช่ไหม
She could do things I couldn't doเธอสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่ฉันไม่สามารถทำได้
What do you mean?คุณหมายความว่าอย่างไร
John, do me a favor?จอห์นทำอะไรให้หน่อยได้ไหม
Don't do this to meอย่าทำอย่างนี้กับฉัน
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
You're going to do better next timeคุณจะทำมันได้ดีกว่าเดิมครั้งหน้า
Anything else I can do for you?มีอะไรอื่นๆ อีก ที่ฉันสามารถจะทำให้คุณได้ไหม
You better do what you're supposed to doคุณควรจะทำสิ่งที่คุณควรทำ
But you should do the right thingแต่คุณควรทำสิ่งในที่ถูกต้อง
What are we supposed to do now?พวกเราควรจะทำอะไรดีตอนนี้
How much time do we have?พวกเรามีเวลาเหลือเท่าไหร่
What do you want me to do?คุณอยากให้ฉันทำอะไรหรือ
I wish I could do moreฉันก็อยากให้ตัวเองทำอะไรได้มากกว่านี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But to make doubly sure you do not fail,แต่เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทวีคูณ คุณไม่ได้ล้มเหลว
I can't, I can't do it.ฉันไม่สามารถฉันไม่สามารถ ทำมันได้
What do you do when things go wrong?คุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งผิดไป?
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
Don't do it.ไม่ได้ทำมัน นำมันออกไป
How do you do?คุณจะทำอย่างไรทำอย่างไร
We ain't gonna do it, are we?เราไม่จะทำมันเราคือใคร?
You see, I washed 'em both today and I сan't do nothin' with 'emคุณเห็นฉันล้าง 'em ทั้งในวันนี้ และฉันก็ไม่สามารถทำอะไร กับ 'em
Now you do something.ตอนนี้คุณทำอะไรบางอย่าง
Why, Grumpy, you do care.ทำไมไม่พอใจที่คุณทำดูแล
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี

do ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, 能彀] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够
协办[xié bàn, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄢˋ, 协办 / 協辦] assist; help sb do something; cooperate in doing something
不知所措[bù zhī suǒ cuò, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄘㄨㄛˋ, 不知所措] not knowing what to do (成语 saw); at one's wits' end; embarassed and at a complete loss
背光[bèi guāng, ㄅㄟˋ ㄍㄨㄤ, 背光] be in a poor light; do something with one's back to the light; stand in one's own light
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
舍不得[shě bu de, ㄕㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 舍不得 / 捨不得] to hate to do sth; to hate to part with; to begrudge
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
接着[jiē zhe, ㄐㄧㄝ ㄓㄜ˙, 接着 / 接著] to catch and hold on; to continue; to go on to do sth; to follow; to carry on; then; after that; subsequently; to follow; to proceed; to ensue; in turn; in one's turn
机宜[jī yí, ㄐㄧ ㄧˊ, 机宜 / 機宜] guidelines; what to do (under given circumstances)
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
因陋就简[yīn lòu jiù jiǎn, ㄌㄡˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄢˇ, 因陋就简 / 因陋就簡] crude but simple methods (成语 saw); use whatever methods you can; to do things simply and thriftily; It's not pretty but it works.
不易[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不易] not easy to do sth; difficult; unchanging
入乡随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, 入乡随俗 / 入鄉隨俗] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
行善[xíng shàn, ㄒㄧㄥˊ ㄕㄢˋ, 行善] do good works
[tì, ㄊㄧˋ, 悌] do one's duty as a younger brother
为所欲为[wéi suǒ yù wéi, ㄨㄟˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄨㄟˊ, 为所欲为 / 為所欲為] do whatever one pleases
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
饱食终日无所用心[bǎo shí zhōng rì wú suǒ yòng xīn, ㄅㄠˇ ㄕˊ ㄓㄨㄥ ㄖˋ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 饱食终日无所用心 / 飽食終日無所用心] eat three square meals a day and do no work; be sated with food and remain idle
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, 承诺 / 承諾] effort; undertaking; promise to do sth
不好意思[bù hǎo yì si, ㄅㄨˋ ㄏㄠˇ ㄧˋ ㄙ˙, 不好意思] feel embarrassed; be ill at ease; find it embarrassing (to do sth)
挟制[xié zhì, ㄒㄧㄝˊ ㄓˋ, 挟制 / 挾製] forced submission; to exploit advantage to force sb to do one's bidding
不暇[bù xiá, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, 不暇] have no time (for sth); be too busy (to do sth)
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, 往常] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be
束手[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, 束手] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
干吗[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, 干吗 / 乾嗎] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?
干麼[gàn má, ㄍㄢˋ ㄇㄚˊ, 干麼 / 乾麼] to what end?; whatever for?; why on earth?; do what?
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
癃闭[lóng bì, ㄌㄨㄥˊ ㄅㄧˋ, 癃闭 / 癃閉] illness having to do with obstruction of urine flow; (Chinese medicine); retention of urine
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, 不相干] be irrelevant; have nothing to do with
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, 截拳道] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙
[bié, ㄅㄧㄝˊ, 别 / 別] leave; depart; separate; distinguish; classify; other; another; do not; must not; to pin
这样吧[zhè yàng ba, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ ㄅㄚ˙, 这样吧 / 這樣吧] Let's do it like this.
力求[lì qiú, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄡˊ, 力求] make every effort to; do one's best
尽心尽力[jìn xīn jìn lì, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 尽心尽力 / 盡心盡力] making an all-out effort (成语 saw); to try one's heart out; to do one's utmost

do ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack
ああしろこうしろ[, aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts
アイロンを掛ける[アイロンをかける, airon wokakeru] (exp,v1) (uk) to iron; to do the ironing
アジる[, aji ru] (v5r,vt) (See アジテーション) to stir up; to instigate (somebody to do something); to agitate; to foment
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation)
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something)
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P)
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P)
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open
お気を確かに[おきをたしかに, okiwotashikani] (exp) Don't do anything rash!; Keep composed!
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh!
コール・ド・バレエ;コールドバレエ[, ko-ru . do . baree ; ko-rudobaree] (n) corps de ballet (fre
こうすれば[, kousureba] (exp) if you do this; if this is the case; (P)
ご存知なのか;御存知なのか[ごぞんじなのか, gozonjinanoka] (exp) do you know; perhaps you know; I wonder if you know
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
しがたい[, shigatai] (exp) (suru verb ending) hard to do
したい[, shitai] (adj-i) (See たい・1,為る・する・1) want to do
した方がいい[したほうがいい, shitahougaii] (exp) (See 為る・する・1,方がいい) had better do so
しやすい[, shiyasui] (n) easy to make; easy to do
じゃないか(P);ではないか(P)[, janaika (P); dehanaika (P)] (exp) (1) (See か,だ・1) questioning (something); (2) let's do (something); (P)
しようとする[, shiyoutosuru] (exp,vs-i) (See 為る・する・1,とする・1) to try and do something; to attempt to do something
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ...
し兼ねない;仕兼ねない[しかねない, shikanenai] (adj-i) (uk) (See 仕兼ねる) capable of anything; liable to do
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
し合う;為合う[しあう, shiau] (v5u,vt) (uk) (See 為る・する・1) to do together
し直す;仕直す;為直す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume
し過ぎる(P);為過ぎる[しすぎる, shisugiru] (v1) (uk) to overdo; to do too much; (P)
すっぱ[, suppa] (adv,adv-to) (See すっぱり) do something completely; cut cleanly
すっぱり[, suppari] (adv,adv-to) do something completely
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do
すべからず[, subekarazu] (exp) (combination of する and 可からず) (See 可からず) must not do; should not do; do not do
すべし[, subeshi] (exp) (abbr. of suru and beshi) (See 可し) should do; ought to do
するべき[, surubeki] (exp) (longer form of すべき) should do; ought to do
すればするほど[, surebasuruhodo] (exp) the more you do (it), the... (i.e. "the more you drink, the better it tastes")
す可き[すべき, subeki] (exp) (uk) should do (abbr. of suru+beki); ought to do
Japanese-English: COMDICT Dictionary
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix)
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug
アイドル[あいどる, aidoru] idle
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag
アイドル時間[アイドルじかん, aidoru jikan] idle time
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
アクセススピード[あくせすすぴーど, akusesusupi-do] access speed
アクセスモード[あくせすもーど, akusesumo-do] access mode
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window
アクティブエックスドキュメンツ[あくていぶえっくすどきゅめんつ, akuteibuekkusudokyumentsu] ActiveX Documents
アスキーモード[あすきーもーど, asuki-mo-do] ASCII mode
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version
アップロード[あっぷろーど, appuro-do] upload
アドオン[あどおん, adoon] add-on
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff
アドビ[あどび, adobi] Adobe
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration
アドミニストレータ[あどみにすとれーた, adominisutore-ta] administrator
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス[あどれす, adoresu] address
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
致す[いたす, itasu] Thai: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด) English: to do (pol)
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
いぬ[いぬ, inu] Thai: สุนัข English: Dog
カード[かーど, ka-do] Thai: บัตร English: card
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Thai: ชาวเยอรมัน
下りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down
下ろす[おろす, orosu] Thai: เอาลง English: to take down
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down
倒れる[だおれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
制度[せいど, seido] Thai: ระบบ English: system
動力学[どうりきがく, dourikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยการเคลื่อนที่ของของแข็ง English: dynamics
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
動機[どうき, douki] Thai: เหตุจูงใจ
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนสัตว์ English: zoo
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens
同大[どうだい, doudai] Thai: มีขนาดโตเท่ากัน English: as big
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
寝る[ねる, neru] Thai: ล้มตัวลงนอน English: to lie down
届く[とどく, todoku] Thai: (สินค้า หรือ สิ่งของ)ส่งถึง(ผู้รับ) English: arrive
影法師[かげぼうし, kageboushi] Thai: หุ่นเงา English: shadow figure
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed
戻す[もどす, modosu] Thai: เอากลับคืนที่เดิม English: to put back
戻す[もどす, modosu] Thai: พากลับมา English: to return
戻す[もどす, modosu] Thai: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม English: to restore
戻る[もどる, modoru] Thai: กลับมา English: to turn back
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: กดทับไว้ English: to press down
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ให้
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ดำเนินการ
林道[りんどう, rindou] Thai: ทางเดินในป่า English: path through forest
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity
活動[かつどう, katsudou] Thai: การกระทำ English: action
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity

do ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุเคราะห์[v.] (anukhrǿ) EN: help ; aid ; favour ; favor (Am.) ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize FR: favoriser ; aider
เอาหูไปนา เอาตาไปไร่[v. (loc.)] (aohūpainā a) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention ; do not pay attention FR: ignorer délibérément
เอาไหม[v. exp.] (ao mai) EN: Do you want it? FR: En voulez-vous ?
เอาแต่สะดวก[v. exp.] (ao tāe sadū) EN: do things the easy way FR:
เอาเถิด[v.] (aothoēt) EN: Let's do it! ; Go for it! ; okay FR:
เอาอย่างไร[X] (ao yāngrai) EN: what do you want ? ; what's the answer ? FR:
อะไรกัน[xp] (arai kan) EN: What's wrong? ; What's going on? ; What's up? ; What do you mean? FR: Qu'est-ce qu'il y a ?
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; fulfill ; accomplish ; carry out ; act FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญบุญ[v. exp.] (bamphen bun) EN: make an act of merit ; do good FR:
บำเพ็ญกุศล[v. exp.] (bamphen kus) EN: make merit ; do charitable deeds FR:
บันจอย[v.] (banjøi) EN: do with care ; do carefully FR: fignoler ; s'appliquer
บินเดี่ยว[v. exp.] (bin dīo) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide ; mener seul sa barque ; conduire seul sa barque
บินผาดโผน[v. exp.] (bin phātphō) EN: do stunt flying ; perdorm aerobatics ; do aerobatics FR:
บ่ฮู้[v. exp.] (bohū) EN: do you read me? ; do you understand? ; are you still with me? FR:
บกพร่องต่อหน้าที่[v. exp.] (bokphrǿng t) EN: perform badly ; do one's job poorly FR:
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-kh) EN: compute ; calculate ; do sums FR: calculer ; faire des calculs
ใช่มั้ย[v. exp.] (chai mai) EN: Isn't it? ; Right? ; Do you? ; Don't you? ; Isn't that right? FR: N'est-ce pas ? ; Est-ce bien ça ? ; N'est-il pas ?
ใช่ไหม[v. exp.] (chai mai) EN: Isn't it? ; Right? ; Do you? ; Don't you? ; Isn't that right? FR: N'est-ce pas ? ; Est-ce bien ça ? ; N'est-il pas ?
ฉลุลาย[v.] (chalulāi) EN: do scrollwork FR:
ชันสูตรพลิกศพ[v.] (channasūtph) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เชิญแวะชมก่อน[v. exp.] (choēn wae c) EN: You're welcome to take a look around ; Do come in and have a look FR:
ชงเองกินเอง = ชงเอง กินเอง[v. exp.] (chong ēng k) EN: monopolize ; do the whole works FR:
ชอบไหม[v. exp.] (chøp mai) EN: Do you like it? FR: Ça te plaît ? ; Ça vous plaît ?
ช่วย...[X] (chūay ...) EN: Please … ; Please do me a favour ; be kind enough to … FR: ... s'il vous plaît ? ; Veuillez … ; Auriez-vous l'amabilité de ...
ช่วยตัวเอง[v. exp.] (chūay tūa-ē) EN: help oneself ; do it yourself FR: se débrouiller tout seul
ชุ่ย[v.] (chui) EN: do carelessly ; do in a slipshod way FR:
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: do well ; be successful ; attain prominence ; meet the success FR: réussir
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดึงข้อ[n. exp.] (deung khø) EN: chin ; do chin-ups FR:
เดินป่า[v.] (doēnpā) EN: do a forest trek ; roam about the forest ; travel through a forest ; hike FR: faire une randonnée en forêt
เดินธุระให้[v.] (doēnthuraha) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
ด้น[v.] (don) EN: do a running stitch FR: piquer ; coudre
ด้นปล่อย[v. exp.] (don plǿi) EN: do a running stitch FR:
ดอด[v.] (døt) EN: steal ; go stealthily ; do secretly ; do covertly ; sneak in/away FR: se glisser ; se faufiler
ดูไม่จืด[v. exp.] (dū mai jeūt) EN: do not look good FR:
ดูไม่สบาย[v. exp.] (dū mai sabā) EN: do not look well ; appear unhappy FR:
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture; do acupuncture ; have acupuncture FR: pratiquer l'acupuncture
ห้ามรบกวน[v. exp.] (hām ropkūan) EN: do not disturb FR: ne pas déranger
ห้ามสัมผัส[v. exp.] (hām samphat) EN: Do not touch! ; Don't touch! FR: Ne pas toucher !

do ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
das Gegenteil | Gegenteile {pl} | im Gegenteil; vielmehr | ganz im Gegenteil | das genaue Gegenteil tunthe contrary | contraries | on the contrary | quite the contrary | to do completely the contrary
Brauch {m} | es ist Brauch, etw. zu tunconvention | it is the convention to do sth.
Überzeugung {f} | etw. in der Überzeugung tun, dass ...conviction | to do it in the conviction that ...
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen
Vorsatz {m} | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.)
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth.
Sport {m} | viel Sport treibensport | to do a lot of sport
Pensum {n} | sein tägliches Pensum erledigenstint | to do one's daily stint
Tort {m} | jdm. einen Tort antunwrong | to do sb. wrong
tun | tuend | getan | er/sie tut; er/sie tut nicht | ich/er/sie tat; ich/er/sie tat nicht | er/sie hat/hatte getan | ich/er/sie täte | ich/er/sie tat nichtto do {did; done} | doing | done | he/she does; doesn't | I/he/she did; I/he/she didn't | he/she has/had done | I/he/she would do | I/he/she didn't
gern; gerne {adv} (lieber; am liebsten) | etw. gern tun | gern gesehen sein | Ich trinke gern Apfelsaft. | Er trinkt Bier lieber. | Am liebsten trinkt sie Wein.... like to ... | to like to do sth.; to enjoy doing sth.; to be fond of doing sth. | to be welcome | I like apple juice. | He likes beer better. | She likes wine best.
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Klagerücknahme {f}abandonment of action
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Optionsaufgabe {f}abandonment of option
Kurzrufdokument {n}abbreviation document
Bauchatmung {f}abdominal respiration
Bauchdecke {f}abdominal wall
Kaiserschnitt {m} [med.]abdominal delivery
Abwärtspfeil {m}down arrow
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Achillessehne {f} [anat.]Achilles' tendon
Akkreditierung {f} (eines Botschafters)accreditation (of an ambassador)
Adamauaturteltaube {f} [ornith.]Pink-bellied Turtle Dove
Adoleszenz {f}; Zeit des Erwachsenwerdens; jugendliches Alteradolescence
Adoptierende {m,f}; Adoptierenderadopter
Adoptierte {m,f}; Adoptierteradoptee
Adoptivkind {n}adoptive child
Adoleszent {m}; Jugendlicher [med.]adolescent
Pubertätsphase {f}adolescent phase
jugendliche Liebe {f}adolescent love
Pfingstochse {m}adorned ox
Affenliebe {f}doting love
Alexanderschnäpper {m} [ornith.]Fernando Po Batis
Zufallsvariable {f}aleatory variable; random variable
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
Wolfshund {m} [zool.]alsatian dog
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Sonderbotschafter {m}ambassador at large

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า do
Back to top