ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worker*, -worker-

worker ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worker (n.) ผู้ทำงาน
worker (n.) คน สัตว์ สิ่งของหรือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงาน
worker (n.) ลูกจ้าง See also: คนงาน, กรรมกร, พนักงาน, ผู้ใช้แรงงาน Syn. employee, laborer
workers (n.) คณะผู้ทำงาน See also: คนงาน Syn. employees
English-Thai: HOPE Dictionary
worker(เวอร์'เคอะ) n. คนงาน,ผู้ใช้แรงงาน,กรรมกร,ลูกจ้าง,ชนชั้นกรรมาชีพ,ผู้ปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่,พนักงาน,ผึ้งงาน,มดงาน,ปลวกงาน
English-Thai: Nontri Dictionary
worker(n) คนงาน,ลูกจ้าง,กรรมกร,พนักงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Workerคนงาน หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม หมายถึง แบ่งเป็นประเภทต่างได้ดังนี้ 1) Blue Collar Worker 2) Clerical and Office Worker 3) Home Worker และ 4) Independent Worker หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงานทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ ที่ทำงานในฝ่ายธุรการ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนงาน (n.) worker See also: workman, laborer, employee
ผึ้งงาน (n.) worker
ช่างกระจก (n.) glassworker See also: building glazier, glazier, decorative glass worker Syn. ช่างทำกระจก
ช่างทำกระจก (n.) glassworker See also: building glazier, glazier, decorative glass worker
ช่างโลหะ (n.) metalworker
นักสังคมศาสตร์ (n.) social worker See also: welfare worker
นักสังคมสงเคราะห์ (n.) social worker
ลูกจ้างชั่วคราว (n.) casual worker
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A non-passenger, non-rescue worker went into a burning plane and pulled me out and disappeared?คนนั้น เค้าใช่ผู้ชายมาเฟียที่ลงหนังสือพิมพ์วันก่อนป่าวอ่ะ เธอรู้จักเค้าเหรอ
I work for Oskar Schindler. Essential worker for Oskar Schindler.ฉันทำงานให้ออสก้าร์ ชินด์เลอร์
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ
Every day that goes by, I'm losing money. Every worker that is shot costs me money.แต่ละวันผมเสียเงินเปล่าๆ
Whether or not a worker has certain skills.ผมสนแต่พวกแรงงานฝีมือ
Under Department "W" provisions, it is unlawful to kill a worker without just cause.โดยไม่มีเหตุผลสมควร ตามระเบียบการประกันธุรกิจ
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส
One aid worker described it as the largest refugee exodus in modern history.เจ้าหน้าที่รายงานว่า.. มีผู้อพยพมากที่สุดในประวัติศาสตร์
She's the worker from the sticks?นั่นคนต่างจังหวัดที่มาทำงานเป็นกลุ่มรึ ใช่ค่ะ
Well, you're not the first correctional worker that fell for a con, trust me.อืม, คุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่เรือนจำ คนแรก ที่ถูกหลอก
We can't find a social worker with that name.เราไม่พบนักสงคมสงเคราะห์ชื่อนี้เลยค่ะ
Jamal Malik, the call assistant worker from Mumbay, has already won 10 million.จามาล มาลิค ผู้ช่วยพนักงานรับโทรศัพท์จากมุมไบ

worker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
铆工[mǎo gōng, ㄇㄠˇ ㄍㄨㄥ, 铆工 / 鉚工] riveter; worker with rivets
工蜂[gōng fēng, ㄍㄨㄥ ㄈㄥ, 工蜂] worker bee
装配员[zhuāng pèi yuán, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄩㄢˊ, 装配员 / 裝配員] assembly worker
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
社会工作者[shè huì gōng zuò zhě, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 社会工作者 / 社會工作者] caseworker; social worker
合作者[hé zuò zhě, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, 合作者] co-worker; collaborator; also collaborator with the enemy
同事[tóng shì, ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ, 同事] colleague; co-worker
同僚[tóng liáo, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧㄠˊ, 同僚] colleague; fellow-worker
合作社[hé zuò shè, ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄕㄜˋ, 合作社] cooperative; workers' or agricultural producers' cooperative etc
八级工[bā jí gōng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ, 八级工 / 八級工] eight grade worker; top-grade worker
性工作[xìng gōng zuò, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 性工作] employment as sex worker; prostitution
厂工[chǎng gōng, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄥ, 厂工 / 廠工] factory; factory worker
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 同工] fellow workers
灰领[huī lǐng, ㄏㄨㄟ ㄌㄧㄥˇ, 灰领 / 灰領] gray collar; specialist; technical worker; engineer
产业工人[chǎn yè gōng rén, ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 产业工人 / 產業工人] industrial worker
知识工程师[zhī shi gōng chéng shī, ㄓ ㄕ˙ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ, 知识工程师 / 知識工程師] knowledge worker
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, 劳动人民 / 勞動人民] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past
旋工[xuàn gōng, ㄒㄩㄢˋ ㄍㄨㄥ, 旋工] lathe operator; spinning wheel worker
管工[guǎn gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, 管工] plumber; pipe-worker
农民工[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, 农民工 / 農民工] migrant workers
劳模[láo mó, ㄌㄠˊ ㄇㄛˊ, 劳模 / 勞模] model worker
缝衣工人[féng yī gōng rén, ㄈㄥˊ ㄧ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 缝衣工人 / 縫衣工人] needleworker
上班族[shàng bān zú, ㄕㄤˋ ㄅㄢ ㄗㄨˊ, 上班族] office workers (as social group)
职员[zhí yuán, ㄓˊ ㄩㄢˊ, 职员 / 職員] office worker; staff member
农妇[nóng fù, ㄋㄨㄥˊ ㄈㄨˋ, 农妇 / 農婦] peasant woman (in former times); female farm worker
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 全世界无产者联合起来 / 全世界無產者聯合起来] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite!
师傅[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, 师傅 / 師傅] master; qualified worker
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, 师父 / 師父] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker
[zú, ㄗㄨˊ, 族] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族)
替工[tì gōng, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄥ, 替工] replacement worker; substitute worker
研修员[yán xiū yuán, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄩㄢˊ, 研修员 / 研修員] research worker; researcher
社工人[shè gōng rén, ㄕㄜˋ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, 社工人] social worker
团结工会[tuán jié gōng huì, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 团结工会 / 團結工會] Solidarity (Polish worker's union)
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, 司炉 / 司爐] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine)
义工[yì gōng, ㄧˋ ㄍㄨㄥ, 义工 / 義工] volunteer worker
白衣战士[bái yī zhàn shì, ㄅㄞˊ ㄧ ㄓㄢˋ ㄕˋ, 白衣战士 / 白衣戰士] warrior in white; medical worker
木工[mù gōng, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 木工] woodwork; carpentry; woodworker; carpenter
劳动者[láo dòng zhe, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄜ˙, 劳动者 / 勞動者] worker; laborer
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, 北京工人体育场 / 北京工人體育場] Workers Stadium

worker ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルバイター[, arubaita-] (n) (See アルバイト・1) part-time worker (ger
オフィスレディー;オフィスレディ[, ofisuredei-; ofisuredei] (n) female office worker (wasei
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger
サラリーマン[, sarari-man] (n) office worker (wasei
三日坊主[みっかぼうず, mikkabouzu] (n) one who can stick to nothing; unsteady worker
事務職員[じむしょくいん, jimushokuin] (n) administrative staff; business clerk; clerical force; clerical officer; clerical personnel; clerical staff; office employee; office personnel; office worker
介護福祉士[かいごふくしし, kaigofukushishi] (n) (certified) care worker
伝道者[でんどうしゃ, dendousha] (n) evangelist; evangelistic worker
作業員[さぎょういん, sagyouin] (n) (sens) laborer (labourer); blue-collar worker
冶工[やこう, yakou] (n) metallurgical worker
勤め人[つとめにん, tsutomenin] (n) office worker; salaried man; white-collar worker
勤勉家[きんべんか, kinbenka] (n) diligent worker; hard worker
員に備わるのみ[いんにそなわるのみ, innisonawarunomi] (exp) being a member of staff but useless as a worker
土工;土功[どこう, dokou] (n) (1) earthwork; earthworks; (2) (土工 only) (sens) laborer; labourer; navvy; construction worker
専従者[せんじゅうしゃ, senjuusha] (n) full-time worker
屠殺人[とさつにん, tosatsunin] (n) (sens) butcher; slaughterhouse worker
屠畜場従業員[とちくじょうじゅうぎょういん, tochikujoujuugyouin] (n) slaughterhouse worker; abattoir worker
工夫[こうふ, koufu] (n) (sens) labourer; laborer; blue-collar worker
月給泥棒[げっきゅうどろぼう, gekkyuudorobou] (n) freeloader; slacker; lazy worker who does not deserve his salary
期間従業員[きかんじゅうぎょういん, kikanjuugyouin] (n) temporary worker; seasonal worker; worker with a fixed term contract of employment
火葬場従業員[かそうばじゅうぎょういん, kasoubajuugyouin] (n) crematorium worker
現業員[げんぎょういん, gengyouin] (n) a field worker; outside worker
社会保険労務士[しゃかいほけんろうむし, shakaihokenroumushi] (n) licensed social insurance consultant; social insurance worker
社会奉仕家[しゃかいほうしか, shakaihoushika] (n) social worker
移動労働者[いどうろうどうしゃ, idouroudousha] (n) itinerant laborer; migrant worker
移民労働者[いみんろうどうしゃ, iminroudousha] (n) immigrant worker
稼ぎ人[かせぎにん, kaseginin] (n) breadwinner; hard worker
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] (n) breadwinner; hard worker
蔵人;藏人[くろうど;くらんど;くらびと, kuroudo ; kurando ; kurabito] (n) (1) keeper of imperial archives; (2) worker at a sake brewery
藍衣社員[らんいしゃいん, ran'ishain] (n) blue-collar; blue-collar worker (employee)
郵便局員[ゆうびんきょくいん, yuubinkyokuin] (n) mail clerk; post-office clerk; post-office worker; postal employee; postal worker
郵便配達員[ゆうびんはいたついん, yuubinhaitatsuin] (n) (See 郵便配達人・ゆうびんはいたつにん) postman; postwoman; postal delivery worker
隠亡;隠坊;御坊[おんぼう, onbou] (n) (1) cemetery guard; (2) crematorium worker
ケースワーカー[, ke-suwa-ka-] (n) caseworker; (P)
シロウト童貞;素人童貞[シロウトどうてい(シロウト童貞);しろうとどうてい(素人童貞), shirouto doutei ( shirouto doutei ); shiroutodoutei ( shirouto doutei )] (n) man who has never had sex except with sex workers
スチールカラー[, suchi-rukara-] (n) steel collar worker; robot
ソーシャルケースワーカー[, so-sharuke-suwa-ka-] (n) social caseworker
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations
ソシアルワーカー(P);ソーシャルワーカー[, soshiaruwa-ka-(P); so-sharuwa-ka-] (n) social worker; (P)
とび職;鳶職[とびしょく, tobishoku] (n) scaffolding or construction worker; steeplejack

worker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างกระจก[n. exp.] (chang krajo) EN: glassworker ; building glazier ; glazier ; decorative glass worker FR: vitrier [m]
ช่างโลหะ[n. exp.] (chang lōha) EN: metal worker ; metalsmith FR: métallurgiste [m] ; ferronnier [m]
ช่างเย็บ[n. exp.] (chang yep) EN: sewer ; seamstress ; needlewoman ; seamer ; sewing worker FR: couturier [m] ; couturière [f] ; piqueur [m] ; piqueuse [f]
เด็กขายน้ำ[n. exp.] (dek khāi nā) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
เด็กขายตัว[n. exp.] (dek khāi tū) EN: sex worker FR: jeune prostituée [f]
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member ; clerk FR: préposé [m]
เจ้าหน้าที่อนามัย[n. exp.] (jaonāthī an) EN: health worker FR: personnel de santé [m]
จิตรกร[n.] (jittrakøn) EN: painter ; artist ; creator of art ; art worker FR: peintre [m] ; artiste [m, f]
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp =) EN: worker ; labourer ; working class ; proletariat FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f] ; prolétariat [m] ; travailleurs [mpl]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
กรรมกรที่เกษียณ[n. exp.] (kammakøn th) EN: retired worker FR: ouvrier retraité [m] ; travailleur retraité [m]
คนงาน[n.] (khonngān) EN: worker ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; blue-collar worker ; employee FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f]
คนงานก่อสร้าง[n. exp.] (khonngān kø) EN: construction worker FR: ouvrier du bâtiment [m]
คนทำงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: worker ; diligent person FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; employé [m] ; employée [f] ; personnel [m]
คนทำงานในโรงงาน[n. exp.] (khon thamng) EN: factory worker FR:
ลูกจ้าง[n.] (lūkjāng) EN: employee ; worker ; staff member ; hireling ; wage-earner ; job-holder ; hired hand ; hand FR: employé [m] ; employée [f] ; membre du personnel [m] ; salarié [m]
ลูกจ้างชั่วคราว[n. exp.] (lūkjāng chū) EN: casual worker ; temporary worker ; temp FR:
หมอเทวดา[n. exp.] (mø thēwadā) EN: miracle worker FR: faiseur de miracles [m]
มดงาน[n. exp.] (mot ngān) EN: worker ant ; worker FR: ouvrière [f] ; fourmi ouvrière [f]
นักพัฒนาสังคม[n. exp.] (nak phattha) EN: social development worker FR:
นักสังคมสงเคราะห์[n. exp.] (nak sangkho) EN: social worker FR: travailleur social [m]
พนักงาน[n.] (phanakngān) EN: employee ; worker ; staffer ; official ; person in charge ; staff ; civil servant FR: employé [m] ; travailleur [m] ; responsable [m, f] ; préposé [m] ; membre du personnel [m] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
พนักงานไปรษณีย์[n. exp.] (phanakngān ) EN: postal worker FR:
พนักงานประจำสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office employee ; office worker ; clerical worker ; clerk FR: employé de bureau [m]
พนักงานสำนักงาน[n. exp.] (phanakngān ) EN: office worker FR: employé de bureau [m] ; employée de bureau [f]
พึ่งงาน[n. exp.] (pheung ngān) EN: worker bee FR: abeille ouvrière [f] ; ouvrière [f] ; abeille travailleuse [f]
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]
ผู้ชายบริการ[n. exp.] (phūchāi bør) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
ผู้ชายขายตัว[n. exp.] (phūchāi khā) EN: male sex worker FR: prostitué [m]
ผู้หญิงบริการ[n. exp.] (phūying bør) EN: female sex worker FR: prostituée [f]
ผู้หญิงขายตัว[n. exp.] (phūying khā) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]
เสมียน[n.] (samiēn) EN: clerk ; office worker ; scribe ; clerical staff FR: employé [m] ; employée [f] ; clerc [m] ; scribe [m]
ตำแหน่งประเภทวิชาการ[n. exp.] (tamnaeng pr) EN: knowledge worker position FR:
ธรรมจาริก[n.] (thammajārik) EN: wandering Dhamma-preacher ; spiritual-welfare worker FR:
เทพ[n.] (thēp) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker ; shining one FR: dieu [m] ; divinité [f] ; élément céleste [m]
เทพยดา[n.] (thēpphayadā) EN: deva ; god ; angel ; miracle worker ; divinity FR: divinité [f]
เทวดา[n.] (thēwadā) EN: deva ; god ; goddess ; deity ; angel ; miracle worker ; divinity ; celestial being ; heavenly being FR: divinité [f] ; dieu [m] ; déesse [f]
หญิงบริการ[n. exp.] (ying børikā) EN: service girl ; female sex worker FR: prostituée [f]
หญิงขายตัว[n. exp.] (ying khāi t) EN: female sex worker ; prostitute FR: prostituée [f]

worker ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fließbandarbeiter {m}assembly line worker
Arbeiter {m}blue-collar worker
Kinderfürsorger {m}child welfare worker
Fabrikarbeiter {m}factory worker
Fremdarbeiter {m}foreign worker
Heimarbeiter {m}homeworker; home worker
Saisonarbeiter {m}seasonal worker
Fürsorger {m}social welfare worker
Beschäftigte {m,f} mit Zeitvertragcontingent workers
Honorarmitarbeiter {m}honorary co-worker
Individualfürsorger {m}caseworker
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers
Handarbeiter {m}manual worker; manual labourer
Pflegepersonal {n}nursing staff; care workers
Seelsorger {m}pastoral worker; pastor
Hilfskraft {f}temporary worker; temp; assistant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worker
Back to top