ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrange

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrange*, -arrange-

arrange ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrange (vi.) จัดเตรียม See also: เตรียมการ Syn. prepare, plan
arrange (vt.) จัดเตรียม See also: เตรียมการ Syn. prepare, plan
arrange (vt.) ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange (vi.) ปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arrange about (phrv.) วางเเผนเรื่อง See also: จัดการเรื่อง
arrange alphabetically (vt.) จัดตามลำดับอักษร
arrange for (phrv.) จัดการเกี่ยวกับ
arrange for (phrv.) เรียบเรียงใหม่ (ดนตรี) See also: เขียนใหม่
arrange with (phrv.) ร่วมมือเพื่อจัดการเรื่อง
arranged (adj.) เป็นระเบียบ See also: เหมาะสม, ถูกต้อง, ตามลำดับ Syn. chronological
arranged (adj.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ Syn. well-organized Ops. disordered
arranged (adj.) ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ Syn. ordered
arrangement (n.) การจัดการ
arrangement (n.) การจัดเตรียม See also: การตระเตรียม Syn. preparation, plan
arrangement (n.) การปรับแต่งบทเพลงใหม่ (ให้ต่างจากต้นฉบับเดิม)
arranger (n.) ผู้จัดคู่การแข่งขันกีฬา
English-Thai: HOPE Dictionary
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
English-Thai: Nontri Dictionary
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
arrangementข้อตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arrangementการจัดลำดับเนื้อเรื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัด (v.) arrange See also: prepare, adjust, manage Syn. ตกแต่ง, วางระเบียบ
จัดงาน (v.) arrange See also: organize
จัดวาง (v.) arrange See also: organize
จัดแจง (v.) arrange See also: prepare, get ready Syn. เตรียมการ, จัดการ
ตกแต่ง (v.) arrange See also: prepare, adjust, manage Syn. วางระเบียบ
นัดแนะ (v.) arrange See also: make an appointment make arrangements Syn. นัด
รจิต (v.) arrange See also: compile Syn. เรียบเรียง
ลำดับ (v.) arrange See also: put in order, organize, line up, order, position Syn. เรียงลำดับ
เรียง (v.) arrange See also: put in order, line up, order, organize Syn. จัดเรียง
เรียงลำดับ (v.) arrange See also: put in order, organize, line up, order, position
เรียบเรียง (v.) arrange See also: put in order, organize
ตบแต่ง (v.) arrange a marriage See also: marry off one´s daughter Syn. แต่งงาน, สมรส
นัดหมาย (v.) arrange an appointment See also: make an appointment with Syn. นัดพบ, วางแผน, นัดแนะ, นัด
เดินเรื่อง (v.) arrange business with somebody See also: manage, operate Syn. จัดการ, ติดต่อ, วิ่งเต้น
ถอดไพ่ (v.) arrange cards in sets by using some criteria
เรียงรัน (v.) arrange in consecutive order See also: put something in order, arrange in order
เรียงพี่เรียงน้อง (v.) arrange in order of age (as brothers and sisters)
สับราง (v.) arrange one´s time so that competing suitors do not meet Syn. สับหลีก
จัดฉาก (v.) arrange the scenery See also: prepare the scenery
ลดหลั่น (v.) arranged by tiers See also: arranged by stages
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'd better get along and arrange some breakfast for the men.ผมควรจะไปจัดหาอาหารเช้าให้คนงานดีกว่า
I want you to arrange a meeting with the heads of the five families.I want you to arrange a meeting with the heads of the five families.
I want you to arrange for a telephone man to check all in- and out-going calls.I want you to arrange for a telephone man to check all in-and out-going calls.
Barzini wants to arrange a meeting.Barzini wants to arrange a meeting.
I can arrange security.I can arrange security.
Why don't you arrange a competition to find the nicest bottom here?ทำไมไม่มีคุณจัดเรียง competition to ค้นหาข้างล่างดีที่สุดที่นี่?
Inform Sardar Patel. Arrange a plane.บอกซาดาร์ พาเต็ลให้จัดเครื่องบินด้วย
We could arrange this another way.เราจะจัดการเรื่องนี้อีกทางหนึ่ง
I'll arrange for us to stay a little longer.ฉันจะจัดการให้เราได้อยู่ นานขึ้นอีกหน่อย
I was wondering if we could arrange a handover.ผมสงสัยว่าถ้าเราสามารถจัดให้มีการส่งมอบ
Were you able to arrange for an examination facility?- เราพร้อมที่จะขุดแล้ว -โอ.. เยี่ยมมาก !
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม

arrange ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
画荻教子[huà dí jiào zǐ, ㄏㄨㄚˋ ㄉㄧˊ ㄐㄧㄠˋ ㄗˇ, 画荻教子 / 畫荻教子] arrange reed figures to teach the children (成语 saw);
安置[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, 安置] find a place for; help settle down; arrange for
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
布局[bù jú, ㄅㄨˋ ㄐㄩˊ, 布局 / 佈局] arrangement; composition; layout
[lún, ㄌㄨㄣˊ, 仑 / 侖] arrange
娃娃亲[wá wa qīn, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄑㄧㄣ, 娃娃亲 / 娃娃親] arranged betrothal of minors
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 摒] arrange; drive off; expel
[dàng, ㄉㄤˋ, 挡 / 擋] arrange; put in order
条理[tiáo lǐ, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˇ, 条理 / 條理] arrangement; order; tidiness
[liǎn, ㄌㄧㄢˇ, 歛] arrange; control oneself; gather
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, 歛] arrange; control oneself; gather
排列[pái liè, ㄆㄞˊ ㄌㄧㄝˋ, 排列] array; arrangement; permutation (i.e. ordered choice of n elements out of m)
相亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 相亲 / 相親] date; arranged blind date with intention to marry
体统[tǐ tǒng, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, 体统 / 體統] decorum; propriety; arrangement or form (of piece of writing)
铺陈[pū chén, ㄆㄨ ㄔㄣˊ, 铺陈 / 鋪陳] to arrange; to spread out; to narrate in detail; to describe at great length; to elaborate
包办婚姻[bāo bàn hūn yīn, ㄅㄠ ㄅㄢˋ ㄏㄨㄣ , 包办婚姻 / 包辦婚姻] forced marriage; arranged marriage (without the consent of the individuals)
丧事[sāng shì, ㄙㄤ ㄕˋ, 丧事 / 喪事] funeral arrangements; undertaking
巨石阵[jù shí zhèn, ㄐㄩˋ ㄕˊ ㄓㄣˋ, 巨石阵 / 巨石陣] giant stone arrangement; Stonehenge
叶子列[yè zi liè, ㄧㄝˋ ㄗ˙ ㄌㄧㄝˋ, 叶子列 / 葉子列] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
叶序[yè xù, ㄧㄝˋ ㄒㄩˋ, 叶序 / 葉序] leaf arrangement; phyllotaxy (botany)
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 列] to arrange; to line up; row; file; series
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 措] put in order; arrange; administer; execute; take action on
[chén, ㄔㄣˊ, 陈 / 陳] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain
暂定[zàn dìng, ㄗㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 暂定 / 暫定] temporary arrangement; provisional; tentative
阵容[zhèn róng, ㄓㄣˋ ㄖㄨㄥˊ, 阵容 / 陣容] troop arrangement
殡仪员[bìn yí yuán, ㄅㄧㄣˋ ㄧˊ ㄩㄢˊ, 殡仪员 / 殯儀員] undertaker; funeral arranger
[biān, ㄅㄧㄢ, 编 / 編] weave; plait; organize; group; arrange; edit; compile; write; compose; fabricate

arrange ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り計らう;取計らう[とりはからう, torihakarau] (v5u,vt) to manage; to settle; to dispose of; to deal with; to arrange
口を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp,v1) (See 口裏を合わせる) to arrange not to contradict each other
口裏を合わせる;口うらを合わせる[くちうらをあわせる, kuchiurawoawaseru] (exp,v1) to arrange beforehand to tell the same story; to get the stories straight
待ち合わせる(P);待ち合せる;待ちあわせる[まちあわせる, machiawaseru] (v1) to rendezvous; to meet at a prearranged place and time; to arrange to meet; (P)
打ち合わせる(P);打ち合せる;打合せる;打合わせる[うちあわせる, uchiawaseru] (v1,vt) (1) to knock together; (2) to arrange (e.g. a meeting); (P)
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire
結い上げる;結上げる[ゆいあげる, yuiageru] (v1,vt) to wear one's hair up; to arrange one's hair
縁談を調える[えんだんをととのえる, endanwototonoeru] (exp,v1) to arrange a marriage
あしらう[, ashirau] (v5u,vt) to arrange; to treat; to handle; to deal with
アレンジ[, arenji] (vs) (1) to arrange; (n,vs) (2) (abbr) (See アレンジメント,編曲) (musical) arrangement; (P)
アレンジメント[, arenjimento] (n) arrangement
アレンジャー[, arenja-] (n) arranger
カラーアレンジメント[, kara-arenjimento] (n) color arrangement; colour arrangement
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
ケーブルとアース線の配置[ケーブルとアースせんのはいち, ke-buru to a-su sennohaichi] (n) {comp} arrangement of cables and ground wires
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
フラワーアレンジメント[, furawa-arenjimento] (n) flower arrangement; (P)
フリース転移[フリースてんい, furi-su ten'i] (n) {chem} Fries rearrangement
やらせ[, yarase] (n) (1) faked situation; (2) prearranged performances
下地[したじ, shitaji] (n) groundwork; foundation; inclination; aptitude; elementary knowledge of; grounding in; prearrangement; spadework; signs; symptoms; first coat of plastering; soy; (P)
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking
下準備[したじゅんび, shitajunbi] (n) preliminary arrangements; spade work
下相談[したそうだん, shitasoudan] (n,vs) preliminary consultation; arrangements
並列[へいれつ, heiretsu] (n,vs,adj-no) arrangement; parallel; abreast; (P)
乙仲[おつなか, otsunaka] (n) (abbr) (abbr. of 乙種海運仲立業) chartering broker (arranges customs clearance and shipping details for trade goods); freight forwarding agent
乱す[みだす, midasu] (v5s,vt) (See めちゃくちゃ・3) to throw out of order; to disarrange; to disturb; (P)
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
予定期日[よていきじつ, yoteikijitsu] (n) prearranged date
事と成る[こととなる, kototonaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
事になる[ことになる, kotoninaru] (exp,v5r) (uk) it has been decided (so) that; it has been arranged (so) that
事前割当[じぜんわりあて, jizenwariate] (n) prearranged quota
互生[ごせい, gosei] (n,adj-no) (botanical term) alternate (esp. of leaf arrangement)
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
仕組み(P);仕組[しくみ, shikumi] (n,vs) (1) structure; construction; arrangement; contrivance; (2) plan; plot; contrivance; (P)
仕組む[しくむ, shikumu] (v5m,vt) to devise; to arrange; to plan; to plot
分散配置[ぶんさんはいち, bunsanhaichi] (n) {comp} distributed, decentralized arrangement
[こう;ごう, kou ; gou] (n) (1) {Buddh} kalpa (eon, aeon); (2) (こう only) (uk) ko (in Go, the arrangement that allows for the eternal capture and recapture of the same stones)
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
分散配置[ぶんさんはち, bunsanhachi] distributed, decentralized arrangement
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] Thai: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย English: previous arrangement
揃える[ぞろえる, zoroeru] Thai: จัดเตรียมให้พร้อม English: to arrange
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整え[ととのえ, totonoe] Thai: จัดระเบียบ English: arrange
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: จัดแต่งให้ดูดี English: to arrange

arrange ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉวียง[v.] (chawīeng) EN: arrange the upper robe over one shoulder (the left one) FR:
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate FR: faire des démarches
หาให้[v. exp.] (hā hai) EN: provide ; get ; arrange FR: munir ; pourvoir
จัด[v.] (jat) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage ; stage FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer ; mettre sur pied
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
จัดดอกไม้[v. exp.] (jat døkmāi) EN: arrange the flowers FR: arranger les fleurs
จัดห้อง [v. exp.] (jat hǿng) EN: arrange the room ; arrange the hall ; make up the room ; tidy up one's room FR:
จัดแจง[v.] (jatjaēng) EN: arrange ; prepare ; make arrangements ; get things ready ; get ready FR: aménager ; disposer ; préparer ; ménager
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
จัดงาน[v. exp.] (jat ngān) EN: arrange ; organize ; host FR: organiser ; orchestrer
จัดงานเลี้ยง[v. exp.] (jat ngān lī) EN: throw a party ; arrange a party FR:
จัดเรียง[v. exp.] (jat rīeng) EN: sort ; order ; arrange FR: trier ; classer ; ordonner
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lam) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall FR: classer alphabétiquement
จัดเที่ยวบินพิเศษ[v. exp.] (jat thīobin) EN: arrange a special flight FR: organiser un vol spécial
จัดโต๊ะ[v. exp.] (jat to) EN: set the table ; lay the table ; arrange the table FR: mettre la table
จัดเตรียม[v.] (jattrīem) EN: prepare ; arrange FR: préparer
จัดวาง[v.] (jatwāng) EN: arrange FR: disposer
คลุมถุงชน[v. (loc.)] (khlumthungc) EN: hold an arranged marriage ; arrange a shotgun marriage FR:
คอมไพล์[v.] (khømphāi) EN: compile ; gather ; collect ; arrange ; organize FR: compiler
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท[v. exp.] (klaiklīa kh) EN: settle a dispute ; arrange differences ; reconcile differencies ; mediate in a dispute FR:
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
กระทำ[v.] (kratham) EN: do ; act ; cause ; bring about ; effect ; perform ; treat ; carry out ; make ; commit ; conduct ; arrange FR: agir ; faire ; commettre ; se comporter
ลำดับ[v.] (lamdap) EN: arrange ; trace ; put in order ; correlate ; organize ; line up ; position ; plan ; step ; sequence FR: ordonner ; séquencer
มวยล้ม[n. exp.] (mūay lom) EN: boxing premeditated to lose ; phony fight FR: combat joué d'avance [m] ; combat arrangé [m]
นัด[v.] (nat) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous ; donner rendez-vous ; prendre rendez-vous
นัดหมาย[n. exp.] (natmāi) EN: arrange an appointment ; make an appointment (with) ; date FR: fixer un rendez-vous
นัดประชุม[v. exp.] (nat prachum) EN: arrange a meeting FR:
รจิต[v.] (rajit) EN: arrange ; decorate FR:
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order FR: arranger ; ordonner ; aligner ; classer
เรียงเป็นตับ[v. exp.] (rīeng pen t) EN: arrange in a row/line/column FR:
เรียงพี่เรียงน้อง[v. exp.] (rīeng phī r) EN: arrange in order of age FR:
เรียงรัน[v.] (rīengran) EN: arrange in consecutive order ; put something in order ; arrange in order FR:
เรียงที่นั่ง[v. exp.] (rīeng thīna) EN: arrange seats FR:
เรียงตัว[v. exp.] (rīeng tūa) EN: arrange FR:
เรียบ[v.] (rīep) EN: arrange evenly ; spread ; lay FR:
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: arrange ; put in order ; organize FR: arranger
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
แต่งผม[v. exp.] (taeng phom) EN: dress the hair ; arrange the hair ; go to the haidresser's FR: coiffer
ถอดไพ่[v.] (thøtphai) EN: arrange cards in sets FR:
เตี๊ยม[v.] (tīem) EN: invent ; concoct ; trump up ; fabricate ; fake ; make up ; plot ; arrange ; suppose FR: inventer ; concocter

arrange ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Abmachung {f}arrangement
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Aufstellungsplan {m}arrangement drawing
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
Konditionengestaltung {f}arrangement of terms
Ordnungssystem {n}arrangement system
Übereinkommen {n} über Leitlinien für öffentlich unterstützte ExportkrediteArrangement Guidelines for Officially Supported Export Credits
Kompensationsabkommen {n}barter arrangement
Bearbeiter {m}arranger
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
Kodierleisten-Anordnung {pl}coding arrangements
Verbindungsanlage {f}connected arrangement
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Blumenschmuck {m}flower arrangements; floral decorations; flowers
Messschaltung {f}measure arrangement
Ordnungsprinzip {n}principle of arrangement
Sitzordnung {f}seating plan; seating arrangements

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrange
Back to top