ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

execute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *execute*, -execute-

execute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
execute (vt.) ดำเนินการ See also: จัดการ, ปฏิบัติการ Syn. administer, do, perform
execute (vt.) บังคับตามกฎหมาย See also: บังคับใช้ตามกฎหมาย
execute (vt.) ประหารชีวิต Syn. behead, electrocute, kill
English-Thai: HOPE Dictionary
execute(เอค'ซะคิวทฺ) vt. ปฎิบัติ,บริหาร,ประหารชีวิต,บังคับตามกฎหมาย., See also: executable adj. executer n. กระทำการหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ลงมือกระทำการตามคำสั่งในโปรแกรม หลังจากที่มีการแปลโปรแกรมนั้น (compile) ออกเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วดู compile และ machine language ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
execute(vt) บริหาร,ปฏิบัติ,ทำให้สำเร็จ,กระทำ,ประหารชีวิต,สนองพระบรมราชโองการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
executeกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
executeดำเนินงาน ทำงาน [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหาร (v.) execute See also: put to death Syn. ฆ่า
ประหาร (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร
ประหารชีวิต (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, ปลิดชีพ, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร
ปลิดชีพ (v.) execute See also: put to death, kill Syn. ฆ่า, ปลิดชีวิต, สำเร็จโทษ, สังหาร, ประหาร
สำเร็จโทษ (v.) execute See also: put to death Syn. ฆ่า, ประหาร
แขวนคอ (v.) execute by hanging
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did he tell you to execute me?ท่านบอกให้เจ้า มาฆ่าข้าเหรอ?
Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfuckin' last one of you.ใด ๆ ของคุณ pricks ร่วมเพศย้าย และฉันจะดำเนินการทุก motherfuckin 'สุดท้ายของคุณ
And I'll execute every motherfuckin' last one of you.และฉันจะดำเนินการทุก motherfuckin 'สุดท้ายของคุณ
Any one of you fucking pricks move, and I'll execute every one of you motherfuckers!หนึ่งของคุณ pricks ร่วมเพศใดย้ายและฉันจะดำเนินการทุกคนของคุณ motherfuckers!
Gerry, execute the rapid shutdown sequence.เจอร์รี่รันลำดับการ ปิดระบบอย่างรวดเร็ว
You're the new chief advisor. Execute him for distributing rotten food.สั่งประหารเขาฐานแจกอาหารเน่า
If you believe I wish to execute this girl...If you believe I wish to execute this girl...
Final protocol. Execute on my order.เตรียมการล้างบาง รอฟังคำสั่งจากข้า
Yeah, well, letting the state know that you're healthy enough to execute is not why I went to medical school.ได้ คือ รัฐรู้ว่าคุณแข็งแรงพอที่จะประหารชีวิต นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันเข้าเรียนโรงเรียนแพทย์
That's the date they, uh... you know... execute me.นั่นเป็นวันที่... . ฉันจะถูกประหาร
...do solemnly swear... I, George Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President...... จงสาบานอย่างแน่วแน่... ข้าพเจ้า จอร์จ วอล์คเกอร์ บุช ขอสาบานอย่างแน่วแน่... .
The rescue operation you're about to execute is radically changed from your initial approach.แผนบุกที่คุณกำลังจะใช้มันเปลี่ยนจากของเดิมเกือบหมดเลยนะ แผนบุกที่คุณกำลังจะใช้มันเปลี่ยนจากของเดิมเกือบหมดเลยนะ

execute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, 执 / 執] execute (a plan); grasp
受刑[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 受刑] beaten; tortured; executed
贝・布托[Bèi, ㄅㄟˋ· Bu4 tuo1, 贝・布托 / 貝・佈托] Benazir Bhutto (1953-2007), Pakistani politician, daughter of executed former prime minister Zulfikar Ali Bhutto and herself prime minister 1993-1996, murdered by Al Qaeda
行事[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 行事] execute; behavior
执行[zhí xíng, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ, 执行 / 執行] implement; carry out; to execute; to run
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
加拉罕[Jiā lā hǎn, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 加拉罕] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 措] put in order; arrange; administer; execute; take action on

execute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エグゼキュート[, eguzekyu-to] (n) {comp} execute
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] (n) {comp} execute cycle
実行権[じっこうけん, jikkouken] (n) right to execute (file)
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] (n) {comp} execute permission
犬殺し[いぬころし, inukoroshi] (n) (sl) dogcatcher; person who used to catch dogs and execute them for rabies prevention
銃刑[じゅうけい, juukei] (n) execute by shooting to death (by firing squad)
不成[ふなり, funari] (adj-no,n) (1) unpromoted (piece in shogi); (n) (2) limit orders that become market orders at the closing auction if not already executed
再実行[さいじっこう, saijikkou] (n,vs) {comp} re-execute
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
宣誓人[せんせいじん, senseijin] (n) affiant (person who executes an affidavit)
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s,vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf,v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P)
真綿で首を絞める[まわたでくびをしめる, mawatadekubiwoshimeru] (exp,v1) to drag things out; to creep up slowly on the point; to strangle (execute) slowly with a silk cord (instead of quickly with a rope)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute
実行サイクル[じっこうサイクル, jikkou saikuru] execute cycle
実行許可[じっこうきょか, jikkoukyoka] execute permission
再実行[さいじっこう, saijikkou] re-execute (vs)

execute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngā) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
แขวนคอ[v.] (khwaēnkhø) EN: hang ; execute by hanging FR: pendre
กระทำการ[v.] (krathamkān) EN: do ; execute FR: exécuter
ปฏิบัติ[v.] (patibat) EN: perform ; carry out ; execute ; implement ; practice ; do ; act ; conduct ; put into practice ; operate ; handle FR: exécuter ; accomplir ; appliquer ; pratiquer ; procéder ; conduire ; mener ; exploiter ; faire
ปฏิบัติตาม[v. exp.] (patibat tām) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
ปลิดชีพ[v. exp.] (plit chīp) EN: execute ; slay ; snuff out FR:
ประหาร[v.] (prahān) EN: put to death ; execute ; slay ; kill FR: exécuter ; mettre à mort ; tuer
ประหารชีวิต[v.] (prahānchīwi) EN: execute FR: exécuter
เริ่มดำเนินโครงการ[v. exp.] (roēm damnoē) EN: execute FR:
สำเร็จโทษ[v. exp.] (samretthōt) EN: execute ; put to death FR: mettre à mort
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
เซ็นสัญญา[v. exp.] (sen sanyā) EN: sign a contract ; sign an agreement ; execute a contract FR: signer un contrat
ตัดหัว[v. exp.] (tat hūa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter ; guillotiner ; trancher la tête ; couper la tête
ตัดศีรษะ[v. exp.] (tat sīsa) EN: behead ; decapitate ; execute FR: décapiter
ทำ[v.] (tham) EN: do ; make ; act ; perform ; engage in ; execute ; operate ; work FR: faire ; agir ; accomplir ; effectuer ; exécuter ; ficher (fam.) ; foutre (fam.) ; oeuvrer
ทำให้สำเร็จ[v. exp.] (thamhai sam) EN: execute ; accomplish ; carry out FR: parvenir ; réussir ; accomplir
ยิงเป้า[v.] (yingpao) EN: execute by shooting FR: fusiller
บรรเลง[v.] (banlēng) EN: play ; perform ; make music ; produce melody FR: jouer de la musique ; faire de la musique ; exécuter ; interpréter
มือหนึ่ง[n.] (meūneung) EN: FR: premier exécuteur [m]
มือสาม[n.] (meūsām) EN: FR: troisième exécuteur [m]
มือสอง[n.] (meūsøng) EN: FR: deuxième exécuteur [m]
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม[n. exp.] (phūjatkān m) EN: executor ; executrix ; administrator FR: exécuteur testamentaire [m]
ผู้กระทำการ[n.] (phū kratham) EN: executor FR: exécuteur [m] (vx) ; exécutrice [f] (vx)
ทำ[v.] (tham) EN: make ; manufacture ; create ; institute FR: faire ; fabriquer ; construire ; réaliser ; exécuter
ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด[v. exp.] (tham nāthī ) EN: do one's duty the best that one can FR: exécuter au mieux ses obligations
ทำงาน[v. exp.] (tham ngān) EN: work ; do a job ; do a task ; do one's duty ; operate FR: travailler ; exécuter une tâche ; bosser (fam.) ; officier ; remplir sa tâche ; oeuvrer ; s'occuper ; boulonner (fam.)
ถูกประหาร[v. exp.] (thūk prahān) EN: be executed FR: être exécuté
ถูกประหารชีวิต[v. exp.] (thūk prahān) EN: be executed FR:
วาดรูป[v. exp.] (wāt rūp) EN: paint ; sketch ; draw FR: dessiner ; peindre ; exécuter un dessin

execute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungszyklus {m}execute cycle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า execute
Back to top