ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brutal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brutal*, -brutal-

brutal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutal (adj.) โหดร้าย See also: รุนแรง Syn. cruel Ops. kindly
brutalise (vt.) ทำสิ่งที่โหดร้าย Syn. barbarize
brutality (n.) ความโหด See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ Syn. cruelty, barbarity Ops. kindness
brutalize (vt.) ทำสิ่งที่โหดร้าย Syn. barbarize
brutally (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. inhumanly
brutally (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง Syn. fiercely
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี
brutally (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely
brutally (adv.) อย่างไร้สำนึก See also: อย่างไม่สงสาร
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี See also: อย่างโหดร้าย Syn. fiercely, wastefully
English-Thai: HOPE Dictionary
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อำมหิต (adj.) brutal See also: savage, atrocious, ruthless, cruel Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมเกรียม (adj.) brutal See also: cruel, merciless, heartless Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมโหด (adj.) brutal See also: savage, atrocious, ruthless, cruel Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
ความป่าเถื่อน (n.) brutality See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง
อำมหิต (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม
อำมหิต (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมเกรียม (adv.) brutally See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมโหด (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
โหดร้าย (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด
I've heard that it's unnecessarily brutal like a cockfight, except it's with people.แมงเคยได้ยินว่ามันเป็นความโหดร้ายโดยไม่จำเป็น ... เช่นชนไก่ ... ยกเว้นมันกับคน
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this.ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้
#He is wanted in several states for a series of brutal murders.#ซึ่งมีคดีฐานฆ่าคนอย่างทารุณ
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ
You really need to have a brutal mind.คุณต้องมีจิตใจที่โหดร้ายจริง ๆ ถึงจะคิดแบบนี้ได้
In order to survive the brutal world of competitions, you have to fight.เพื่อที่จะผ่านการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ให้ได้ พวกนายต้องสู้
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march.กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์
It just means he tossed this one to test you ln a brutal way that's almost cruelมันหมายถึงเขาต้องการจะทดสอบเธอ ในทางทีไม่ดีนั้นมันช่างน่าโหดร้ายน่ะ
I've heard enough about your brutal killings.ข้าได้ยินเรื่องโหดร้าย ของเจ้ามามากพอแล้ว
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด
Anyone who disturbes Kira is letting brutal criminals go free so they must die so the society can become peaceful.ใครก็ตามที่ขัดขวางคิระ ก็เป็นการปล่อยให้พวกผู้ร้ายมันอิสระ ดังนั้นถ้าพวกมันตาย สังคมก็จะสงบสุข

brutal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 兽行 / 獸行] brutal act; bestiality
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, 屠伯] butcher; fig. brutal killer
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 惨无人道 / 慘無人道] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, 无道 / 無道] tyrannical; brutal (regime)
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, 禽兽 / 禽獸] birds and animals; creature; beast (brutal person)
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, 凶暴 / 兇暴] brutal; fierce
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, 凶暴] brutal
暴虐[bào, ㄅㄠˋnu:e4, 暴虐] brutal; tyrannical
兽性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 兽性 / 獸性] brutal
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus

brutal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer
獣行[じゅうこう, juukou] (n) brutal or bestial act
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P)
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P)
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P)
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P)

brutal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
โหดร้ายทารุณ[adj.] (hōtrā thāru) EN: brutal ; savage FR:
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
ลุท[adj.] (lut) EN: brutal ;cruel FR:
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; barbaric ; uncivilized ; primitive ; brutal ; cruel FR: sauvage ; cruel ; barbare ; farouche
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
อุกฉกรรจ์[adj.] (ukchakan) EN: serious ; critical ; fatal ; brutal ; felonious FR:
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ความโหด[n.] (khwām hōt) EN: ruthlessness ; savage ; brutality ; cruelness FR:
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk ; tug sharply FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
โกรธขึ้นมากะทันหัน[v. exp.] (krōt kheun ) EN: FR: se mettre en colère brutalement ; s'énerver brutalemen
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ปล้ำ[v.] (plam) EN: use force ; forcely hug ; assault ; molest FR: molester ; brutaliser
สังหารโหด[v. exp.] (sanghān hōt) EN: brutally murder FR:
ทารุณกรรม[n.] (thārunnakam) EN: ill treatment FR: bestialité [f] ; brutalité [f]
ถูกตีเสียอาน[adj.] (thūk tī sīa) EN: badly beaten ; beaten to a pulp FR: brutalement battu
อย่างโหดร้าย[adv.] (yāng hōtrāi) EN: brutally ; atrociously FR: brutalement

brutal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brutalität {f}brutality
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brutal
Back to top