ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*brutal*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brutal, -brutal-

*brutal* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brutal (adj.) โหดร้าย See also: รุนแรง Syn. cruel Ops. kindly
brutalise (vt.) ทำสิ่งที่โหดร้าย Syn. barbarize
brutality (n.) ความโหด See also: ความเหี้ยมโหด, ความอำมหิต, ความทารุณ Syn. cruelty, barbarity Ops. kindness
brutalize (vt.) ทำสิ่งที่โหดร้าย Syn. barbarize
brutally (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. inhumanly
brutally (adv.) อย่างดุร้าย See also: อย่างโหดร้าย, อย่างป่าเถื่อน, อย่างรุนแรง Syn. fiercely
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี
brutally (adv.) อย่างกดขี่ Syn. severely
brutally (adv.) อย่างไร้สำนึก See also: อย่างไม่สงสาร
brutally (adv.) อย่างไร้ความปราณี See also: อย่างโหดร้าย Syn. fiercely, wastefully
English-Thai: HOPE Dictionary
brutal(บรู'เทิล) adj. โหดร้าย,คล้ายสัตว์,โหดเหี้ยม,ทารุณ,หยาบคาย,หยาบ,ไร้เหตุผล, Syn. cruel
brutalisevt. ดูbrutalize
brutality(บรูแทล'ลิที) n. ความโหดร้าย,ความทารุณ,การกระทำที่โหดร้าย,การกระทำที่ทารุณ, Syn. cruelty
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.
English-Thai: Nontri Dictionary
brutal(adj) ทารุณ,ดุร้าย,โหดร้าย,โหดเหี้ยม
brutality(n) ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความป่าเถื่อน (n.) brutality See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง
อำมหิต (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม
อำมหิต (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
อำมหิต (adj.) brutal See also: savage, atrocious, ruthless, cruel Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมเกรียม (adv.) brutally See also: cruelly, heartlessly, mercilessly, without pity Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมเกรียม (adj.) brutal See also: cruel, merciless, heartless Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, โหด, โหดเหี้ยม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมโหด (adv.) brutally See also: savagely, atrociously, ruthlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
เหี้ยมโหด (adj.) brutal See also: savage, atrocious, ruthless, cruel Syn. โหดร้าย, โหดเหี้ยม, อำมหิต, โหด, เหี้ยมเกรียม Ops. ใจดี, เมตตา
โหดร้าย (adv.) brutally See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน
We locked her in the asylum, but it evoked the Count's rage... and 30 villagers were brutally murdered.เราขังเธอในสถานคุมขัง ทำให้เคานท์โกรธมาก เขาบุกอาละวาด และฆ่าคน ไปกว่าสามสิบคน
I've heard that it's unnecessarily brutal like a cockfight, except it's with people.แมงเคยได้ยินว่ามันเป็นความโหดร้ายโดยไม่จำเป็น ... เช่นชนไก่ ... ยกเว้นมันกับคน
Apparently, the Soviet Commander there is exceptionally brutal, as those photos indicate.อย่างที่ปรากฏ ผู้บังคับบัญชากองทัพโซเวียตฃNโหดร้ายอำมหิต อย่างที่เห็นในรูปถ่าย
A major drug dealer, under your care, brutally murders his girlfriend.ผู้ค้ายารายใหญ่ ภายใต้การดูแลของคุณ ฆาตกรรมแฟนของเขาอย่างทารุณ
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this.ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้
#He is wanted in several states for a series of brutal murders.#ซึ่งมีคดีฐานฆ่าคนอย่างทารุณ
"A statement, public and brutal". It has always bothered me, why does he keep comming?"ในสาธารณะและโหด" ผมกังวลใจมากเลยที่เขาไม่ยอมเลิกรา
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ

*brutal* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禽兽[qín shòu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˋ, 禽兽 / 禽獸] birds and animals; creature; beast (brutal person)
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, 凶暴 / 兇暴] brutal; fierce
暴虐[bào, ㄅㄠˋnu:e4, 暴虐] brutal; tyrannical
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 兽行 / 獸行] brutal act; bestiality
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, 屠伯] butcher; fig. brutal killer
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 惨无人道 / 慘無人道] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, 无道 / 無道] tyrannical; brutal (regime)
凶暴[xiōng bào, ㄒㄩㄥ ㄅㄠˋ, 凶暴] brutal
兽性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 兽性 / 獸性] brutal
惨绝人寰[cǎn jué rén huán, ㄘㄢˇ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 惨绝人寰 / 慘絕人寰] extremely tragic (成语 saw); with unprecedented brutality

*brutal* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P)
凶悪性[きょうあくせい, kyouakusei] (n) extreme brutality; atrocity; heinousness; heinous nature
強暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutality
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal
惨たらしい;酷たらしい[むごたらしい, mugotarashii] (adj-i) (uk) incredibly brutal; gory; gruesome
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P)
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P)
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
獣性[じゅうせい, juusei] (n) brutality; animal nature
獣行[じゅうこう, juukou] (n) brutal or bestial act
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P)

*brutal* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; crushingly ; black and blue FR: violemment ; brutalement
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
เฮือก[adv.] (heūak) EN: with violence ; violently ; abruptly FR: brutalement ; brusquement
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
โหดร้ายทารุณ[adj.] (hōtrā thāru) EN: brutal ; savage FR:
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse ; browbeat ; tyrannize FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ความโหด[n.] (khwām hōt) EN: ruthlessness ; savage ; brutality ; cruelness FR:
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
โกรธขึ้นมากะทันหัน[v. exp.] (krōt kheun ) EN: FR: se mettre en colère brutalement ; s'énerver brutalemen
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ลุท[adj.] (lut) EN: brutal ;cruel FR:
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; barbaric ; uncivilized ; primitive ; brutal ; cruel FR: sauvage ; cruel ; barbare ; farouche
สังหารโหด[v. exp.] (sanghān hōt) EN: brutally murder FR:
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณกรรม[n.] (thārunnakam) EN: ill treatment FR: bestialité [f] ; brutalité [f]
ถูกตีเสียอาน[adj.] (thūk tī sīa) EN: badly beaten ; beaten to a pulp FR: brutalement battu
อุกฉกรรจ์[adj.] (ukchakan) EN: serious ; critical ; fatal ; brutal ; felonious FR:
อย่างโหดร้าย[adv.] (yāng hōtrāi) EN: brutally ; atrociously FR: brutalement
กระชาก[v.] (krachāk) EN: pull sharply ; jerk ; tug sharply FR: arracher ; tirer violemment ; tirer brutalement
ปล้ำ[v.] (plam) EN: use force ; forcely hug ; assault ; molest FR: molester ; brutaliser

*brutal* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brutal {adj} | brutaler Kerlbrutal; violent; brute | brute
Brutalität {f}brutality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *brutal*
Back to top