ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-brutal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น brutal, *brutal*,

-brutal- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only those mobile enough to scavenge brutal enough to pillage would survive.เต็มไปด้วยเครื่องยนต์นักล่าเหยื่อ... ...ต่างปล้นช่วงชิงเพื่อความอยู่รอด
I've heard that it's unnecessarily brutal like a cockfight, except it's with people.แมงเคยได้ยินว่ามันเป็นความโหดร้ายโดยไม่จำเป็น ... เช่นชนไก่ ... ยกเว้นมันกับคน
This was revenge... of a much more brutal and cold-blooded nature. Consider this.ที่มีลักษณะรุนแรงมากขึ้นและเลือดเย็น พิจารณานี้
#He is wanted in several states for a series of brutal murders.#ซึ่งมีคดีฐานฆ่าคนอย่างทารุณ
You can get jagged brutal cuts, slow fades shimmering little morphs.คุณสามารถจัดจากสัตว์ยะแหยงนั้น หิ่งห้อยที่ชะลอแสงช้าๆ
You really need to have a brutal mind.คุณต้องมีจิตใจที่โหดร้ายจริง ๆ ถึงจะคิดแบบนี้ได้
In order to survive the brutal world of competitions, you have to fight.เพื่อที่จะผ่านการแข่งขันที่ดุเดือดนี้ให้ได้ พวกนายต้องสู้
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march.กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์
It just means he tossed this one to test you ln a brutal way that's almost cruelมันหมายถึงเขาต้องการจะทดสอบเธอ ในทางทีไม่ดีนั้นมันช่างน่าโหดร้ายน่ะ
I've heard enough about your brutal killings.ข้าได้ยินเรื่องโหดร้าย ของเจ้ามามากพอแล้ว
Whether on the ground in brutal trench warfare or high, high in the skies above them, millions of young soldiers continue to die with no end in sight.ไม่ว่าจะเป็นการรบภาคพื้นดิน ในสนามเพลาะ หรือสูงขึ้นไปกลางฟ้าเหนือหัว ทหารหนุ่มนับล้านยังจะล้มตายต่อไป โดยไม่มีทีท่าว่าจะถึงจุดสิ้นสุด
Anyone who disturbes Kira is letting brutal criminals go free so they must die so the society can become peaceful.ใครก็ตามที่ขัดขวางคิระ ก็เป็นการปล่อยให้พวกผู้ร้ายมันอิสระ ดังนั้นถ้าพวกมันตาย สังคมก็จะสงบสุข

-brutal- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
兽行[shòu xíng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˊ, 兽行 / 獸行] brutal act; bestiality
屠伯[tú bó, ㄊㄨˊ ㄅㄛˊ, 屠伯] butcher; fig. brutal killer
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 惨无人道 / 慘無人道] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling
无道[wú dào, ˊ ㄉㄠˋ, 无道 / 無道] tyrannical; brutal (regime)

-brutal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer
獣行[じゅうこう, juukou] (n) brutal or bestial act

-brutal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
โหดร้ายทารุณ[adj.] (hōtrā thāru) EN: brutal ; savage FR:
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
ลุท[adj.] (lut) EN: brutal ;cruel FR:
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; barbaric ; uncivilized ; primitive ; brutal ; cruel FR: sauvage ; cruel ; barbare ; farouche
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
อุกฉกรรจ์[adj.] (ukchakan) EN: serious ; critical ; fatal ; brutal ; felonious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -brutal-
Back to top