ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kindly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kindly*, -kindly-

kindly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kindly (adv.) ด้วยจิตใจที่ดี See also: ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา Syn. please
kindly (adj.) อ่อนโยน See also: อย่างนุ่มนวล Syn. pleasant, mild, tender Ops. aggressive
English-Thai: HOPE Dictionary
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign
English-Thai: Nontri Dictionary
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you ask her, with my compliments, if she'd very kindly come up and see me in my room?ช่วยไปบอกว่าผมขอเรียนเชิญ ให้ขึ้นมาที่ห้องของผม
I don't think that Mr. Wilson is going to take too kindly to the idea that one of his employees is claiming to have had a personal audience with the Almighty himself.ผมไม่คิดว่าคุณวิลสันเขาจะยินดี ยอมรับความคิดที่ว่า พนง.ของเขา 1 คน บอกว่าได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัว
May she wake as kindly in the next world.ขอให้หล่อนได้ ตื่นอย่างสดใสในโลกหน้า
We are just three kindly old spinster ladies!พวกเราเป็นแค่คนแก่ โสด ผู้มีความกรุณา!
Now if you'd kindly remove your luggage and push me.เพียงแต่ช่วยเอากระเป๋าลง และเข็นรถ
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม
And we don´t take kindly to any unauthorized criminal activities.และเราไม่ขายช่วงลิขสิทธิ์โหดให้ใคร คุณเข้าใจผิดมั้ง
I put my faith in you, good sir. Now, kindly see my man.ขอมอบศรัทธาไว้กับคุณ นี่คนของผม
Whoever you are, I don't take kindly to being blackmailed.ไม่ว่าแกจะเป็นใคร ฉันไม่ยอมโดนแบลคเมล์ง่ายๆ นะ
Will you kindly tell me what you're talking about?นี่ช่วยกรุณาบอกแม่ซิ ว่ามีเรื่องอะไรกัน
We kindly ask you to leave the premises, sir.นั่นแหละเหตุผล เราอยากให้คุณจากไปด้วยดี นะครับ
She kindly asks for your help, and will reward you plenty.เธอขอความเมตตาให้คุณช่วย และจะให้รางวัลคุณอย่างมากมาย

kindly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心意[xīn yì, ㄒㄧㄣ ㄧˋ, 心意] regard; kindly feelings; intention
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, 仁慈] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful
可亲[kě qīn, ㄎㄜˇ ㄑㄧㄣ, 可亲 / 可親] kindly; nice; amiable
和蔼[hé ǎi, ㄏㄜˊ ㄞˇ, 和蔼 / 和藹] kindly; nice; amiable
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, 慈祥] kindly; benevolent (often of older person)

kindly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
人懐っこい;人なつっこい;人懐こい[ひとなつっこい(人懐っこい;人なつっこい);ひとなつこい(人懐こい), hitonatsukkoi ( nin natsukko i ; nin natsukkoi ); hitonatsukoi ( nin natsuko i )] (adj-i) friendly; affable; amiable; sociable; loving company; (animals) taking kindly to men
優しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp,vs-i) to be kind to; to treat kindly
妄言多謝[もうげんたしゃ;ぼうげんたしゃ, mougentasha ; bougentasha] (exp) Kindly excuse my reckless remarks; Please excuse my thoughtless words. (used deferentially, in a letter, etc.)
温容[おんよう, onyou] (n) kindly face
温顔[おんがん, ongan] (n) kindly face
どうぞ[, douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P)
何卒(P);何とぞ(P)[なにとぞ, nanitozo] (adv) (1) (hum) (See どうぞ) please; kindly; I beg of you; if it pleases you; (2) by all means; without fail; (P)

kindly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วย[loc.] (dūay) EN: please ; kindly FR: s'il vous plaît
กรุณาใส่ใจ[v. exp.] (karunā saij) EN: take a kindly interest FR:
ละม่อม[adv.] (lamǿm) EN: gently ; tenderly ; softly ; kindly FR:
ไม่ถือโทษโกรธใคร[adj.] (mai theū th) EN: forgiving ; kindly FR:
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité

kindly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freundlich; nett; liebenswürdig; gütig {adj} | freundlicher | am freundlichstenkindly | kindlier | kindliest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kindly
Back to top