ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barbarism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barbarism*, -barbarism-

barbarism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barbarism (n.) อนารยธรรม See also: สภาพป่าเถื่อน, ความป่าเถื่อน Syn. savagery
English-Thai: Nontri Dictionary
barbarism(n) ความป่าเถื่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนารยธรรม (n.) barbarism See also: savagery, baseness Syn. ความต่ำช้า, ความป่าเถื่อน Ops. ความเจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, otherwise we're accused of barbarism.ผมหมายถึงมิฉะนั้นเรากำลังถูกกล่าวหาว่าเป็นความป่าเถื่อน

barbarism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バーバリズム[, ba-barizumu] (n) barbarism
蛮行[ばんこう, bankou] (n) act of barbarity; brutality; barbarism; (P)

barbarism ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนารยธรรม[n.] (anārayatham) EN: barbarism ; uncivilization FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barbarism
Back to top