ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savagery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savagery*, -savagery-

savagery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savagery (n.) ความดุร้าย See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ Syn. cruelty, ferocity, inhumanity, violence
English-Thai: HOPE Dictionary
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty,ferocity,barbarity
English-Thai: Nontri Dictionary
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Beauty and savagery beyond comprehension!สง่างามและดุร้าย เกินหยั่งรู้
So that they may yet unleash their savagery in the arena.I would go insane here!
Veronica and Balthazar witnessed the savagery of a sorcerer beyond evil,เวโรนิก้าและบัลธาซาร์ได้พบเห็นความโหดเหี้ยม ของจอมเวทย์ที่แสนชั่วร้าย
This unsub displayed an unusual level of savagery towards his victims.คนร้ายแสดง ความป่าเถื่อนที่รุนแรง ต่อเหยื่อของเขา
Perhaps it's nature's way of providing us with shelter against the savagery of the full moon.บางทีมันอาจจะเป็นวิธีแห่งธรรมชาติที่เป็นที่ซ่อนสำหรับพวกเรา ปกป้องเราจากความโหดร้ายของคืนเดือนเพ็ญ
Only betrayal and savagery and...มีแต่การทรยศ และความโหดเหี้ยม และ..
He will put an end to this savagery!He will put an end to this savagery!
It was an act of savagery, committed by animals who know nothing more.มันเป็นหน้าที่ของการป่าเถื่อน, กระทำโดยสัตว์ ที่รู้ว่าไม่มีอะไรมาก
I've been accused of having committed this savagery.ฉันถูกกล่าวหาว่า กระทำการโหดร้ายในครั้งนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savagery
Back to top