ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

savage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *savage*, -savage-

savage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
savage (adj.) โหดร้าย See also: ดุร้าย, รุนแรง, โกรธจัด Syn. uncivilized, barbaric, crude
savagely (adv.) อย่างป่าเถื่อน See also: อย่างหยาบคาย, อย่างโหดร้าย Syn. cruelly, viciously, indecently
savageness (n.) ความป่าเถื่อน See also: ความโหดร้าย
savagery (n.) ความดุร้าย See also: ความป่าเถื่อน, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, ความทารุณ Syn. cruelty, ferocity, inhumanity, violence
English-Thai: HOPE Dictionary
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,เหมือนคนบ้า,โกรธจัด,หยาบคาย,รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous,wild,inhuman
savagery(แซฟ'วิจเจอรี) n. ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน,ความโหดร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ, Syn. cruelty,ferocity,barbarity
English-Thai: Nontri Dictionary
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
savagery(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He tells that beige savage what to do.เขาบอกว่าโหดสีเบจว่าจะทำอย่างไร
They are aliens. Savage aliens from the savage future.พวกมนุษย์ต่างดาวแน่ ๆ มนุษย์ต่างดาวชั่วร้าย จากอนาคต
To see whether these are savage killers.จะได้รู้ว่าพวกนั้นเป็นนักฆ่าป่าเถื่อนรึเปล่า
Well, I've known one or two very savage queens in my time.แต่ ผมก็เจอมาคนสอนคนนะ พวกตุ๊ดโหด
We want you to join us, Kal-El, and help us make this savage land our utopia.เราต้องการให้เจ้ามาร่วมกับเรา,คาล-เอล ช่วยกันทำโลกของพวกทาสเหล่านี้ ให้เป็นสวรรค์ของเรา
LIKE SOME SAVAGE IF I'M THIRSTY!เหมือพวกคนป่า ถ้าฉันหิวน้ำ
This savage knows our ways.This savage knows our ways.
Music has charms to soothe the savage beast.เสียงเพลงมีพลังที่จะสยบอสูรร้าย
Each savage event was a catalyst for the next.แต่ละเหตุการณ์รุนแรงNสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป
We forget, my lords, Narnia was once a savage land.เราลืมไป สุภาพบุรุษของข้า นาร์เนียเคยไปโลกที่กว้างมากมาก่อน
You may find Narnia a more savage place than you remember.ที่นาเนีย ดุกว่า ที่พวกท่านจำได้มาก
Caspian is not a victim of this savage uprising.แคสเปียน, ไม่ได้เป็นเหยื่อของสัตว์ป่า

savage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴行[bào xíng, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, 暴行] savage act; outrage; atrocity
野人[yě rén, ㄧㄝˇ ㄖㄣˊ, 野人] savage people
茹毛饮血[rú máo yǐn xuè, ㄖㄨˊ ㄇㄠˊ ˇ ㄒㄩㄝˋ, 茹毛饮血 / 茹毛飲血] devour raw meat and fowl (of savages)
凶狂[xiōng kuáng, ㄒㄩㄥ ㄎㄨㄤˊ, 凶狂 / 兇狂] fierce; ferocious; savage
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, 凶残 / 兇殘] savage; cruel; fierce
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, 凶残 / 凶殘] savage
猖狂[chāng kuáng, ㄔㄤ ㄎㄨㄤˊ, 猖狂] savage; furious
蛮荒[mán huāng, ㄇㄢˊ ㄏㄨㄤ, 蛮荒 / 蠻荒] savage; wild; uncivilized territory
狠毒[hěn dú, ㄏㄣˇ ㄉㄨˊ, 狠毒] vicious; malicious; savage

savage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
未開[みかい, mikai] (adj-na,n,adj-no) savage land; backward region; uncivilized; uncivilised; (P)
未開地[みかいち, mikaichi] (n) savage (barbaric) land; backward region; undeveloped area
殺伐[さつばつ, satsubatsu] (adj-na,n) bloodthirsty; brutal; savage
蕃地[ばんち, banchi] (n) savage land
蕃族;蛮族[ばんぞく, banzoku] (n) savage tribe
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P)
蛮夷[ばんい, ban'i] (n) barbarian; savage
蛮民[ばんみん, banmin] (n) savage people
猛悪[もうあく, mouaku] (adj-na,n) savage; ferocious; atrocious
猛然[もうぜん, mouzen] (n,adj-t,adv-to) fiercely; savagely
荒ぶる[あらぶる, araburu] (v5r,vi) (arch) (See 荒ぶる神) to be savage; to be wild; to be unruly
蕃夷[ばんい, ban'i] (n) savages; barbarians
蛮人;蕃人[ばんじん, banjin] (n) savage; barbarian; aboriginal
蛮的[ばんてき, banteki] (adj-na) savage; barbarous; rustic
野蛮[やばん, yaban] (adj-na,n) savage; uncivilized; uncivilised; (P)

savage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
อนารยะ[adj.] (anāraya) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
อนารย-[pref.] (anāraya-) EN: uncivilized ; savage ; barbarous FR: barbare
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious ; aggresive FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
โหดร้ายทารุณ[adj.] (hōtrā thāru) EN: brutal ; savage FR:
คนป่า[n. exp.] (khon pā) EN: savage ; wild man FR: sauvage [m]
คนป่าเถื่อน[n. exp.] (khon pātheū) EN: savage ; barbarian FR: sauvage [m]
ความโหด[n.] (khwām hōt) EN: ruthlessness ; savage ; brutality ; cruelness FR:
ป่า[adj.] (pā) EN: wild ; savage ; barbarous ; uncivilized FR: sauvage
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; barbaric ; uncivilized ; primitive ; brutal ; cruel FR: sauvage ; cruel ; barbare ; farouche
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild ; vicious FR: très méchant ; féroce
ตลกคะนอง[n. exp.] (talok khanø) EN: crack jokes ; wild comical ; mettlesome joke; savage joke FR:
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า savage
Back to top