ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhumanity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhumanity*, -inhumanity-

inhumanity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhumanity (n.) ความป่าเถื่อน See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย Syn. barbarism, brutality, cruelty Ops. humaneness
English-Thai: HOPE Dictionary
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty
English-Thai: Nontri Dictionary
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No art student's portfolio would be complete without the obligatory squares and circles colliding, or what I like to call man's inhumanity to art.ไม่มีนักเรียนคนไหนเคยทำงานเสร็จเรียบร้อย โดยใช้รูปสี่เหลี่ยมพื้นๆขัดแย้งกับวงกลมได้ดีขนาดนี้มาก่อน หรือฉันจะเรียกว่ามันเป็นศิลปะที่ไร้ซึ่งอารยธรรมดี
Man's inhumanity to man.คนชั่วที่ไม่น่าเป็นคนได้เลย
Man's inhumanity to man proves that the very nature of mankind is defective.ความป่าเถื่อนของคนได้พิสูจน์แล้วว่า ธรรมชาติมนุษย์นั้นมันบกพร่อง
There is no state with a record that approaches that of Mississippi in inhumanity, murder, brutality and racial hatred.ไม่มีรัฐไหนที่มีประวัติ เหมือนมิสซิสซิปปี้ ในความไร้มนุษยธรรม การฆาตกรรม ทารุณกรรม และความเกลียดชังเชื้อชาติ

inhumanity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n,adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty

inhumanity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai m) EN: inhumanity FR: inhumanité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhumanity
Back to top