ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barbarize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barbarize*, -barbarize-

barbarize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barbarize (vt.) กระทำป่าเถื่อน See also: ทำโหดร้าย Syn. brutalize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barbarize
Back to top