ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heartless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heartless*, -heartless-

heartless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heartless (adj.) ซึ่งใจ แข็ง See also: ซึ่งใจจืด, ซึ่งไม่มีความเมตตาสงสาร, ซึ่งเลือดเย็น Syn. pitiless, merciless, ruthless Ops. kindly, merciful
English-Thai: HOPE Dictionary
heartlessadj. ไม่มีหัวใจ,ไม่มีความรู้สึก,เหี้ยมโหด,ขาดความกล้าหาญ,ไร้ความกระตือรือรั้น, See also: ness n., Syn. pitiless,cold
English-Thai: Nontri Dictionary
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อำมหิต (adj.) heartless See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด
เลือดเย็น (adj.) heartless See also: unfeeling, cold-hearted, brutal, cruel, merciless Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด
ลงคอ (adv.) heartlessly See also: without remorse, hardheartedly, shamelessly
อำมหิต (adv.) heartlessly See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด
เลือดเย็น (adv.) heartlessly See also: unfeelingly, brutally, cruelly, mercilessly Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด
อำมหิต (v.) be heartless See also: be cold-hearted, be cruel, be merciless Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์
เลือดเย็น (v.) be heartless See also: be cold-hearted, be cruel, be merciless Syn. เหี้ยม, โหด, ใจร้าย, ใจยักษ์, อำมหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're such a heartless person.เธอนี่เลือดเย็นจัง นากาโอะ
Perhaps, because I am heartless there is nothing precious to me.บางที อาจจะใช่ก็ได้ ไม่มีอะไรสำคัญสำหรับฉัน
"You who swallowed a falling star, oh heartless man""เจ้าผู้กลืนกินดารา โอ้ ชายผู้ไร้หัวใจ"
Bai's heartless behavior is not without reasonสิ่งที่ไบ่ทำ ไม่ใช่ไม่มีเหตุผล
The reason I was so furious with you today, was that I couldn't forgive the heartless lie you toldฟังนะ Saku เหตุผลที่ฉันโกรธเธอวันนี้ โดยที่ฉันไม่สามารถให้อภัยได้
Light must be hurt by such a heartless rumor.ไลท์จะรู้สึกเจ็บปวด เมื่อได้ยินข่าวลือที่เกิดขึ้น
You're some heartless sons of bitches, you know that?พวกนายมันไร้หัวใจ รู้ตัวบ้างไหม
We were so heartless towards Gil Dong!พวกเราใจดำกับกิลดงเกินไป!
I know he can seem kind of heartless but he wasn't always like that.ข้ารู้ว่าบางที เขาเหมือนไร้น้ำใจ แต่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอ
Why does a man live such a heartless life?ทำไม ผู้ชายคนหนึ่งถึงมีชีวิตที่ไร้หัวใจอย่างนี้?
Dave thinks I'm a heartless user.เดฟคิดว่าฉันเป็นคนไร้หัวใจ
You people are a bunch of heartless bureaucratic goons.พวกคุณมันพวกเจ้าหน้าที่ไร้หัวใจ

heartless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狠心[hěn xīn, ㄏㄣˇ ㄒㄧㄣ, 狠心] callous; heartless
丧尽天良[sàng jìn tiān liáng, ㄙㄤˋ ㄐㄧㄣˋ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˊ, 丧尽天良 / 喪盡天良] devoid of conscience (成语 saw); utterly heartless
绝情[jué qíng, ㄐㄩㄝˊ ㄑㄧㄥˊ, 绝情 / 絕情] heartless; without regard for others' feelings
不仁[bù rén, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, 不仁] not benevolent; heartless; numb
无情[wú qíng, ˊ ㄑㄧㄥˊ, 无情 / 無情] pitiless; ruthless; merciless; heartless
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, 负心 / 負心] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love

heartless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情け知らず;情知らず[なさけしらず, nasakeshirazu] (n) coldhearted; pitiless; merciless; heartless
非情[ひじょう, hijou] (adj-na,n) inanimate nature; callous; heartless
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity
冷血漢[れいけつかん, reiketsukan] (n) cold-blooded person; heartless; coldhearted person
冷酷無情[れいこくむじょう, reikokumujou] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable
冷酷無惨;冷酷無残;冷酷無慚;冷酷無慙[れいこくむざん, reikokumuzan] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable; cold-blooded
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life
神も仏もない[かみもほとけもない, kamimohotokemonai] (exp) There is no God! (used to express despair at the heartlessness of the world); lit
胴欲;胴慾[どうよく, douyoku] (adj-na,n) avarice; heartlessness; greed
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel
血も涙もない;血も涙も無い[ちもなみだもない, chimonamidamonai] (exp,adj-i) cold-blooded; unfeeling; heartless; heart of stone; inconsiderate
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling

heartless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
ปราศจากความปรานี[adj.] (prātsajāk k) EN: heartless ; merciless ; pitiless FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm FR: sans remords ; sans scrupule

heartless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlos {adj} | herzloser | am herzlosestenheartless | more heartless | most heartless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heartless
Back to top