ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unkindly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unkindly*, -unkindly-

unkindly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unkindly (adv.) โดยไม่ปราณี See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา Ops. kindly
English-Thai: HOPE Dictionary
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.

unkindly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unkindly
Back to top