ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atrocious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atrocious*, -atrocious-

atrocious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atrocious (adj.) เลวมาก See also: แย่มาก
atrocious (adj.) เหี้ยมโหด See also: โหดร้าย, เลวร้าย, ป่าเถื่อน Syn. cruel, brutal
atrocious (adj.) อัปลักษณ์ See also: น่าเกลียด
English-Thai: HOPE Dictionary
atrocious(อะโทร'เชิส) adj. โหดร้าย,ชั่วร้าย,น่ากลัว,ดุร้าย, เลวร้าย,ข่มขืนใจสตรี.
English-Thai: Nontri Dictionary
atrocious(adj) โหดร้าย,ป่าเถื่อน,ชั่วร้าย,ทารุณ,น่ากลัว,เลวร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems that he has a very atrocious personality.ดูเหมือนว่าเขาจะมีบุคลิกที่โหดร้ายมาก.
That means you've got wealth, privilege, atrocious acting.ซึ่งนั่นหมายความว่าเรามีทั้งเงิน\ โอกาส และการแสดงห่วยๆ
Though you have aged, you're as atrocious as ever.แม้คุณจะอายุมากแต่คุณก็โหดเหี้ยมตลอด
I think it's atrocious.ฉันคิดว่ามันทุเรศที่สุด
It is, sweetheart. It's atrocious.จริงจ้ะ ที่รัก รสชาติโหดจริงๆ
This isn't atrocious.อันนี้ก็ดูสุภาพเรียบร้อยดีนะ
This art is atrocious.ศิลปะพวกนี้มันป่าเถื่อน
It's atrocious, but thanks for asking.โอ้ มันแย่มาก แต่ขอบใจนะที่ถาม
That's alarming because her spelling is atrocious.เป็นการเตือน ว่าการออกเสียงของเธอมันเลวร้าย

atrocious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶相毕露[xiōng xiàng bì lù, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ, 凶相毕露 / 兇相畢露] show one's ferocious appearance (成语 saw); the atrocious features revealed; with fangs bared
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)

atrocious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凶悪犯罪[きょうあくはんざい, kyouakuhanzai] (n) atrocious crime; heinous crime
悪逆無道;悪虐無道[あくぎゃくむどう;あくぎゃくぶどう, akugyakumudou ; akugyakubudou] (adj-na,adj-no) treacherous; heinous; treasonous; atrocious
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless
猛悪[もうあく, mouaku] (adj-na,n) savage; ferocious; atrocious
兇暴;凶暴[きょうぼう, kyoubou] (adj-na,n) brutal; atrocious; ferocious
凶悪(P);兇悪[きょうあく, kyouaku] (adj-na) atrocious; fiendish; brutal; villainous; (P)
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman

atrocious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
ศาพระ[adj.] (sāphara) EN: cruel ; atrocious ; vindictive FR:
แย่มาก[adj.] (yaē māk) EN: terrible ; horrible ; very bad ; appalling ; atrocious ; awful FR: épouvantable ; abominable ; terrible ; désastreux ; catastrophique ; dégueulasse (fam.)
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
อย่างโหดร้าย[adv.] (yāng hōtrāi) EN: brutally ; atrociously FR: brutalement
อย่างน่าเกลียด[adv.] (yāng nāklīe) EN: atrociously FR:
อย่างน่ากลัว[adv.] (yāng nāklūa) EN: atrociously FR: affreusement ; atrocement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atrocious
Back to top