ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wastefully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wastefully*, -wastefully-

wastefully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wastefully (adv.) อย่างสิ้นเปลือง Syn. extravagantly, thriftlessly, lavishly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก้อ (adv.) wastefully See also: vainly, uselessly Syn. เสียเวลาเปล่า
เสียเวลาเปล่า (adv.) wastefully See also: vainly, uselessly

wastefully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก้อ[adv.] (koē) EN: wastefully ; in vain FR: en vain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wastefully
Back to top