ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruthlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruthlessly*, -ruthlessly-

ruthlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruthlessly (adv.) อย่างไร้ความปราณี See also: อย่างโหดร้าย Syn. brutally, fiercely, wastefully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูลู่ถูกัง (adv.) ruthlessly See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously Syn. ถูไถ
อำมหิต (adv.) ruthlessly See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด
โหดเหี้ยม (adv.) ruthlessly See also: brutally, pitilessly, heartlessly, cruelly Syn. โหดร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like--and she gets inside their heads, figures out their worst fears and just--- ruthlessly exploits that fear.มันคล้ายๆกับว่า หล่อนเข้าไปอยู่ในหัวของพวกนั้น ผมเห็นว่าพวกเค้ากลัว แล้วก็ -
A piece that showcases the beauty of an orchestra... but can also ruthlessly expose an orchestra's competence.เป็นบทเพลงที่วาดให้เห็นความงดงามของวงออร์เคสตร้า ถึงจะเป็นเพลงที่ดีแต่ก็ควบคุมโทนเสียงได้ยากน่าดูเหมือนกัน
A killing meticulously planned, ruthlessly executed.เป็นการฆาตกรรมเลือดเย็น ที่เตรียมการมาอย่างดี
As ruthlessly as he cut off troy and pierce's dignity.เหมือนที่เขาหั่นศักดิ์ศรีของทรอยกับเพียร์ซเป็นชิ้นๆ
Ruthlessly murdered by an arrow, from the Warlord's bow.แล้วก็ถูกลูกธนูยิงอย่างไร้ความปรานี ธนูของแม่ทัพใหญ่
"You see, John, any action against the throne "must be punished ruthlessly.แกเห็นไหม การกระทำใดที่เป็นเสี้ยนหนามต่อบัลลังค์ ต่้องถูกลงโทษอย่างสาสม

ruthlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords

ruthlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
ถูลู่ถูกัง[adv.] (thūlūthūkan) EN: forcefully ; forcibly ; ruthlessly FR: avec force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruthlessly
Back to top