ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jilt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jilt*, -jilt-

jilt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jilt (vt.) สลัดทิ้ง See also: ทอดทิ้ง, สลัด, ทิ้ง Syn. dump, cast aside
English-Thai: HOPE Dictionary
jilt(จิลทฺ) {jilted,jilting,jilts} vt. ปฏิเสธ,ขว้างทิ้ง n. หญิงผู้สลัดคนรักทิ้ง., See also: jilter n.,, Syn. abandon
English-Thai: Nontri Dictionary
jilt(n) หญิงที่ทำให้ชายอกหัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It just makes you look funny. My grandfather was jilted by his girlfriend when he got jaundice.ถ้าโรคนั้นไม่ต้องกังวล ก็แค่ตัวเหลืองตาเหลือง
You're free to go off and be jilted yourself.ลูกมีอิสระที่จะออกไปหาความรัก และถูกทิ้งบ้าง
You know,the other day when you and lincoln had your little spat in the lobby and you¡ª all distraught and jilted-- went across the street to the bar, a cynic might think that was staged.รู้มั้ย วันนี้ที่คุณกับลินคอล์น มีปากเสียงกันในลอบบี้น่ะ แล้วข้ามถนนมาที่บาร์ พวกนักปรัชญาอาจคิดว่ามันเป็นการแสดง
Jilted lover with a screw loose?พูดเหมือนคนแค่ไปเรียนต่อหรืออะไรทำนองนั้นแหละ
Irene never did the jilting.พ่อคุณเองยังไม่รู้คุณไปไหนเลย
And remember, flirting is cheating. And the revenge of the jilted woman is usually pretty messy.จำไว้ว่าเจ้าชู้ คือการนอกใจ และจะโดนแก้แค้นอย่างเจ็บปวด

jilt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
振られる[ふられる;フラれる, furareru ; fura reru] (v1,vi) (See 振る・ふる・4) to be given the cold shoulder; to be jilted; to be rejected; to be dumped
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)

jilt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตัดรัก[v. exp.] (tat rak) EN: cast off (a lover) ; jilt ; break off ; withdraw one's love from ; stop loving FR: rompre ; se séparer
ตัดสวาท[v. exp.] (tat sawāt) EN: cast off (a lover) ; jilt ; terminate sexual relations FR:
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jilt
Back to top