ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mother*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mother, -mother-

*mother* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chemotherapy (n.) เคมีบำบัด
den mother (n.) หัวหน้ากลุ่มที่เป็นผู้หญิง
godmother (n.) แม่อุปถัมภ์
grandmother (n.) ย่า / ยาย Syn. grandmother
grandmotherly (adj.) ซึ่งมีลักษณะของย่า / ยาย
great-grandmother (n.) ยายทวด See also: ยายทวด
housemother (n.) หญิงผู้ดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในหน่วยงาน See also: แม่บ้าน Syn. housekeeper, superintendant
mother (n.) แม่ See also: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม Syn. mamma, mum, ma, mom
mother (n.) แหล่งที่มา See also: บ่อเกิด, ต้นกำเนิด Syn. fountainhead, font, beginning
mother (adj.) เป็นแม่ See also: เป็นมารดา, มาจากแม่
mother (vt.) เป็นผู้ให้กำเนิด
mother (vt.) เลี้ยงดู Syn. raise up
mother country (n.) บ้านเกิด
mother figure (n.) ผู้มีคุณสมบัติเหมือนแม่
mother hen (n.) ผู้หญิงที่คอยดูแลหรือจ้ำจี้จ้ำไช
mother lode (n.) แหล่งแร่ธาตุในเหมือง
mother ship (n.) เรือลำใหญ่
Mother Superior (n.) คุณแม่อธิการ See also: หัวหน้าแม่ชี
mother superior (n.) คุณแม่อธิการ See also: หัวหน้าแม่ชี
mother tongue (n.) ภาษาแม่ See also: ภาษาที่พูดมาแต่กำเนิด
mother wit (n.) สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-of-pearl (n.) หอยมุก
mother-to-be (n.) ว่าที่คุณแม่ See also: หญิงที่ตั้งครรภ์
motherfucker (sl.) คนสารเลว (ใช้เมื่อแสดงความโกรธ)
motherhood (n.) ความเป็นแม่ See also: การเป็นแม่, การเป็นมารดา, ความเป็นมารดา Syn. maternity, mothership
mothering (n.) การดูแลเด็กหรือผู้อื่น
motherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: มาตุภูมิ, แผ่นดินเกิด Syn. homeland, mother country
motherland (n.) บ้านเกิด Syn. homeland
motherless (adj.) ซึ่งไม่มีแม่
motherly (adv.) ในฐานะที่เป็นแม่ See also: ในสภาวะที่เป็นแม่
motherly (adj.) อย่างแม่ See also: เกี่ยวกับแม่ Syn. maternal
mothership (n.) ความเป็นแม่ See also: ความเป็นมารดา Syn. parenthood
mothership (n.) ความเป็นแม่ See also: การเป็นแม่, การเป็นมารดา, ความเป็นมารดา Syn. maternity
queen mother (n.) ราชินีม่ายของกษัตริย์องค์ก่อน
smother (vi.) หายใจเหนื่อยหอบ
smother (vt.) ทำให้หอบ See also: ทำให้หายใจเหนื่อย
smother in (phrv.) ทำให้ปกคลุมด้วย Syn. smother with
smother up (phrv.) ปกปิด See also: ซุกซ่อน, ซ่อน Syn. cover up, hush up
smother with (phrv.) ทำให้ปกคลุมด้วย Syn. smother in Ops. smother in
stepmother (n.) แม่เลี้ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
chemotherapyn. เคมีบำบัด-chemotherapist n.
foster mothern. แม่เลี้ยง, Syn. step-mother
godmothern. มารดาอุปถัมภ์
grandmothern. ยาย,ย่า,บรรพบุรุษที่เป็นหญิง., See also: grandmotherly adj.
mother(มา'เธอะ) n.,adj. แม่,มารดา,แม่ยาย,แม่เลี้ยง,หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ,ดูแลเหมือนแม่, Syn. mom,mama
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
mother superiorn. แม่อธิการ,หัวหน้านางชี pl. mother superiors,mothers superior
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-in-law(มา'เธออินลอ) n. แม่ยาย pl. mothers-in-law
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
motherhood(มา'เธอฮูด) n. ความเป็นมารดา,มารดา, Syn. maternity,mothers
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
motherly(มา'เธอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับแม่,คล้ายแม่., See also: motherliness n., Syn. materal
paternal grandmother n.ย่า
queen mothern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
English-Thai: Nontri Dictionary
godmother(n) แม่ทูนหัว,แม่อุปถัมภ์
grandmother(n) ย่า,ยาย
mother(n) มารดา,แม่
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่
smother(vi,vt) ระงับ,กลั้น,อุดจมูก,กลบ,คลุ้ง
stepmother(n) แม่เลี้ยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chemotherapyเคมีบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
godmotherมารดาอุปถัมภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mother boardแผงหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mother tongue; mother languageภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
previous births to the motherจำนวนการเกิดที่ผ่านมาของมารดา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
smotheringการหน่วงเหนี่ยว (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemotherapyการรักษาด้วยยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Grandmothersย่า [TU Subject Heading]
Mother and childมารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Motherboard แผงหลัก [คอมพิวเตอร์]
Motherhoodความเป็นมารดา [TU Subject Heading]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Motherless familiesครอบครัวที่ขาดมารดา [TU Subject Heading]
Surrogate motherhoodความเป็นมารดาที่รับตั้งครรภ์แทน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระยาเทครัว (n.) man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
รุ้งพราย (n.) the iridescence (of shells, mother of pearl, and gems)
คุณย่า (n.) grandmother See also: grandmamma, grandma, grandmama, grandam, grandame Syn. ย่า Ops. คุณปู่, ปู่
คุณยาย (n.) grandmother See also: grandma, grandmamma, grandmama, grandam, grandame Syn. ยาย Ops. คุณตา, ตา
คุณแม่ (n.) mother See also: mummy, mama, mom Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า Ops. คุณพ่อ, พ่อ
ชนนี (n.) mother See also: mother of a king or queen Syn. แม่ Ops. ชนก
ชวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother
ต่าง (adv.) differ (farther or mother)
ทวดน้อย (n.) a brother or sister of one´s great-grandfather or great-grandmother See also: yonger brother or sister of the great grandfather or great grandmother Syn. ชวดน้อย
ปิตุภูมิ (n.) motherland See also: fatherland, birthplace Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, เมืองเกิด, มาตุภูมิ
พระชนนี (n.) mother See also: mom Syn. มารดา Ops. พ่อ, บิดา, พระชนก
พระมารดา (n.) king´s mother See also: royal mother Syn. แม่ Ops. พระบิดา
ภาษาแม่ (n.) mother language See also: mother tongue
มาดา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาดา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตา (n.) mother See also: mom, mum, mummy, ma, mater Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตา (n.) mother Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, ชนนี, มาตุ Ops. บิดา
มาตา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. ปิตุ
มาตา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
Who are you more like, your mother or your father?คุณเหมือนใครมากกว่ากัน พ่อหรือแม่?
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
I look more like my motherฉันดูเหมือนแม่มากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer.เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา
This poor child has no mother, so I shall take responsibility for all the arrangements.ดังนั้นฉันควรจะเป็น ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องการจัดงาน--
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่
I'll be the perfect mother, just as I've been the perfect wife."ฉันจะกลายเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบ เหมือนที่ฉันเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบ"
You know, born in a slum, mother dead since he was nine.คุณจะรู้ว่าเกิดในสลัม, แม่ที่ตายตั้งแต่เขาอายุเก้าขวบ
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน
But you are your father's and your mother's, and you are in a lucky boat.แต่คุณพ่อของคุณและแม่ของ คุณ และคุณอยู่ในเรือโชคดี
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, and sometimes I think she is.{\cHFFFFFF}And I would make my mother-in-law chief of police if she were qualified, {\cHFFFFFF}and sometimes I think she is.
Whose name is the Black Mother, mother of darkness.ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด

*mother* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, 先妣] deceased mother; mother of an ancestor
[mēn, ㄇㄣ, 闷 / 悶] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
[pó, ㄆㄛˊ, 婆] grandmother; matron; mother-in-law
曾外祖母[zēng wài zǔ mǔ, ㄗㄥ ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 曾外祖母] great-grandmother (mother's grandmother)
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
母机[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, 母机 / 母機] machine tool; mother ship
马利亚[Mǎ lì yà, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 马利亚 / 馬利亞] Maria (name); Mary, mother of Jesus Christ
圣母玛利亚[Shèng mǔ Mǎ lì yà, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 圣母玛利亚 / 聖母瑪利亞] Mary (mother of Jesus)
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 外祖父] maternal grandfather (i.e. mother's father)
老老[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 老老] maternal grandmother; same as 姥姥
外公[wài gōng, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄥ, 外公] (informal) mother's father; maternal grandfather
外婆[wài pó, ㄨㄞˋ ㄆㄛˊ, 外婆] (informal) mother's mother; maternal grandmother
外祖母[wài zǔ mǔ, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 外祖母] mother's mother; maternal grandmother
妗子[jìn zi, ㄐㄧㄣˋ ㄗ˙, 妗子] (informal) mother's brother's wife; maternal uncle's wife
姥姥[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姥姥] (informal) mother's mother; maternal grandmother
姥爷[mǔ yé, ㄇㄨˇ ㄧㄝˊ, 姥爷 / 姥爺] mother's father, maternal grandfather
姨妈[yí mā, ㄧˊ ㄇㄚ, 姨妈 / 姨媽] (informal) mother's sister; maternal aunt
姨母[yí mǔ, ㄧˊ ㄇㄨˇ, 姨母] mother's sister; maternal aunt
老爷[lǎo ye, ㄌㄠˇ ㄧㄝ˙, 老爷 / 老爺] (informal) maternal grandfather; mother's father
舅母[jiù mǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄨˇ, 舅母] wife of mother's brother; aunt; maternal uncle's wife
舅父[jiù fù, ㄐㄧㄡˋ ㄈㄨˋ, 舅父] mother's brother; maternal uncle
舅舅[jiù jiu, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄡ˙, 舅舅] (informal) mother's brother; maternal uncle
主板[zhǔ bǎn, ㄓㄨˇ ㄅㄢˇ, 主板] motherboard (computer) (lit. lord board)
[zhǎng, ㄓㄤˇ, 仉] mother; surname of Mencius
奶水[nǎi shuǐ, ㄋㄞˇ ㄕㄨㄟˇ, 奶水] mother's milk; also fig. the hand that feeds you
[yí, ㄧˊ, 姨] mother's sister; aunt
姨丈[yí zhàng, ㄧˊ ㄓㄤˋ, 姨丈] mother's sister's husband; husband of mother's sister
姨夫[yí fu, ㄧˊ ㄈㄨ˙, 姨夫] mother's sister's husband; husband of mother's sister
姨姥姥[yí lǎo lao, ㄧˊ ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 姨姥姥] mother's mother's sister; great-aunt
母船[mǔ chuán, ㄇㄨˇ ㄔㄨㄢˊ, 母船] mother ship
本族语[běn zú yǔ, ㄅㄣˇ ㄗㄨˊ ㄩˇ, 本族语 / 本族語] native language; mother tongue
母语[mǔ yǔ, ㄇㄨˇ ㄩˇ, 母语 / 母語] native language; mother language
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
大自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 大自然] nature (as in Mother Nature)
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘 / 孃孃] queen; empress; Godess, esp. 王母孃孃|王母娘娘; mother; aunt
瑞亚[Ruì yà, ㄖㄨㄟˋ ㄧㄚˋ, 瑞亚 / 瑞亞] Rhea, wife of Chronos and mother of Zeus in Greek mythology

*mother* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P)
お袋(P);御袋;お母(iK)[おふくろ, ofukuro] (n) (col) (uk) one's mother; (P)
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre
クレオール語[クレオールご, kureo-ru go] (n) creole (pidgin that has become a mother tongue)
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat
シンママ[, shinmama] (n) (abbr) (See シングルマザー) single mother
チオテパ[, chiotepa] (n) thiotepa (drug used in chemotherapy)
マザー[, maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun
マザーグース[, maza-gu-su] (n) Mother Goose; (P)
マザーランド[, maza-rando] (n) motherland
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends
マリア[, maria] (n) (1) (See 聖母マリア) Mary (mother of Jesus) (lat
ヤンママ[, yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei
三つ熊[みつぐま, mitsuguma] (n) (obsc) mother bear with two cubs
乳母[うば;めのと;おんば;にゅうぼ;ちうば;ちおも;ちも;にゅうも;まま, uba ; menoto ; onba ; nyuubo ; chiuba ; chiomo ; chimo ; nyuumo ; mama] (n) wet nurse; nursing mother
代母[だいぼ, daibo] (n) godmother
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
兼業主婦[けんぎょうしゅふ, kengyoushufu] (n) part-time mom; working mother
初乳[しょにゅう, shonyuu] (n,adj-no) colostrum; foremilk; first milk a mother breastfeeds with
化学療法[かがくりょうほう, kagakuryouhou] (n,adj-no) chemotherapy
同腹[どうふく, doufuku] (n) born of the same mother; kindred spirits
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered
外姓[がいせい, gaisei] (n) mothers family name
外祖母[がいそぼ, gaisobo] (n) maternal grandmother
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother
女系天皇[じょけいてんのう, jokeitennou] (n) (See 女性天皇) matrilineal emperor of Japan; emperor (either male or female) whose mother is (was) a member of the Imperial family but whose father is (was) not
妊産婦[にんさんぷ, ninsanpu] (n) expectant and nursing mothers; (P)
婆さん(P);祖母さん[ばあさん, baasan] (n) (1) (usu. 祖母さん) (See お祖母さん) grandmother; (2) (婆さん) female senior citizen; (P)
子持ち;子持[こもち, komochi] (n) (1) parenthood; parent or someone with children on the way (esp. an expecting mother); (2) (of a fish) containing roe (eggs)
将を射んと欲すれば先ず馬を射よ[しょうをいんとほっすればまずうまをいよ, shouwointohossurebamazuumawoiyo] (exp) (id) He that would the daughter win, must with the mother first begin
御っ母さん[おっかさん, okkasan] (n) (uk) (See おかあさん) mother (term commonly used until the end of the Meiji period); mom; mum; mama
慈母[じぼ, jibo] (n) affectionate mother
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother
教母[きょうぼ, kyoubo] (n) godmother; (religious) sponsor
曾;曽[ひい;ひ;そう, hii ; hi ; sou] (pref) great (i.e. great-grandson, great-grandmother)
曾お祖母さん[ひいおばあさん, hiiobaasan] (n) great-grandmother
曾祖母;曽祖母[そうそぼ;ひいばば;ひばば;ひおおば, sousobo ; hiibaba ; hibaba ; hiooba] (n) great-grandmother; great-grandma
母体[ぼたい, botai] (n,adj-no) (1) mother's body, esp. when pregnant or after giving birth; (2) parent body; parent organization; heartland; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard

*mother* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยกี ; อัยยิกา[n.] (aiyakī ; ai) EN: royal grandmother ; grandmother FR:
อาม่า[n.] (āmā) EN: grandmother FR: grand-mère [f]
บ้านเกิด[n.] (bānkoēt) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland FR: village natal [m] ; lieu de naissance [m] ; pays natal [m]
บานประตูประดับมุก[n. exp.] (bānpratū pr) EN: mother-of-pearl inlaid door panels FR:
ชเนตตี[n.] (chanētti) EN: mother FR:
ชนนี[n.] (chonnanī) EN: mother ; matriarch FR:
ชวด[n.] (chūat) EN: great-grandparent ; great-grandfather ; great-grandmother FR:
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่[v. (loc.)] (dūchānghaid) EN: like mother, like daughter FR:
ฝังมุก[adj.] (fang muk) EN: inlaid with mother of pearl ; penile pearl implant FR: incrusté de nacre
เจ้าจอมมารดา[n.] (jaojømmāndā) EN: royal mother FR:
เจ้าแม่[n.] (jaomaē) EN: Mother Goddess FR: déesse [f]
เจ้าแม่กาลี[n. prop.] (Jaomaē Kālī) EN: Mother Goddess Kali FR:
กำพร้าแม่[adj.] (kamphrā maē) EN: motherless FR: orphelin de mère [m]
การประดับมุก[n. exp.] (kān pradap ) EN: mother-of-pearl inlay FR:
เคมีบำบัด[n. exp.] (khēmī bamba) EN: chemotherapy FR: chimiothérapie [f]
ขรัวยาย[n. exp.] (khrūayāi) EN: grandmother of a prince/princess FR:
ครูเลื่น[n. prop.] (Khrū Leūn) EN: khru Luen ; Ms Luen ; Mother Luen FR: khru Luen ; Luen Suntharavathin
คุณแม่[n. exp. - pr.] (khun maē) EN: mother FR: mère [f] ; maman [f]
คุณป้า[n. exp. - pr.] (khun pā) EN: aunt (elder sister of one's father or mother) FR: tante (soeur aînée du père ou de la mère) [f]
คุณย่า[n.] (khun yā) EN: grandmother (paternal – form.) FR: grand-mère paternelle (form.) [f]
คุณยาย[n.] (khun yāi) EN: grandmother (maternal – form.) FR: grand-mère maternelle [f] (form.)
ความเป็นแม่[n. exp.] (khwām pen m) EN: maternity ; mothership FR:
ลิ้นมังกร[n.] (linmangkøn) EN: Sansevieria ; mother-in-law's tongue ; devil's tongue ; jinn's tongue ; bow string hemp ; snake plant ; snake tongue FR: sansevière [f] ; langue de belle-mère [f]
ลิ้นมังกรด่างเขียวขอบทอง[n. exp.] (linmangkøn ) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue FR: sansevière [f]
ลิ้นมังกรเขียว(ใบเล็ก)[n. exp.] (linmangkøn ) EN: Snake Plant ; Mother-in-law's tongue ; Devil's tongue FR: sansevière [f]
ลุง[n.] (lung) EN: uncle ; mother's older brother ; father's older brother FR: oncle [m] ; tonton [m] (enf.) ; [frère aîné du père ou de la mère]
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
แม่[n.] (maē) EN: Mother ; goddess FR:
แม่คงคา[n. exp.] (maē khongkh) EN: mother of water ; goddess of water ; goddess of the sea FR:
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother FR: belle-mère (par remariage) [f]
แม่ลูกอ่อน[n. exp.] (maē lūk øn) EN: mother with a baby FR:
แม่ผัว[n.] (maēphūa) EN: woman's mother-in-law ; husband's mother FR: belle-mère [f] (pour l'épouse)
แม่ธรณี[n. exp.] (maē thøranī) EN: mother earth ; earth goddess FR:
แม่ทูนหัว[n. exp.] (maē thūn hū) EN: godmother ; darling FR:
แม่อุ้มบุญ[n. exp.] (maē um bun) EN: hired mother ; surrogate mother FR: mère porteuse [f] ; mère de substitution [f]
แม่ใหญ่[n. exp.] (maē yai) EN: grandmother ; grandma FR:
แม่ยาย[n.] (maēyāi) EN: mother-in-law ; wife's mother FR: belle-mère [f] (pour le mari)
ม่าม้า[n.] (māmā) EN: mother FR: mère [f]
มารดา[n.] (māndā) EN: mother FR: mère [f]
มารดาชื่อ [n. exp.] (māndā cheū) EN: mother's name FR: nom de la mère [m]

*mother* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chemotherapeutikum {n} [med.]chemotherapeutic
Chemotherapie {f} [med.]chemotherapy
Urgroßmutter {f}great grandmother
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers
Hauptader {f} (Bergbau)mother lode
Mutterplatte {f}; Motherboard
Königinmutter {f}queen mother
Leihmutter {f}surrogate mother
Leihmutterschaft {f}surrogate motherhood
Rabenmutter {f}unnatural mother
Inbegriff {m}mother-of-all
Katzenmutter {f}mother cat
Mutterkomplex {m}mother fixation
Muttersprache {f}mother tongue
Mutterliebe {f}motherly love
Mutterherz {n}mother's heart
Mutterland {n}motherland

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mother*
Back to top