ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mum*, -mum-

mum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mum (adj.) นิ่งเงียบ See also: ที่ไม่พูดไม่จา Syn. quiet, silent
mum (vi.) สวมหน้ากากเล่นตลก See also: แต่งตัวแปลกๆ, เล่นตลก
mum (n.) แม่
mumble (vi.) พูดพึมพำ See also: พูดอู้อี้, พูดไม่ชัด Syn. mutter, murmur Ops. articulate
mumble (n.) คำพูดอู้อี้ See also: การพูดพึมพำ, การพูดไม่ชัด Syn. mutter, murmur
mumbler (n.) ผู้พูดพึมพำ See also: ผู้พูดไม่ชัด
mumblingly (adv.) อย่างพึมพำ
mumbo jumbo (n.) การใช้คาถาที่ไร้สาระ See also: การพูดเสกเป่าอย่างไม่มีความหมาย Syn. jabber, gibberish, double talk, drivel
mumbo-jumbo (n.) ภาษาหรือพิธีสำคัญแต่ไม่มีความหมาย
mummer (n.) นักแสดงละครใบ้ Syn. actor, pantomimist
mummery (n.) การแสดงละครใบ้ Syn. amusement, performance
mummichog (n.) ปลาชนิดหนึ่งแถบชายฝั่งแอตแลนติก
mummification (n.) การทำให้เป็นมัมมี่
mummify (vt.) ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า See also: ทำให้เป็นมัมมี่, ทำให้คล้ายมัมมี่ Syn. dry up, embalm, mortify
mummy (n.) มัมมี่ See also: ศพแห้งและไม่เน่า Syn. cadaver, corpse
mummy (n.) แม่ Syn. mother
mumps (n.) โรคคางทูม
English-Thai: HOPE Dictionary
mum(มัม) adj. เงียบ,ไม่พูดสักคำ,ไม่ปริปาก. interj. ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น! เงียบ!, -Phr. (mum's the word ไม่ต้องเปิดเผยสิ่งที่เจ้ารู้)
mumble(มัม'เบิล) vi. พูดพึมพำ,พูดไม่ชัด vt. พูดพึมพำ,อ้ำอึ้งอยู่ในปาก. n. เสียงพึมพำ,เสียงพูดที่ไม่ชัด,คำพูดอู้อี้., See also: mumbler n. mumblingly adv., Syn. murmur ###A. speak up
mumbo jumbo(มัม'โบ จัม'โ บ) n. การใช้เวทมนตร์คาถาที่ไร้ความหมาย,ภาษาที่เหลวไหลหรือหลอกลวง pl. mumbo jumbos, Syn. hocus pocus
mummer(มัม'เมอะ) n. ผู้สวมหน้ากากหรือเครื่องแต่งกายแปลก ๆ ,นักแสดง,ผู้แสดงละครใบ้โบราณที่คล้ายการสวดคฤหัสถ์, Syn. pantomimist
mummery(มัม'เมอรี) n. การแสดงของmummer (ดู) ,พิธีหรือการแสดงที่แปลก ๆ หรือโอ้อวด
mummify(มัม'มะไฟ) vt. ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า,ทำให้คล้ายมัมมี่. vi. ทำให้แห้ง
mummy(มัม'มี) n. มัมมี่,ศพแห้งและไม่เน่าเนื่องจากใส่น้ำยา,ศพแห้งและไม่เน่าโดยธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิตที่เหี่ยวแห้ง,แม่ vi. ทำให้เป็นมัมมี pl. mummies
mumps(มัมซฺ) n. โรคคางทูม, Syn. epidemic parotitis
English-Thai: Nontri Dictionary
mum(adj) เงียบกริบ,ไม่ปริปาก,ไม่พูด
mumble(vi,vt) บ่นพึมพำ,พูดอู้อี้,พูดไม่ชัด,อ้ำอึ้ง,เคี้ยวเอื้อง
mummify(vt) อาบยาศพ,ดองศพ,ทำให้เป็นมัมมี่
mummy(n) มัมมี่
mumps(n) โรคคางทูม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mumming playละครมัมมิง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mumpsโรคคางทูม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mumford-Gurd Procedureการผ่าตัดซ่อมข้อปลายนอกกระดูกไหปลาร้าหลุด [การแพทย์]
Mumpsโรคคางทูม, คางทูม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดเงียบ (v.) keep mum about See also: stay quiet about Ops. แพร่งพราย
กล้อมแกล้ม (v.) mumble See also: speak indistinctively, speak evasively Syn. อ้อมแอ้ม, กะล่อมกะแล่ม
พึมๆ พำๆ (v.) mumble See also: mutter, murmur Syn. งึมงำ
พึมพำ (v.) mumble See also: mutter, murmur Syn. งึมงำ, พึมๆ พำๆ
มุบมิบ (adv.) mumblingly See also: murmuringly, whisperingly, gossipingly
อ้อมแอ้ม (adv.) mumblingly See also: indistinctly, hesitantly
อุบอิบ (adv.) mumblingly See also: indistinctly
มัมมี่ (n.) mummy
มัมมี่ (n.) mummy
คางทูม (n.) mumps See also: parotitis
feverfew (n.) ไม้พุ่มจำพวก Chrysanthemum parthenium
max (abbr.) คำย่อของ maximum Syn. max. Ops. min
max. (abbr.) คำย่อของ maximum Ops. min
maxima (n.) คำนามพหูพจน์ของ maximum
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
minima (n.) คำนามพหูพจน์ของ minimum
กรบูร (n.) Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl Syn. การบูร
กระวาน (n.) Amomum krervanh Pierre
การบูร (n.) Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl
ขั้นดี (n.) optimum See also: good level Syn. เกณฑ์ดี Ops. ขั้นเลว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But the minimum price you would pay is 10 Bahtแต่ราคาต่ำสุดที่คุณจะต้องจ่ายคือ 10 บาท
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My old mum would give her right hand to be chosen.มือขวาของเธอที่ได้รับเลือก นี้คืออะไร?
Hey, Julie, when did mum say to me not to?นี่ จูลี่ แม่บอกเมื่อไหร่?
He's really going to miss me, so you and Julie'll just have to be like a mum and dad to him till I get back.เขาคงคิดถึงแม่น่าดู ฉะนั้น ลูกกับจูลี่ ต้องเป็นเสมือนพ่อกับแม่ให้น้องๆนะ
Sometimes we're mum and dad, sometimes we're Julie and Derek, but mostly we're you and Julie.บางครั้งเราเล่นเป็นพ่อกับแม่ บางครั้งเป็นจูลี่กับดีเร็ก แต่ส่วนใหญ่เป็นนายกับจูลี่
Dunno about dad, but mum is in the cellar.ไม่รู้พ่ออยู่ไหน แต่แม่อยู่ใต้ดิน
He lives with his mum in this big house.เขาอยู่กับแม่ในบ้านหลังใหญ่
Doodle's mum told me she irons him fifteen shirts a week.แม่เขาบอกว่าหล่อนรีดเสื้อให้เขาสัปดาห์ละ 15 ตัว
I can't remember how it used to be when mum was alive,จำตอนสมัยแม่ยังอยู่ไม่ได้เลย
When I had a problem, my mum and dad would tell me to look at it another way. How?พ่อกับแม่บอกผมว่า เวลาที่เกิดปัญหา ให้ลองมองในทางกลับกัน
When I was sad, I used to climb in bed with my mum and dad.เมื่อผมเศร้า ผมจะปีนขึ้นไป บนเตียงของแม่กับพ่อ
It got my mum and dad.ไม่! มันจับแม่กับพ่อไป
Instead of like with mum and dad where it's a man and a woman.แทนที่จะเป็นแม่กับพ่อชอบกัน หรือผู้หญิงกับผู้ชายชอบกัน

mum ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, 最多] at most; maximum; largest (number of sth); the most
宝莱坞[Bǎo lái wù, ㄅㄠˇ ㄌㄞˊ ˋ, 宝莱坞 / 寶萊塢] Bollywood (film industry based in Mumbai, India)
白豆蔻[bái dòu kòu, ㄅㄞˊ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 白豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum)
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 茼] Chrysanthemum coronarium
[jú, ㄐㄩˊ, 菊] chrysanthemum
菊花[jú huā, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄚ, 菊花] chrysanthemum
繁文缛节[fán wén rù jié, ㄈㄢˊ ㄨㄣˊ ㄖㄨˋ ㄐㄧㄝˊ, 繁文缛节 / 繁文縟節] convoluted and over-elaborate (document); unnecessarily elaborate writing; mumbo-jumbo
趑趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趑趄嗫嚅 / 趑趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
趦趄嗫嚅[zī jū niè rú, ㄗ ㄐㄩ ㄋㄧㄝˋ ㄖㄨˊ, 趦趄嗫嚅 / 趦趄囁嚅] faltering steps, mumbling speech (成语 saw); hesitant; cringing; to cower
最远[zuì yuǎn, ㄗㄨㄟˋ ㄩㄢˇ, 最远 / 最遠] furthest; most distant; at maximum distance
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
哩哩罗罗[lī lī luō luō, ㄌㄧ ㄌㄧ ㄌㄨㄛ ㄌㄨㄛ, 哩哩罗罗 / 哩哩羅羅] onomat. endless mumbling; verbose and incomprehensible; talking endlessly
小豆蔻[xiǎo dòu kòu, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 小豆蔻] Indian cardamom (Amomum cardamomum)
[zǐ, ㄗˇ, 茈] Lithospermum officinale
最大能力[zuì dà néng lì, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 最大能力] maximum capacity
最大速率[zuì dà sù lǜ, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄚˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, 最大速率] maximum speed; maximum velocity
极大[jí dà, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ, 极大 / 極大] maximum; enormous
极大值[jí dà zhí, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄓˊ, 极大值 / 極大值] maximum value
最低限度[zuì dī xiàn dù, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄧ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, 最低限度] minimum
[nán, ㄋㄢˊ, 喃] mumble in repetition
妈咪[mā mī, ㄇㄚ ㄇㄧ, 妈咪 / 媽咪] Mummy (mother)
孟买[Mèng mǎi, ㄇㄥˋ ㄇㄞˇ, 孟买 / 孟買] Mumbai (formerly Bombay)
木乃伊[mù nǎi yī, ㄇㄨˋ ㄋㄞˇ ㄧ, 木乃伊] mummy (preserved corpse)
[zhà, ㄓㄚˋ, 痄] mumps
腮腺炎[sāi xiàn yán, ㄙㄞ ㄒㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, 腮腺炎] mumps
[nán, ㄋㄢˊ, 諵] mumble in repetition
最优[zuì yōu, ㄗㄨㄟˋ ㄧㄡ, 最优 / 最優] optimal; optimum
最佳[zuì jiā, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧㄚ, 最佳] optimum; optimal; peak
[méi, ㄇㄟˊ, 梅] plum; plum flower; Japanese apricot (Prunus mume); surname Mei
鞍点[ān diǎn, ㄢ ㄉㄧㄢˇ, 鞍点 / 鞍點] saddle point (math.), a critical point of a function of several variables that is neither a maximum nor a minimum
上确界[shàng què jiè, ㄕㄤˋ ㄑㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˋ, 上确界 / 上確界] supremum (math.); least upper bound
罗勒[luó lè, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄜˋ, 罗勒 / 羅勒] sweet basil (Ocimum basilicum)
罗艻[luó lè, ㄌㄨㄛˊ ㄌㄜˋ, 罗艻 / 羅艻] sweet basil (Ocimum basilicum); same as 羅勒|罗勒
黃花[huáng huā, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ, 黃花] virgin; orange day lily (Hemerocallis fulva); Chrysanthemum

mum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum)
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence)
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby
お母ちゃん[おかあちゃん, okaachan] (n) (fam) (See 母ちゃん) mum; mom
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei
カシア[, kashia] (n) cassia (Cinnamomum aromaticum)
カスタムメイド;カスタムメード[, kasutamumeido ; kasutamume-do] (n) (See オーダーメイド) custom-made
カノポス壺;カノプス壺;カノープス壺[カノポスつぼ(カノポス壺);カノプスつぼ(カノプス壺);カノープスつぼ(カノープス壺), kanoposu tsubo ( kanoposu tsubo ); kanopusu tsubo ( kanopusu tsubo ); kano-pusu tsu] (n) Canopic jar; Canopic vase (used to store the internal organs of an Egyptian mummy)
ぐじぐじ[, gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel
ゲームメーカー[, ge-mume-ka-] (n) game maker
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly
ゴムマスク;ゴム・マスク[, gomumasuku ; gomu . masuku] (n) rubber mask
コロソマ[, korosoma] (n) tambaqui (Colossoma macropomum) (lat
サブプライムモーゲージ;サブプライム・モーゲージ[, sabupuraimumo-ge-ji ; sabupuraimu . mo-ge-ji] (n) subprime mortgage
システムメニュー[, shisutemumenyu-] (n) system menu
システムメンテナンス[, shisutemumentenansu] (n) {comp} system maintenance
シビルミニマム[, shibiruminimamu] (n) civil minimum
スキムミルク[, sukimumiruku] (n) skim milk
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.)
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.)
スパムメール[, supamume-ru] (n) {comp} spam mail
スペクトル半値幅[スペクトルはんねはば, supekutoru hannehaba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
スペクトル幅[スペクトルはば, supekutoru haba] (n) {comp} FWHM; full width half maximum; spectral width
セイロン肉桂[セイロンにっけい;セイロンニッケイ, seiron nikkei ; seironnikkei] (n) (uk) cinnamon tree (Cinnamomum zeylanicum)
テレコムマレーシア[, terekomumare-shia] (n) {comp} Telecom Malaysia
パナマックス[, panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal)
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea)
パレート最適[パレートさいてき, pare-to saiteki] (n) Pareto optimum
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words
ホームマシン[, ho-mumashin] (n) {comp} home computer (lit
ボリュームマネージャ[, boryu-mumane-ja] (n) {comp} volume manager
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885)
マキシマム[, makishimamu] (adj-na,n) maximum
マクシマム[, makushimamu] (n) maximum
マックス[, makkusu] (n) (1) (abbr) (See マキシマム) maximum; max; (2) (See マルチプレクサ) mux (multiplexor); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
システムメモリ[しすてむめもり, shisutemumemori] system memory
システムメンテナンス[しすてむめんてなんす, shisutemumentenansu] system maintenance
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width
テレコムマレーシア[てれこむまれーしあ, terekomumare-shia] Telecom Malaysia
ホームマシン[ほーむましん, ho-mumashin] home computer (lit
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager
メムメーカー[めむめーかー, memume-ka-] MEMMAKER
最大バーストサイズ[さいだいバーストサイズ, saidai ba-sutosaizu] maximum burst size
最大ビット長[さいだいビットちょう, saidai bitto chou] maximum bit length
最大フレームサイズ[さいだいフレームサイズ, saidai fure-musaizu] maximum frame size
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage
最小値[さいしょうち, saishouchi] minimum value, min
最小構成[さいしょうこうせい, saishoukousei] minimum configuration
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem

mum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวมุมถนน[n. exp.] (hūa mum tha) EN: corner of the street ; corner FR: angle de la rue [m] ; coin de la rue [m]
จากมุมมองของ[X] (jāk mum møn) EN: FR: du point de vue de
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
แม่[n. - pr.] (maē) EN: mum (term of endearment) FR: mère [f] (terme affectif)
แม่ฟ้าหลวง[n. prop.] (Maēfālūang ) EN: the Queen Mum FR:
หม่ำ จ๊กมก (เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา)[n. prop.] (Mām Jokmok ) EN: Mum Jokmok ( Phetthai Wongkhamlao) FR: Mum Jokmok ( Phetthai Wongkhamlao)
หม่ำ ๆ = หม่ำๆ[X] (mam-mam) EN: um mum mum FR:
มีมุมแหลม[adj.] (mī mum laēm) EN: FR: acutangle
มีมุม 4 มุม[n. exp.] (mī mum sī m) EN: FR: avoir quatre angles ; posséder quatre angles
ในมุมกว้าง[X] (nai mum kwā) EN: FR: au sens large
พ่อกะแม่[n. exp.] (phø ka maē) EN: dad and mum ; dad and mom FR:
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother ; mum and dad FR: père et mère ; parents [mpl]
อาร์กิวเมนต์ของค่าสูงสุด[n. exp.] (ākiumēn khø) EN: argument of the maximum ; arg max ; argmax FR:
อัคร-[pref.] (akkhra-) EN: prime , first ; optimum FR:
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ[n. exp.] (attrā dokbi) EN: minimum lending rate (MLR) FR:
ใบนาก[n.] (baināk) EN: Pseuderanthemum atropurpureum FR: Pseuderanthemum atropurpureum
เบบี้ซันโรส[n. exp.] (bēbī san rō) EN: baby sun rose ; Mesembryanthemum cordifolium FR: Mesembryanthemum cordifolium
เบญจมาศ[n.] (benjamāt) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun FR:
เชิงมุม[adj.] (choēngmum) EN: angular FR: angulaire
ช่อศิลา[n. exp.] (chø silā) EN: Phtheirospermum parishii FR: Phtheirospermum parishii
ด้าน-มุม-ด้าน (ด.ม.ด.)[n. exp.] (dān-mum-dān) EN: side-angle-side (SAS) FR:
เดื่อดิน[n. exp.] (deūa din) EN: Trachelospermum asiaticum FR: Trachelospermum asiaticum
ดอกเก๊กฮวย [n.] (døk kekhūay) EN: Chrysanthemum FR:
ดอกหรีดเลื้อยผ้าห่มปก[n. exp.] (døk rīt leū) EN: Tripterospermum sp. FR: Tripterospermum sp.
เอื้องแมงไหม[n. exp.] (eūang maēng) EN: Thrixspermum leucarachne FR: Thrixspermum leucarachne
แฟลกซ์[n.] (flaēk) EN: flax ; linseed ; Linum usitatissimum FR: Linum usitatissimum
หัวมุม[n.] (hūamum) EN: corner FR: coin [m]
อินฟิมัม[n.] (infimam) EN: infimum ; infima (pl.) FR:
จำนวนจุผู้โดยสาร[n. exp.] (jamnūan ju ) EN: FR: nombre maximum de passagers [m] ; capacité maximale d'accueil [f]
จำปีแขก[n.] (jampīkhaēk) EN: Pterospermum diversifolium FR: Pterospermum diversifolium
เจ้าพระยา[n.] (jaophrayā) EN: Indian Nightshade ; Dutch eggplant ; Solanum aculeatissimum FR:
เจียวกู่หลานเชียงดาว[n. exp.] (jīo kū lān ) EN: Gynostemma microspermum FR: Gynostemma microspermum
จนมุม[v.] (jon mum) EN: corner ; be in a tight corner FR: acculer (fig.)
จนมุม[adj.] (jon mum) EN: cornered FR: acculé
จวงหอม[n.] (jūanghøm) EN: Neocinnamomum caudatum FR: Neocinnamomum caudatum
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]
จุดยอดมุม[n. exp.] (jut yøt mum) EN: FR: sommet d'un angle [m]
แกนมุมฉาก[n. exp.] (kaēn mumchā) EN: rectangular axes FR:
กะหนานปลิง[n. exp.] (kanān pling) EN: Pterospermum acerifolium FR: Pterospermum acerifolium

mum ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Untergrenze {f}lower limit; minimum level
Maximalwert {m}maximum value; peak value
maximal; höchster {adj}maximum
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service
Belastungsgrenze {f}maximum load
Höchstgeschwindigkeit {f} | mit Höchstgeschwindigkeitmaximum speed; top speed | at full speed; at top speed
Höchstleistung {f}maximum performance; supreme performance
Höchstpreis {m}maximum price; ceiling price; price limit
Höchststrafe {f}maximum penalty
Höchstbelastung {f} beim Startmaximum take-off weight
Mindestabnahmemenge {f}minimum purchasing quantity
Mindestalter {n}minimum age
Mindestaußenluftanteil {m}minimum make-up air quota
Mindestbestellmenge {f}minimum order quantity
Minimalbetrag {m}minimum amount
Minimalpolynom {n} [math.]minimum polynomial
Mindestlaufzeit {f}minimum time delay
Mindestpreis {m}minimum price
Mindestquerschnitt {m}minimum section
Mindestreservesystem {n}minimum reserve system
Moorleiche {f}bog body; bog mummy
Chrysantheme {f} [bot.]mum [Am.]
Mumie {f}mummy
Mumifizierung {f} | Mumifizierungen
Optimum {n}optimum
Betriebsbreite {f} des Reifens | maximale Betriebsbreiteoverall tyre width | maximum overall tyre width in service
Spitzenbelastung {f} | kurzzeitige Spitzenbelastungpeak load | short-time peak load; maximum short-time load
Leistung {f} | optimale Leistung | Leistung abschätzenperformance | optimum performance | to evaluate performance
Reparaturdauer {f} | maximale Reparaturdauer | mittlere Reparaturdauertime to repair (TTR) | maximum time to repair; maximum TTR | mean time to repair (MTTR)
Fahrzeuggewicht {n} | maximal zulässiges Fahrzeuggewichtvehicle weight | maximum loaded vehicle weight

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mum
Back to top