ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beginning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beginning*, -beginning-

beginning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beginning (n.) เริ่มแรก See also: ตอนแรก Syn. start Ops. end
beginning (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดกำเนิด
beginning with (phrv.) เริ่มต้นจาก Syn. start with
English-Thai: HOPE Dictionary
beginning(บิกิน'นิง) n. การเริ่ม,ระยะตั้งต้น,การมีกำเนิดจาก, Syn. origin,start
English-Thai: Nontri Dictionary
beginning(n) การเริ่มต้น,การตั้งต้น,ตอนต้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
beginning of file labelป้ายเริ่มแฟ้ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นปี (n.) at the beginning of the year See also: early in the year Ops. ท้ายปี, ปลายปี
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ฟองมัน (n.) a sign indicating the beginning of a paragraph Syn. ตาไก่
เบญจศก (n.) fifth year of a decade according the Thai era beginning on March 21, 638 A.D.
แต่ต้นจนจบ (adv.) from the beginning to the end
การตั้งต้น (n.) beginning
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม, การเริ่มต้น
การเปิดฉาก (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Syn. การเริ่มแสดง Ops. การปิดฉาก
การเริ่ม (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่มต้น
การเริ่มต้น (n.) beginning See also: commencement, start, arising, emergence, initiation, opening Syn. การเริ่ม
การเริ่มแสดง (n.) beginning See also: start, beginning the performance, raising the curtain, outset Ops. การปิดฉาก
จุดตั้งต้น (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดแรกเริ่ม (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดตั้งต้น
ช่วงต้น (n.) beginning See also: commencing, starting Syn. ตอนต้น Ops. ตอนท้าย, ตอนปลาย
ต้น (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม, ตอนแรกๆ Ops. ปลาย
ต้นมือ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ, ตอนต้นๆ Ops. ปลายมือ
ตอนต้นๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ Ops. ปลายมือ
ตอนแรกๆ (n.) beginning Syn. แรกเริ่ม Ops. ปลาย
ตอนแรกๆ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนต้นๆ Ops. ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm really beginning to run out of moneyเงินของฉันเริ่มจะหมดแล้วจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
This is beginning to sound like a...นี้เป็นจุดเริ่มต้น เสียงเหมือน ...
They're beginning the daily slaughter right on time.พวกมันเริ่มการสังหารประจำวัน ตรงเวลา
I spy with my little eye something beginning with G.ฉันสอดแนมด้วยตาตัวน้อยของ ฉัน บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นด้วย กรัม
The beginning of the end for the Boche.จุดเริ่มต้นของจุดจบสำหรับบ๊ อช ฉันคิดว่าน้ำจะเปลี่ยน ฉันทำ!
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม
The longer I stay around here, the less I'm beginning to care.ขืนอยู่ที่นี่ผมอยู่ไม่ยืดเเน่
Alex Kintner, they're beginning to prune.- อเล็กช์ คินท์เนอร์ มือลูกเหี่ยวเเล้วนะ
I always got kicked out of school, beginning in kindergarten.ฉันเองโดนไล่เป็นประจำอยู่แล้ว, ตั้งแต่อยู่อนุบาล.
I'm beginning to enjoy it.ฉันเริ่มที่จะสนุกกับมัน
We're now at 2,000 feet beginning our descent.ตอนนี้เราอยู่ที่ 2,000 ฟุต กำลังร่อนลง
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม

beginning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
初学者[chū xué zhě, ㄔㄨ ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, 初学者 / 初學者] beginning student
年代初[nián dài chū, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ ㄔㄨ, 年代初] beginning of an age; beginning of a decade
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, 年初] beginning of the year
纪元[jì yuán, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, 纪元 / 紀元] beginning of an era
起来[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, 起来 / 起來] beginning or continuing an action; upward movement; stand up
开春[kāi chūn, ㄎㄞ ㄔㄨㄣ, 开春 / 開春] beginning of spring; the lunar New Year
始终[shǐ zhōng, ㄕˇ ㄓㄨㄥ, 始终 / 始終] from beginning to end; all along
一直[yī zhí, ㄧ ㄓˊ, 一直] straight (in a straight line); continuously; always; from the beginning of ... up to ...; all along; always
初期[chū qī, ㄔㄨ ㄑㄧ, 初期] initial stage; beginning period
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)
[shuò, ㄕㄨㄛˋ, 朔] beginning; first day of lunar month
[xù, ㄒㄩˋ, 绪 / 緒] beginnings; clues; mental state; thread
开头[kāi tóu, ㄎㄞ ㄊㄡˊ, 开头 / 開頭] beginning
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
太初[tài chū, ㄊㄞˋ ㄔㄨ, 太初] the absolute beginning

beginning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべり出し;滑り出し;滑出し[すべりだし, suberidashi] (n) start; beginning
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] (n) {comp} beginning of data
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence)
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
のっけ[, nokke] (n) the very beginning
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
ビギニング[, biginingu] (n) beginning
よって来たる;よって来る;因って来る;由って来る;因って来たる[よってきたる, yottekitaru] (exp,adj-f) (uk) originating; causing; beginning
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
五月病[ごがつびょう, gogatsubyou] (n) blues experienced by college freshmen or workplace recruits shortly after beginning school or work; the May blues
八十八夜[はちじゅうはちや, hachijuuhachiya] (n) eighty-eighth day from the beginning of spring
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
初学者[しょがくしゃ, shogakusha] (n) beginner; beginning student
前方一致[ぜんぽういっち, zenpouicchi] (n) {comp} (See 部分一致,後方一致) left-hand match; begins-with match; matching a sub-string with the beginning of a field
名残りの雪;なごりの雪;名残の雪[なごりのゆき, nagorinoyuki] (n) (1) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring
喧嘩沙汰[けんかざた, kenkazata] (n) beginning (developing into) a quarrel (a fight, an altercation)
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work
宇宙開闢[うちゅうかいびゃく, uchuukaibyaku] (n) (since) the beginning of the universe; (since) the dawn of time
寒の入り[かんのいり, kannoiri] (n) beginning of midwinter
巻頭[かんとう, kantou] (n) (1) opening page of book; beginning of an essay; (adj-f) (2) prefatory
年明け[ねんあけ(P);としあけ, nen'ake (P); toshiake] (n) (1) beginning of the year; early in the New Year; (2) (ねんあけ only) expiration of a term of service; (P)
後先[あとさき, atosaki] (n) front and rear; before and after; both ends; beginning and end; order; consequences; context
手初めに[てはじめに, tehajimeni] (adv) at first; at the outset; beginning
拝啓[はいけい, haikei] (n) (letters beginning with this typically end with 敬具) Dear (so and so); Dear Sir; Dear Madam; To Whom It May Concern; (P)
[たく;き, taku ; ki] (n) wooden clappers (signalling the beginning or end of a performance)
桐一葉[きりひとは, kirihitoha] (n) falling paulownia leaf signaling the beginning of autumn (fall)
為初め[しそめ, shisome] (n) outset; beginning
申す[もうす, mousu] (v5s,vt) (1) (hum) to say; to be called; (2) (hum) (after a word beginning with お- or ご-) to do; (P)
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if
竜頭蛇尾[りゅうとうだび, ryuutoudabi] (n) a strong beginning and a weak ending; an anticlimax
糸口を開く;緒を開く[いとぐちをひらく, itoguchiwohiraku] (exp,v5k) to find a clue; to make a beginning
終始[しゅうし, shuushi] (n,vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P)
緒戦[しょせん(P);ちょせん, shosen (P); chosen] (n) beginning of hostilities; beginning of competition; (P)
蹲踞[そんきょ, sonkyo] (n,vs) crouching; formal crouch performed at the beginning of a sumo or kendo match
追い羽根[おいばね, oibane] (n) battledore and shuttlecock game (played at the beginning of the year)
開口[かいこう, kaikou] (n,vs) (1) opening; aperture (e.g. camera); (2) opening one's mouth; beginning to speak; (adj-f) (3) open; broad; (P)
開口一番[かいこういちばん, kaikouichiban] (n-adv) at the very beginning of one's speech; the first thing (one) says after opening the mouth
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データの先頭[データのせんとう, de-ta nosentou] beginning of data
行頭[ぎょうとう, gyoutou] BOL, beginning of line
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
頭切れ[とうきれ, toukire] clipping off the beginning of a speech transmission
テープ始端マーカ[テープしたんマーカ, te-pu shitan ma-ka] beginning-of-tape marker, BOT marker (abbr.)
ファイル始めラベル[ファイルはじめラベル, fairu hajime raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
見出しラベル[みだしラベル, midashi raberu] beginning-of-file label, header label, HDR (abbr.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
最初[さいしょ, saisho] Thai: ตอนต้น English: beginning

beginning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
บุริมพรรษา[n.] (burimmaphan) EN: beginning of the Buddhist Lent FR:
ชักจะ[X] (chak ja) EN: getting ; beginning to FR:
ช่วงต้น[n. exp.] (chūang ton) EN: beginning FR: début [m]
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
ฟองมัน (๏)[n.] (føngman) EN: [sign formerly used to indicate the beginning of a paragraph] FR:
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวคุ้ง[n.] (hūakhung) EN: bend in the river ; beginning of the river bend ; curve of the river FR: méandre [m]
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: headworks ; beginning of a job ; initial stage of a job ; initial stage of a project FR:
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปี[n. exp.] (hūa pī) EN: beginning of the year FR: début de l'année [m]
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
จากหัวถึงท้าย[xp] (jāk hūa the) EN: from the beginning to the end FR:
จุดกำเนิด[n. exp.] (jut kamnoēt) EN: origin ; starting point ; beginning ; source ; point of origin FR: origine [f] ; début [m] ; point de départ [m]
จุดแรกเริ่ม[n. exp.] (jut raēkroē) EN: beginning FR:
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
จุดเริ่มต้น[n. exp.] (jutroēmton) EN: starting point ; point of departure ; source ; beginning point ; initial point ; origin FR: point de départ [m] ; point initial [m] ; origine [f]
จุดตั้งต้น[n. exp.] (jut tangton) EN: beginning FR:
การเริ่มต้น[n.] (kān roēmton) EN: beginning ; initiation FR: début [m] ; commencement [m]
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
ขั้นต้น[n. exp.] (khanton) EN: initial stage ; elementary stage ; beginning FR: étape initiale [f] ; première étape [f]
คชนาม[n.] (khotchanām) EN: [first name beginning with ย,ร, ล or ว] FR:
ครั้งแรก[X] (khrang raēk) EN: at first ; for the first time ; in the beginning ; at the outset FR:
แหล่งกำเนิด[n. exp.] (laeng kamno) EN: source ; place of origin ; genesis ; origin ; birth ; beginning ; birthplace FR: source [f] ; lieu de naissance [m]
มาแต่เดิม[X] (mā taē doēm) EN: from the beginning FR:
มาแต่กำเนิด[adv.] (mā taē kamn) EN: from birth ; from the beginning FR:
หน้าปากซอย[X] (nā pāk søi) EN: at the beginning of the soi FR: à l'entrée du soi
ปากซอย[n. exp.] (pāk søi) EN: (at) the beginning of the soi FR: (à) l'entrée du soi
ปากถนน[X] (pāk thanon) EN: at the beginning of the street FR: à l'entrée de la rue
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally FR: à l'origine ; au début
ระยะแรก[adv.] (raya raēk) EN: at the beginning FR: au début
ระยะเริ่มต้น[adv.] (raya roēmto) EN: at the beginning FR:
เริ่มแรก[adj.] (roēmraēk) EN: beginning ; first ; initial ; primary ; incipient ; original FR:
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer

beginning ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bandanfang {m}beginning of tape
Dateianfangskennsatz {m}beginning file label
Produktionsbeginn {m}beginning of production

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beginning
Back to top