ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mom*, -mom-

mom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mom (n.) แม่ (คำไม่เป็นทางการ) See also: มารดา Syn. mum
moment (n.) ชั่วขณะ See also: ชั่วครู่ Syn. minute, second, bit, instant Ops. forever, eternity
moment (n.) โอกาสสำคัญ See also: เวลาสำคัญ Syn. occasion
moment (n.) ความสำคัญ Syn. importance, consequence, significance
moment of truth (idm.) ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
moment of truth (n.) ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
momentarily (adv.) ชั่วขณะ See also: ชั่วครู่ Syn. momently, briefly
momentarily (adv.) ในเวลาอันใกล้นี้ See also: ในไม่ช้า Syn. instantly, at once, immediately, soon
momentariness (n.) ช่วงเวลาสั้นๆ
momentary (adj.) ชั่วขณะ See also: ชั่วครู่ Syn. fleeting, passing, brief Ops. eternal, continual
momently (adv.) อย่างชั่วขณะ See also: บางครั้งบางคราว
momentous (adj.) ชั่วขณะ
momentum (n.) แรงผลักดัน See also: แรงกระตุ้น
momentum (n.) ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ See also: โมเมนตัม
momma (n.) แม่ See also: มารดา Syn. mummy, momma
mommy (n.) แม่ See also: มารดา Syn. mummy
English-Thai: HOPE Dictionary
mom(มอม) n. แม่, Syn. mother
mom-and-pop(มอม'อันพอพ) adj. เกี่ยวกับร้านค้าหรือธุรกิจเล็ก ๆ ที่เป็นของครอบครัว
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality
momentarily(โมเมินแท'ริลี,โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ในเวลาที่สั้นมาก,เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti
momism(มอม'มิสซึม) n. การพึ่งพาความรักหรือการดูแลของแม่มากเกิน
momma(มอม'มะ) n. แม่, Syn. mama
English-Thai: Nontri Dictionary
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
momentโมเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
momentum diffusivityสภาพแพร่โมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentumแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขณะหนึ่ง (n.) moment See also: instant, while Syn. ประเดี๋ยว, ชั่วครู่, สักครู่
ครู่ (n.) moment See also: instant, while Syn. ประเดี๋ยว, ขณะหนึ่ง, ชั่วครู่, สักครู่
มหุรดี (n.) moment See also: short time, a little/short while Syn. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง
สักประเดี๋ยว (n.) moment See also: a short time, one moment Syn. ประเดี๋ยว, ครู่เดียว, เดี๋ยว, ครู่หนึ่ง Ops. นาน, ยาวนาน
แวบเดียว (adv.) moment See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว
ชั่วครู่ชั่วคราว (adv.) momentarily See also: fleeting Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่
ชั่วแล่น (adv.) momentarily See also: brief, fleeting, passing, transient Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร Ops. ถาวร, ตลอดไป
ชั่วแล่น (adv.) momentarily See also: fleeting Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว
ตระบัด (adv.) momentarily See also: briefly Syn. ทันใด, บัดใจ
บัดใจ (adv.) momentarily See also: briefly Syn. ทันใด
แป๊บเดียว (adv.) momentarily See also: a minute, a little moment Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ
ไม่ถาวร (adv.) momentarily See also: brief, fleeting, passing, transient Syn. ชั่วคราว Ops. ถาวร, ตลอดไป
กรบูร (n.) Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl Syn. การบูร
กระวาน (n.) Amomum krervanh Pierre
กะเดี๋ยว (adv.) just a moment See also: just a minute, for a while Syn. ประเดี๋ยว Ops. นาน
การบูร (n.) Cinnamomum camphora (Linn.) J.S.Presl
คราวดี (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวมงคล, โอกาสดี
คราวมงคล (n.) auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day Syn. คราวดี, โอกาสดี
ครู่หนึ่ง (n.) a moment See also: a few moments, a while, a minute Syn. ชั่วครู่, ครู่เดียว
ครู่เดียว (adv.) for a moment See also: for a time, for a while, temporarily Syn. ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว Ops. นาน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let me ask you this, will his mom be there?ขอฉันถามนี่หน่อย แม่ของเขาจะอยู่ที่นั่นด้วยไหม?
It's a place where your mom and I used to hang out a lotมันเป็นที่ที่แม่และพ่อเคยออกมาเที่ยวด้วยกันหลายครั้ง
Your mom asked me to take care of youแม่เธอขอให้ฉันดูแลเธอ
I resemble my mom moreฉันเหมือนแม่มากกว่า
I have both of the characteristics of my mom and dadฉันมีลักษณะเฉพาะของทั้งพ่อและแม่เลย
I'm busy at the momentตอนนี้ฉันยุ่งอยู่
Just a momentรอประเดี๋ยวครับ ถือสายไว้ก่อน
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
He will be with you in a momentเขาจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Can I borrow him for a moment?ขอยืมตัวเขาสักครู่ได้ไหม?
Would you excuse us for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
Just a momentรอสักครู คุณถือหูไว้ได้ไหม?
We would like a moment aloneเราอยากขอเวลาสักครู่ตามลำพัง
Would you excuse me for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
She'll be with you in a momentเธอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
I've been waiting two months for this momentฉันคอยเวลานี้มาสองเดือนแล้ว
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
She came to see you a moment agoเธอมาพบคุณเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา
The doctor will be with you in a momentคุณหมอจะมาพบคุณในอีกสักครู่
Wait a moment, I'll be with you in an instantคอยเดี๋ยวก่อน ฉันจะมาพบคุณในอีกสักครู่นี่แหล่ะ
Can I talk to you for a moment?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม?
Maybe you should go check on your momบางทีคุณควรไปดูแม่คุณหน่อยนะ
Would you mind if I change the subject for a moment?คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอเปลี่ยนเรื่องพูดคุยสักครู่?
I beg of you, mom! I have my own dreamขอร้องเถอะแม่ ผมก็มีความฝันของผม
I fell in love with her the moment I saw herฉันหลงรักเธอในทันทีที่เห็นเธอ
Don't be so indulgent to her, momอย่าโอนอ่อนอ่อนผ่อนตามเธอมากนักนะแม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah. After Mom and Dad's funeral he had nightmares for weeks.ใช่ นับจากงานศพของพ่อแม่ อาทิตย์นี้เขาเจอฝันร้ายมามากพอแล้ว
First he took Mom and Dad.ทีแรกมันก็เอาพ่อกับแม่ฉันไป
When Jamie's grandfather died his mom told him that he'd be asleep for a Iong time.เมื่อคุณปู่ของเจมี่เสียชีวิต แม่ของเขาบอกเขาว่า ว่าเขาจะนอนหลับเป็นเวลานาน
For a second there, I thought my mom had come back.ผมคิดว่าแม่กลับมาแล้วซะอีก
A week later, his mom cleaned out his room and threw away the map.สัปดาห์ต่อมาแม่ของเขาทำความสะอาด ห้อง แล้วทิ้งแผนที่ไป
Well, guys, I better get home before my mom puts me on the "1 0 Most Wanted List."งั้น เพื่อน ฉันขอกลับบ้านก่อนที่แม่ฉัน จะขึ้นบัญชีประกาศจับนะ
Tell Mom and Dad I went to lie down.บอกพ่อกับแม่ว่าเค้านอนอยู่ในห้อง
Just tell Mom and Dad I have a headache and I'm in bed, okay?บอกพ่อกับแม่ว่า เค้าปวดหัว เข้านอนแล้ว ตกลงน๊ะ?
I'd be a happy mom if you found something that could make you feel that way.แม่จะมีความสุข ถ้าลูกค้นพบ...
Huh, my Mom for Grannyเอ่อ... แม่ฉัน... ให้คุณยาย...
I saw that tree and decided to buy the house Hope Mom likes it tooพ่อเห็นต้นไม้ต้นนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้ หวังว่าแม่คงจะชอบ
Dearest, dear Mom get well soonรักแม่ ขอให้หายไวไว, ซาสุกิ

mom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角动量[jiǎo dòng liàng, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 角动量 / 角動量] angular momentum
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, 一触即发 / 一觸即發] could happen at any moment; on the verge
白豆蔻[bái dòu kòu, ㄅㄞˊ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 白豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum)
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
体温表[tǐ wēn biǎo, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄅㄧㄠˇ, 体温表 / 體溫表] clinical thermometer
体温计[tǐ wēn jì, ㄊㄧˇ ㄨㄣ ㄐㄧˋ, 体温计 / 體溫計] clinical thermometer
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, 坎儿 / 坎兒] critical juncture; key moment
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, 夹当 / 夾當] crucial moment; critical time
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 岁月峥嵘 / 歲月崢嶸] eventful years; momentous times
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, 分秒必争 / 分秒必爭] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, 刚刚 / 剛剛] just recently; just a moment ago
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, 一时 / 一時] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time
痛痛快快[tòng tong kuài kuài, ㄊㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞˋ, 痛痛快快] immediately; without a moment's hesitation; with alacrity; firing from the hip
小豆蔻[xiǎo dòu kòu, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 小豆蔻] Indian cardamom (Amomum cardamomum)
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, 情急智生] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下
关头[guān tóu, ㄍㄨㄢ ㄊㄡˊ, 关头 / 關頭] juncture; moment
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, 先机 / 先機] key moment; decisive opportunity
闪婚[shǎn hūn, ㄕㄢˇ ㄏㄨㄣ, 闪婚 / 閃婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment
闪电式结婚[shǎn diàn shì jié hūn, ㄕㄢˇ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ, 闪电式结婚 / 閃電式結婚] lightning wedding; to get married on the spur of the moment; abbr. to 閃婚|闪婚
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, 妈妈 / 媽媽] mama; mommy; mother
中邪[zhòng xié, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, 中邪] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
中魔[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, 中魔] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you
力偶[lì ǒu, ㄌㄧˋ ㄡˇ, 力偶] moment of forces (mechanics)
动量[dòng liàng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 动量 / 動量] momentum
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, 势头 / 勢頭] momentum; tendency
即时即地[jí shí jí dì, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧˊ ㄉㄧˋ, 即时即地 / 即時即地] moment-to-moment
时刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, 时刻 / 時刻] moment
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, 气势 / 氣勢] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful
瞬间[shùn jiān, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄢ, 瞬间 / 瞬間] moment; momentary; in a flash
声势[shēng shì, ㄕㄥ ㄕˋ, 声势 / 聲勢] momentum
蒙巴萨[Méng bā sà, ㄇㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄚˋ, 蒙巴萨 / 蒙巴薩] Mombasa (city in Kenya)
转动惯量[zhuǎn dòng guàn liàng, ㄓㄨㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 转动惯量 / 轉動慣量] moment of inertia (mechanics)
鬼摸脑壳[guǐ mō nǎo ké, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄋㄠˇ ㄎㄜˊ, 鬼摸脑壳 / 鬼摸腦殻] muddled; momentarily confused
此时[cǐ shí, ㄘˇ ㄕˊ, 此时 / 此時] now; this moment
现下[xiàn xià, ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄚˋ, 现下 / 現下] now; at this moment
默哀[mò āi, ㄇㄛˋ ㄞ, 默哀] observe a moment of silence in tribute

mom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お母ちゃん[おかあちゃん, okaachan] (n) (fam) (See 母ちゃん) mum; mom
母ちゃん[かあちゃん, kaachan] (n) (fam) (See お母ちゃん) mum; mom
アトモメーター[, atomome-ta-] (n) (obsc) (See 蒸発計) atmometer
アネモメーター[, anemome-ta-] (n) anemometer
アマビリス樅[アマビリスもみ;アマビリスモミ, amabirisu momi ; amabirisumomi] (n) (uk) Pacific silver fir (Abies amabilis)
アメリカ鼯鼠[アメリカももんが;アメリカモモンガ, amerika momonga ; amerikamomonga] (n) (uk) southern flying squirrel (Graucomys volans)
アルコール温度計[アルコールおんどけい, aruko-ru ondokei] (n) alcohol thermometer
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily
カシア[, kashia] (n) cassia (Cinnamomum aromaticum)
カモミール;カモマイル[, kamomi-ru ; kamomairu] (n) (See カミツレ) German chamomile (Matricaria recutita); German camomile
かもめーる;かもメール[, kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June
カモ目;鴨目[カモもく(カモ目);かももく(鴨目), kamo moku ( kamo me ); kamomoku ( kamo me )] (n) Anseriformes (order of swimming birds)
カルダモン[, karudamon] (n) cardamom; (P)
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P)
くも膜;蜘蛛膜[くもまく, kumomaku] (n) the arachnoid (membrane)
くも膜下出血;蜘蛛膜下出血[くもまくかしゅっけつ, kumomakukashukketsu] (n) subarachnoid hemorrhage; subarachnoid haemorrhage
クモ膜下腔;蜘蛛膜下腔[クモまくかくう(クモ膜下腔);くもまくかくう(蜘蛛膜下腔), kumo makukakuu ( kumo maku shita kou ); kumomakukakuu ( kumo maku shita kou )] (n) subarachnoid space
ゴーヤー;ゴーヤ[, go-ya-; go-ya] (n) (See 苦瓜) (Okinawan name for) bitter melon (Momordica charantia)
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please
セイロン肉桂[セイロンにっけい;セイロンニッケイ, seiron nikkei ; seironnikkei] (n) (uk) cinnamon tree (Cinnamomum zeylanicum)
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P)
ダイナモメーター[, dainamome-ta-] (n) dynamometer
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P)
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind
バルサム樅[バルサムもみ;バルサムモミ, barusamu momi ; barusamumomi] (n) (uk) balsam fir (Abies balsamea)
フルマ鴎[フルマかもめ;フルマカモメ, furuma kamome ; furumakamome] (n) (uk) northern fulmar (Fulmarus glacialis)
マミー[, mami-] (n) mammy; mommy
モーメントマグニチュード[, mo-mentomagunichu-do] (n) moment magnitude
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly
ももんじい屋[ももんじいや, momonjiiya] (n) (arch) (See ももんじ屋) meat vendor; butcher
ももんじ屋[ももんじや, momonjiya] (n) (arch) meat vendor; butcher
Japanese-English: COMDICT Dictionary
重み[おもみ, omomi] weight
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment

mom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
หม่อม[n. prop.] (Mǿm ) EN: Mom ; Lady ; Duchess ; king's grandson's wife ; Mom ; wife of a prince ; commoner married to a prince FR:
หม่อมเจ้า[n. prop.] (Mǿmjāo) EN: king's grandson ; royal male relative ; Mom Chao (M.C.) FR:
หม่อมหลวง (ม.ล.)[n. prop.] (Mǿmlūang) EN: The Honourable ; Mom Luang (M.L.) FR:
หม่อมราชวงศ์ (ม.ร.ว.)[n. prop.] (Mǿmrātchawo) EN: Mom Rajawong (MR) ; Mom Rachawong (MR) ; great-grand-child of a king FR:
นาหม่อม ; อำเภอนาหม่อม = อ.นาหม่อม[n. prop.] (Nā Mǿm ; Am) EN: Na Mom ; Na Mom District FR: Na Mom ; district de Na Mom
นริศรา จักรพงษ์ ; หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์[n. prop.] (Naritsa Jak) EN: Narisa Chakrabongse ; Mom Rajawongse Narisa Chakrabongse FR: Narisa Chakrabongse ; Mom Rajawongse Narisa Chakrabongse
ปั่นเพื่อแม่[n. prop.] (Pan Pheūa M) EN: Bike for Mom FR:
พ่อกะแม่[n. exp.] (phø ka maē) EN: dad and mum ; dad and mom FR:
ปรีดิยาธร เทวกุล ; ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล[n. prop.] (Prīdiyāthøn) EN: Pridiyathorn Devakula ; Mom Ratchawong Pridiyathon Thewakun = MR Pridiyathorn Devakula FR: Pridiyathorn Devakula ; Mom Ratchawong Pridiyathon Thewakun = MR Pridiyathorn Devakula
อาร์ทิเซอรอดส์ โอมูโมอิ[n. exp.] (āthisoērøda) EN: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi FR: Articerodes omomoi, Articerodes Ohmumoi
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; instant ; occasion FR: moment [m] ; heure [f] ; temps [m] ; fois [f] ; point [m]
บัดเดี๋ยว[X] (batdīo) EN: just a moment FR:
บัดนั้น[adv.] (bat nan) EN: at that time ; at the time ; at that moment ; then FR:
บัดนี้[adv.] (bat nī) EN: at this time ; at this moment ; immediately ; presently ; now FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being FR:
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana n) EN: for a moment ; for a while FR:
ชั่วคราว[adj.] (chūa khrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift ; casual ; ephemeral ; short-term FR: temporaire ; passager ; provisoire ; momentané ; occasionnel
ชั่วคราว[adv.] (chūa khrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time FR: temporairement ; provisoirement ; momentanément ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ชั่วครู่ชั่วคราว[adv.] (chūakhrūchū) EN: momentarily FR:
ชั่วครู่ชั่วยาม[adv.] (chūakhrūchū) EN: for a moment ; for a short time ; momentary FR:
ชั่วแล่น[adj.] (chūalaen) EN: fleeting ; brief ; passing ; momentary FR: passager ; éphémère ; momentané
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while FR: momentanément ; passagèrement
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī p) EN: How's it going ? FR: Comment ça va en ce moment ?
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:
ชั่วเวลาเดียว[adv.] (chūa wēlā d) EN: just a moment FR:
ชั่ววูบ[adj.] (chūawūp) EN: momentary FR: passager ; momentané
ชั่ววูบ[adv.] (chūawūp) EN: momentarily ; for a short while ; for a short time FR:
ไดนาโมมิเตอร์[n.] (daināmōmito) EN: dynamometer FR: dynamomètre [m]
ได้ฤกษ์[v. exp.] (dāi roēk) EN: reach the auspicious time/moment FR:
ได้เวลา ...[v. exp.] (dāi wēlā ..) EN: it's time to ... FR: c'est le moment de ... ; il est temps de ...
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl ; kiddy (inf.) ; kiddie (Am., inf.) FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; gosse (fam.) [m] ; moutard [m] (fam.) ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambi
เดี๋ยว[n.] (dīo) EN: moment ; instant FR: instant [m] ; moment [m]
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment FR: un instant ; un moment
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment ; in a moment FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[n. exp.] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; just a moment ; for a moment FR: Un instant !

mom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrung {f} | in einem Augenblick geistiger Verwirrungaberration | in a moment of mental aberration
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia
Betätigungsmoment {m}coupling moment
Kapillarthermometer {n}capillary thermometer
Zentrifugalmoment {n}centrifugal moment
Fieberthermometer {n}clinical thermometer
Drehimpulserhaltung {f} [phys.]conservation of angular momentum
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum
Impulserhaltungssatz {m}conservation of momentum
Deviationsmoment {n}moment of deviation
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area
Sternstunde {f}great moment
Hitzdrahtanemometer {n}hot-wire anemometer
Ionenimpuls {m}ion momentum
Moment {m} | Momente
Moment {n} | Momente
Momentensatz {m}principle of angular momentum
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia
Trägheitsmoment {m} | polares Trägheitsmomentmoment of inertia | polar moment of inertia
Flüchtigkeit {f}momentariness
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia
Impulssatz {m}principle of linear momentum
Schwerpunktsatz {m}principle of linear momentum
Pyrometer {n}; Strahlungsthermometer
Verdachtsmoment {m} | Verdachtsmomente
Thermometer {n} | Thermometer
Thermometersäule {f} | Thermometersäulen
Thermometerstand {m} | Thermometerstände
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key
Torsionsmoment {m}; Drehmoment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mom
Back to top