ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fountainhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fountainhead*, -fountainhead-

fountainhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fountainhead (n.) ต้นกำเนิดน้ำ See also: แหล่งกำเนิดน้ำ
fountainhead (n.) แหล่งกำเนิด See also: ต้นกำเนิด Syn. fount, origin, source
English-Thai: HOPE Dictionary
fountainheadn. น้ำพุ,แหล่งน้ำ,แหล่งสำคัญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอดน้ำ (n.) fountainhead Syn. ต้นน้ำ, ต้นน้ำลำธาร

fountainhead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
源泉[yuán quán, ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 源泉] fountainhead; well-spring; water source; fig. origin

fountainhead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
文教の府[ぶんきょうのふ, bunkyounofu] (n) fountainhead of culture; Ministry of Education
河の源[かわのみなもと, kawanominamoto] (n) fountainhead
水源[すいげん, suigen] (n) source of river; fountainhead; (P)

fountainhead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อเกิด[n.] (bøkoēt) EN: source ; origin ; fountain ; fountainhead FR: source [f] ; origine [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fountainhead
Back to top