ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mother

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mother*, -mother-

mother ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mother (n.) แม่ See also: คุณแม่, มารดา, แม่เลี้ยง, แม่บุญธรรม Syn. mamma, mum, ma, mom
mother (n.) แหล่งที่มา See also: บ่อเกิด, ต้นกำเนิด Syn. fountainhead, font, beginning
mother (adj.) เป็นแม่ See also: เป็นมารดา, มาจากแม่
mother (vt.) เป็นผู้ให้กำเนิด
mother (vt.) เลี้ยงดู Syn. raise up
mother country (n.) บ้านเกิด
mother figure (n.) ผู้มีคุณสมบัติเหมือนแม่
mother hen (n.) ผู้หญิงที่คอยดูแลหรือจ้ำจี้จ้ำไช
mother lode (n.) แหล่งแร่ธาตุในเหมือง
mother ship (n.) เรือลำใหญ่
Mother Superior (n.) คุณแม่อธิการ See also: หัวหน้าแม่ชี
mother superior (n.) คุณแม่อธิการ See also: หัวหน้าแม่ชี
mother tongue (n.) ภาษาแม่ See also: ภาษาที่พูดมาแต่กำเนิด
mother wit (n.) สติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-of-pearl (n.) หอยมุก
mother-to-be (n.) ว่าที่คุณแม่ See also: หญิงที่ตั้งครรภ์
motherfucker (sl.) คนสารเลว (ใช้เมื่อแสดงความโกรธ)
motherhood (n.) ความเป็นแม่ See also: การเป็นแม่, การเป็นมารดา, ความเป็นมารดา Syn. maternity, mothership
mothering (n.) การดูแลเด็กหรือผู้อื่น
motherland (n.) บ้านเกิดเมืองนอน See also: มาตุภูมิ, แผ่นดินเกิด Syn. homeland, mother country
motherland (n.) บ้านเกิด Syn. homeland
motherless (adj.) ซึ่งไม่มีแม่
motherly (adv.) ในฐานะที่เป็นแม่ See also: ในสภาวะที่เป็นแม่
motherly (adj.) อย่างแม่ See also: เกี่ยวกับแม่ Syn. maternal
mothership (n.) ความเป็นแม่ See also: ความเป็นมารดา Syn. parenthood
mothership (n.) ความเป็นแม่ See also: การเป็นแม่, การเป็นมารดา, ความเป็นมารดา Syn. maternity
English-Thai: HOPE Dictionary
mother(มา'เธอะ) n.,adj. แม่,มารดา,แม่ยาย,แม่เลี้ยง,หญิงผู้ทำหน้าที่เหมือนแม่ vt. เป็นแม่ของ,ดูแลเหมือนแม่, Syn. mom,mama
mother countryมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
mother superiorn. แม่อธิการ,หัวหน้านางชี pl. mother superiors,mothers superior
mother tonguen. ภาษาที่พูดมาตั้งแต่เด็ก,ภาษาของพ่อแม่
mother witn. เชาวน์หรือสติปัญญาที่มีมาแต่กำเนิด
mother-in-law(มา'เธออินลอ) n. แม่ยาย pl. mothers-in-law
motherboardแผงหลักหมายถึง แผงวงจรหลักในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อุปกรณ์ต่าง ๆ จะเข้าไปเชื่อมต่อด้วยอีกทีหนึ่ง เช่น ซีพียู (CPU) , รอม (ROM) , แรม (RAM) , ชิป (chip) และยังรวมถึงช่องที่เตรียมไว้เสียบแผ่นวงจรพิเศษที่อาจจะเพิ่มมาภายหลัง ที่เรียกว่า "แผงวงจรลูก" ดู daughterboard ประกอบ
mothercraft(-คราฟทฺ) n. การเลี้ยงดูบุตร
motherhood(มา'เธอฮูด) n. ความเป็นมารดา,มารดา, Syn. maternity,mothers
motherlandมาตุภูมิ,บ้านเกิดเมืองนอน
motherly(มา'เธอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับแม่,คล้ายแม่., See also: motherliness n., Syn. materal
English-Thai: Nontri Dictionary
mother(n) มารดา,แม่
MOTHER-IN-mother-in-law(n) แม่ยาย,แม่ผัว
MOTHER-OF-mother-of-pearl(n) เปลือกมุก,หอยมุก
motherhood(n) ความเป็นแม่,การมีบุตร
motherless(adj) กำพร้าแม่,ไม่มีแม่
motherly(adj) เหมือนมารดา,ของมารดา,ในฐานะที่เป็นแม่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mother boardแผงหลัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mother tongue; mother languageภาษาแม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mother and childมารดาและบุตร [TU Subject Heading]
Motherboard แผงหลัก [คอมพิวเตอร์]
Motherhoodความเป็นมารดา [TU Subject Heading]
Mothering, Deprived of Love andขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ [การแพทย์]
Motherless familiesครอบครัวที่ขาดมารดา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พระยาเทครัว (n.) man who has both the mother and daughter; or both sisters; as his wives
รุ้งพราย (n.) the iridescence (of shells, mother of pearl, and gems)
คุณแม่ (n.) mother See also: mummy, mama, mom Syn. แม่, ม้า, ม่าม้า Ops. คุณพ่อ, พ่อ
ชนนี (n.) mother See also: mother of a king or queen Syn. แม่ Ops. ชนก
พระชนนี (n.) mother See also: mom Syn. มารดา Ops. พ่อ, บิดา, พระชนก
มาดา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาดา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตา (n.) mother See also: mom, mum, mummy, ma, mater Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตา (n.) mother Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, ชนนี, มาตุ Ops. บิดา
มาตา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. ปิตุ
มาตา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตา (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. ปิตุ
มาตา (n.) mother Syn. แม่, คุณแม่, มาตุรงค์, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, ชนนี, มาตุ Ops. บิดา
มาตุ (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. ปิตุ
มาตุ (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. ปิตุ
มาตุรงค์ (n.) mother See also: mom, mum, mummy, ma, mater Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
มาตุรงค์ (n.) mother Syn. แม่, คุณแม่, มาตุเรศ, มารดร, มาดา, มาตา, ชนนี, มาตุ Ops. บิดา
มาตุรงค์ (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. ปิตุ
มาตุรงค์ (n.) mother Syn. แม่, มารดา, คุณแม่, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี Ops. บิดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
My mother is over 60 years oldแม่ของฉันอายุมากกว่า 60 ปีแล้ว
You look just like your mother when you get upsetลูกดูเหมือนแม่มากทีเดียวเวลาหงุดหงิดขึ้นมา
I promised your mother that I would take care of youฉันสัญญากับแม่เธอว่าฉันจะดูแลเธอ
Who are you more like, your mother or your father?คุณเหมือนใครมากกว่ากัน พ่อหรือแม่?
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
She reminds me of my motherเธอทำให้ฉันนึกถึงคุณแม่ของฉัน
I look more like my motherฉันดูเหมือนแม่มากกว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ
Father was killed in the war, mother died last year.พ่อเธอตายในสงคราม แม่เธอก็ตายเมื่อปีก่อน
My mother died years and years ago, and there was only my father, and he died last summer.เหลือแต่คุณพ่อ ซึ่งท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา
He's like an old mother hen with his bills and rents and taxes.ถ้าเรื่องเงินๆ ทองๆ ล่ะก็ เขาเหมือนจงอางหวงไข่
You know, born in a slum, mother dead since he was nine.คุณจะรู้ว่าเกิดในสลัม, แม่ที่ตายตั้งแต่เขาอายุเก้าขวบ
Except maybe some guy's mother or somebody.อาจจะยกเว้นแม่ของคนที่แต่งตัวประหลาดบางอย่างหรือใครบางคน
As I read them over this morning, they sound so much like my own eulogy... that I've decided to let my mother publish them privately after I'm dead.{\cHFFFFFF}เมื่อผมอ่านพวกเขาในช่วงเช้าวันนี้ พวกเขาเสียงมากเช่นความชื่นชมยินดีของตัวเอง ... {\cHFFFFFF}ที่ฉันได้ตัดสินใจที่จะให้แม่ของฉัน เผยแพร่เอกชนหลังจากที่ฉันตาย
Whose name is the Black Mother, mother of darkness.ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด
Oh, mother Kaili, whose name is the Terrible...โอ้แม่ ไคยีลี, ที่มีชื่อคือผู้โหดร้าย
(Clang)... whose name is the Inaccessible, whose name is the Black Mother, mother of darkness!ที่มีชื่อคือไม่สามารถเข้าถึงได้, ที่มีชื่อคือแม่สีดำ แม่ของความมืด
I hope your mother ends up in a two-dollar whorehouse!ขอให้แม่แกตกต่ำอยู่ ซ่องกะหรี่ชั้นต่ำ
Your mother it's better not to talk of her. I never hurt anybody!แม่แกน่ะ อย่าให้ต้องสาธยายเลย ฉันไม่เคยทำร้ายใครนะโว้ย

mother ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
先妣[xiān bǐ, ㄒㄧㄢ ㄅㄧˇ, 先妣] deceased mother; mother of an ancestor
大方[dà fāng, ㄉㄚˋ ㄈㄤ, 大方] expert; scholar; mother earth (cf 大地, because the earth is square 地方); a type of green tea
失败是成功之母[shī bài shì chéng gōng zhī mǔ, ㄕ ㄅㄞˋ ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄇㄨˇ, 失败是成功之母 / 失敗是成功之母] Failure is the mother of success (proverb)
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
母机[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, 母机 / 母機] machine tool; mother ship
马利亚[Mǎ lì yà, ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 马利亚 / 馬利亞] Maria (name); Mary, mother of Jesus Christ
母船[mǔ chuán, ㄇㄨˇ ㄔㄨㄢˊ, 母船] mother ship
本族语[běn zú yǔ, ㄅㄣˇ ㄗㄨˊ ㄩˇ, 本族语 / 本族語] native language; mother tongue
母语[mǔ yǔ, ㄇㄨˇ ㄩˇ, 母语 / 母語] native language; mother language
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
大自然[dà zì rán, ㄉㄚˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 大自然] nature (as in Mother Nature)
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt
瑞亚[Ruì yà, ㄖㄨㄟˋ ㄧㄚˋ, 瑞亚 / 瑞亞] Rhea, wife of Chronos and mother of Zeus in Greek mythology
路得[Lù dé, ㄌㄨˋ ㄉㄜˊ, 路得] Ruth (name); mother of Obed in the Bible
化学治疗[huà xué zhì liáo, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄓˋ ㄌㄧㄠˊ, 化学治疗 / 化學治療] chemotherapy
化疗[huà liáo, ㄏㄨㄚˋ ㄌㄧㄠˊ, 化疗 / 化療] chemotherapy
亡母[wáng mǔ, ㄨㄤˊ ㄇㄨˇ, 亡母] deceased mother
先大母[xiān dà mǔ, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄇㄨˇ, 先大母] deceased paternal grandmother
先慈[xiān cí, ㄒㄧㄢ ㄘˊ, 先慈] deceased mother
[bǐ, ㄅㄧˇ, 妣] deceased mother
[mēn, ㄇㄣ, 闷 / 悶] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly
老太太[lǎo tài tai, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄊㄞ˙, 老太太] elderly lady (respectful); esteemed mother
正宫娘娘[Zhēng gōng Niáng niáng, ㄓㄥ ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 正宫娘娘 / 正宮孃孃] Empress; senior Imperial Consort; Queen Mother
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
俄底浦斯[É dǐ pǔ sī, ㄜˊ ㄉㄧˇ ㄆㄨˇ ㄙ, 俄底浦斯] Oedipus, legendary king of Thebes who killed his father and married his mother
寄母[jì mǔ, ㄐㄧˋ ㄇㄨˇ, 寄母] foster-mother
义母[yì mǔ, ㄧˋ ㄇㄨˇ, 义母 / 義母] foster-mother
养母[yǎng mǔ, ㄧㄤˇ ㄇㄨˇ, 养母 / 養母] foster, adopted mother
干妈[gān mā, ㄍㄢ ㄇㄚ, 干妈 / 乾媽] godmother
教母[jiào mǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄨˇ, 教母] godmother
[pó, ㄆㄛˊ, 婆] grandmother; matron; mother-in-law
阿婆[ā pó, ㄚ ㄆㄛˊ, 阿婆] granny; mother-in-law
太婆[tài pó, ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 太婆] great-grandmother
曾外祖母[zēng wài zǔ mǔ, ㄗㄥ ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄇㄨˇ, 曾外祖母] great-grandmother (mother's grandmother)
祖国[zǔ guó, ㄗㄨˇ ㄍㄨㄛˊ, 祖国 / 祖國] homeland; motherland
妈妈[mā ma, ㄇㄚ ㄇㄚ˙, 妈妈 / 媽媽] mama; mommy; mother
圣母玛利亚[Shèng mǔ Mǎ lì yà, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 圣母玛利亚 / 聖母瑪利亞] Mary (mother of Jesus)
外祖父[wài zǔ fù, ㄨㄞˋ ㄗㄨˇ ㄈㄨˋ, 外祖父] maternal grandfather (i.e. mother's father)
老老[lǎo lao, ㄌㄠˇ ㄌㄠ˙, 老老] maternal grandmother; same as 姥姥

mother ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother
ギャルママ[, gyarumama] (n) (1) teenage mother; (2) young mother who wears "gal" styles
クレオール[, kureo-ru] (n) (1) creole (pidgin which has become a mother tongue) (fre
クレオール語[クレオールご, kureo-ru go] (n) creole (pidgin that has become a mother tongue)
シンママ[, shinmama] (n) (abbr) (See シングルマザー) single mother
マザー[, maza-] (n) (1) mother; (2) (abbr) {comp} motherboard; (3) Mother (Superior); title of a senior nun
マザーグース[, maza-gu-su] (n) Mother Goose; (P)
ママ友[ママとも, mama tomo] (n) friend of a mother who is also a mother; mothers who are friends
ヤンママ[, yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei
三つ熊[みつぐま, mitsuguma] (n) (obsc) mother bear with two cubs
乳母[うば;めのと;おんば;にゅうぼ;ちうば;ちおも;ちも;にゅうも;まま, uba ; menoto ; onba ; nyuubo ; chiuba ; chiomo ; chimo ; nyuumo ; mama] (n) wet nurse; nursing mother
修道院長[しゅうどういんちょう, shuudouinchou] (n) head of a monastic institution; abbot; prior; abbess; prioress; mother superior
兼業主婦[けんぎょうしゅふ, kengyoushufu] (n) part-time mom; working mother
初乳[しょにゅう, shonyuu] (n,adj-no) colostrum; foremilk; first milk a mother breastfeeds with
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother
女系天皇[じょけいてんのう, jokeitennou] (n) (See 女性天皇) matrilineal emperor of Japan; emperor (either male or female) whose mother is (was) a member of the Imperial family but whose father is (was) not
将を射んと欲すれば先ず馬を射よ[しょうをいんとほっすればまずうまをいよ, shouwointohossurebamazuumawoiyo] (exp) (id) He that would the daughter win, must with the mother first begin
御っ母さん[おっかさん, okkasan] (n) (uk) (See おかあさん) mother (term commonly used until the end of the Meiji period); mom; mum; mama
慈母[じぼ, jibo] (n) affectionate mother
母船[ぼせん, bosen] (n) depot ship; mother ship
火之夜芸速男神[ひのやぎはやおのかみ, hinoyagihayaonokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
火結神;火産霊神[ほむすびのかみ, homusubinokami] (n) (See 迦具土神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
種菌[たねきん;しゅきん, tanekin ; shukin] (n) mother (fungal colony used to start fermentation); starter culture; seed fungus
窮すれば通ず[きゅうすればつうず, kyuusurebatsuuzu] (exp) Necessity is the mother of invention; There is always some way out of a difficulty if you really look for one
聖母[せいぼ, seibo] (n) (1) birth mother of a holy man (or woman); (2) Virgin Mary; (P)
花粉母細胞[かふんぼさいぼう, kafunbosaibou] (n) pollen mother cell
萱堂[けんどう, kendou] (n) (hon) (arch) (See ははうえ) mother
迦具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi)
養母[ようぼ, youbo] (n) foster mother; adoptive mother
鱫鱜[あいきょう, aikyou] (n) salted (pickled) ayu eggs baked in mother ayu
お祖母さん(P);お婆さん;御祖母さん;御婆さん[おばあさん, obaasan] (n) (1) (usu. お祖母さん) (See 祖母さん) grandmother; (2) (usu. お婆さん) female senior-citizen; (P)
お袋(P);御袋;お母(iK)[おふくろ, ofukuro] (n) (col) (uk) one's mother; (P)
サンセベリア;サンセベーリア[, sanseberia ; sansebe-ria] (n) sansevieria (esp. mother-in-law's tongue, Sansevieria trifasciata) (lat
チオテパ[, chiotepa] (n) thiotepa (drug used in chemotherapy)
マザーランド[, maza-rando] (n) motherland
マリア[, maria] (n) (1) (See 聖母マリア) Mary (mother of Jesus) (lat
代母[だいぼ, daibo] (n) godmother
化学療法[かがくりょうほう, kagakuryouhou] (n,adj-no) chemotherapy
同腹[どうふく, doufuku] (n) born of the same mother; kindred spirits
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マザーボード[まざーぼーど, maza-bo-do] motherboard

mother ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชเนตตี[n.] (chanētti) EN: mother FR:
ชนนี[n.] (chonnanī) EN: mother ; matriarch FR:
ฝังมุก[adj.] (fang muk) EN: inlaid with mother of pearl ; penile pearl implant FR: incrusté de nacre
เจ้าจอมมารดา[n.] (jaojømmāndā) EN: royal mother FR:
เจ้าแม่[n.] (jaomaē) EN: Mother Goddess FR: déesse [f]
เจ้าแม่กาลี[n. prop.] (Jaomaē Kālī) EN: Mother Goddess Kali FR:
ครูเลื่น[n. prop.] (Khrū Leūn) EN: khru Luen ; Ms Luen ; Mother Luen FR: khru Luen ; Luen Suntharavathin
คุณแม่[n. exp. - pr.] (khun maē) EN: mother FR: mère [f] ; maman [f]
แม่[n.] (maē) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater FR: mère [f] ; maman [f]
แม่[n.] (maē) EN: Mother ; goddess FR:
แม่คงคา[n. exp.] (maē khongkh) EN: mother of water ; goddess of water ; goddess of the sea FR:
แม่เลี้ยง[n.] (maēlīeng) EN: stepmother ; foster mother FR: belle-mère (par remariage) [f]
แม่ลูกอ่อน[n. exp.] (maē lūk øn) EN: mother with a baby FR:
แม่ผัว[n.] (maēphūa) EN: woman's mother-in-law ; husband's mother FR: belle-mère [f] (pour l'épouse)
แม่ธรณี[n. exp.] (maē thøranī) EN: mother earth ; earth goddess FR:
แม่อุ้มบุญ[n. exp.] (maē um bun) EN: hired mother ; surrogate mother FR: mère porteuse [f] ; mère de substitution [f]
แม่ยาย[n.] (maēyāi) EN: mother-in-law ; wife's mother FR: belle-mère [f] (pour le mari)
ม่าม้า[n.] (māmā) EN: mother FR: mère [f]
มารดา[n.] (māndā) EN: mother FR: mère [f]
มารดร[n.] (māndøn) EN: mother FR: mère [f]
มาตา[n.] (mātā) EN: mother FR:
มาตุ[n.] (mātu) EN: mother FR: mère [f]
มาตุ-[pref.] (mātu-) EN: Maternal ; relating to mother FR: maternel
มาตุรงค์[n.] (māturong) EN: mother FR:
มูลนิธิขาเทียมเชียงใหม่[n. exp.] (mūnlanithi ) EN: Prostheses Foundation in Chiang Mai ; Prostheses Foundation of H.R.H. The Princess Mother ; The Prostheses Foundation of Thailand FR:
นนทลี[n.] (nonthalī) EN: mother FR: mère [f]
ภาษาแม่[n. exp.] (phāsā maē) EN: mother language ; native language ; mother tongue ; native tongue FR: langue maternelle [f]
พ่อกับแม่[n. exp.] (phø kap maē) EN: father and mother ; mum and dad FR: père et mère ; parents [mpl]
พ่อแม่[n. exp.] (phø maē) EN: parents ; father and mother FR: parents [mpl] ; père et mère [mpl] ; vieux [mpl] (fam.)
พระชนนี[n.] (phrachonnan) EN: mother FR:
พระราชมารดา[n. prop.] (Phrarātcham) EN: Queen Mother FR:
พระยาเทครัว[n.] (phrayāthēkh) EN: man who has both the mother and daughter (or both sisters) as his wives FR:
ผู้บังเกิดเกล้า[n. exp.] (phū bangkoē) EN: parents ; one's own parents ; father ; mother ; progenitor FR:
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: parent ; parents ; father ; mother ; progenitor FR: géniteur [m] ; parents [mpl]
ปิตุภูมิ[n.] (pituphūm) EN: fatherland ; native land ; birthplace ; motherland ; mother country FR: patrie [f] ; mère patrie [f]
สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น[n.] (sippākwāmai) EN: Experience is the mother of wisdom. FR:
ถามแม่[v. exp.] (thām maē) EN: ask one's mother FR: demander à sa mère
ยาย[n.] (yāi) EN: grandmother (maternal) ; grandma ; mother's mother FR: grand-mère maternelle [f] ; mamie [f] (fam.) ; mammy [f] (fam.) ; mémé [f] (fam.) ; mémère [f] (pop.)
ย่าทวด[n.] (yāthūat) EN: great grandmother ; paternal grandfather's mother ; paternal grandmother's mother FR:
อัยกี ; อัยยิกา[n.] (aiyakī ; ai) EN: royal grandmother ; grandmother FR:

mother ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Königinmutter {f}queen mother
Leihmutter {f}surrogate mother
Rabenmutter {f}unnatural mother
Chemotherapeutikum {n} [med.]chemotherapeutic
Chemotherapie {f} [med.]chemotherapy
Urgroßmutter {f}great grandmother
Inbegriff {m}mother-of-all
Mutterschutz {m}maternity protection; maternity leave; legal (job-)protection for expectant and nursing mothers
Hauptader {f} (Bergbau)mother lode
Katzenmutter {f}mother cat
Mutterkomplex {m}mother fixation
Mutterplatte {f}; Motherboard
Muttersprache {f}mother tongue
Mutterliebe {f}motherly love
Mutterherz {n}mother's heart
Mutterland {n}motherland
Leihmutterschaft {f}surrogate motherhood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mother
Back to top