ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

font

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *font*, -font-

font ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
font (n.) อ่างน้ำมนต์ในโบสถ์ที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท
font (n.) ชุดหรือรูปแบบตัวพิมพ์
fontal (adj.) ซึ่งมาจากน้ำพุ
fontal (adj.) ที่เกี่ยวกับอ่างน้ำมนต์ในโบสถ์
English-Thai: HOPE Dictionary
font(ฟอนทฺ) n. แท่นใส่น้ำมนต์, อ่างน้ำมนต์,โอ่งน้ำมนต์,ที่ใส่น้ำมันของตะเกียง,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, รูปแบบอักขระ, แบบ ขนาด และรูปร่างของตัวอักขระ โดยทั่วไปจะหมายถึงตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น, ลักษณะหรือรูปแบบของตัวอักขระที่เขียนหรือประดิษฐ์ขึ้น เช่น ตัวอักขระ
font cartridgeคาร์ทริดจ์แบบอักษรหมายถึง คาร์ทริดจ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์พิเศษ เมื่อเสียบเข้ากับ เครื่องพิมพ์บางชนิดที่ต่อกับ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถพิมพ์แบบอักษรต่าง ๆ ได้มากแบบขึ้น
font/da moverโปรแกรมเพิ่ม/ลดแบบอักษรเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรม หนึ่ง มีเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ใช้เมื่อ ต้องการ นำแบบอักษรต่าง ๆ เข้าไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อต้องการคัดลอกลงไปเก็บ ในจานบันทึก
English-Thai: Nontri Dictionary
font(n) โอ่งน้ำมนตร์,อ่างน้ำมนตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
font cartridgeชุดแบบอักษรกล่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
fontแบบอักษร [คอมพิวเตอร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ce sont Les chez d'oeuvres qui font I'homme.".... Ce sont Les chez d'oeuvres qui font l'homme."
As opposed to me, who's just some endless font of do-overs.ตรงกันข้ามกับฉันที่อุส่าห์ใสชุดนี้มาเพื่อนาย
It's a business proposal- I don't think you're supposed to use a different font for every letter.มันเป็นข้อเสนอทางธุรกิจ ผมไม่คิดว่าพ่อต้อง ใช้ฟอนท์ต่างกันทุกบรรทัดก็ได้
You'd rather meet the guy that picked the font than the star they're writing about?ลูกอยากเจอ คนที่เลือกฟ้อนต์นี่.. ..มากกว่า ดาราในข่าวหรอ
font of mercy ♪เธ‚เน‰เธฒเธˆเธฐเธ›เธเธ›เน‰เธญเธ‡เน€เธˆเน‰เธฒ
Font color="#ffff00" presents capture:frm@ïä·ç sync:frs@ç³Season 4 episode 4 Paradise
You never said you knew Johnny Fontane!คุณไม่เคยบอกว่าคุณจะรู้ว่าจอห์นนี่ฟอน!
I was sent by a friend of Johnny Fontane.ฉันถูกส่งมาจากเพื่อนคนหนึ่งของจอห์นนี่ฟอน
Johnny Fontane will never get that movie!จอห์นนี่ฟอนจะไม่ได้รับหนังที่!
You don't understand. Johnny Fontane never gets that movie.คุณไม่เข้าใจ จอห์นนี่ฟอนไม่เคยได้รับหนังที่
Johnny Fontane ruined one of Woltz International's most valuable protГ©gГ©s.จอห์นนี่ฟอนทำลายหนึ่งในprotégésที่มีค่าที่สุด Woltz สากล
Then Johnny Fontane comes along with his olive oil voice and Guinea charm.จากนั้นจอห์นนี่ฟอนมาพร้อมกับเสียงของเขาน้ำมันมะกอกและเสน่ห์นิวกินี

font ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 笻] note: song screen font is wrong. should be
字体[zì tǐ, ㄗˋ ㄊㄧˇ, 字体 / 字體] calligraphic style; typeface; font
仿宋[fǎng Sòng, ㄈㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 仿宋] imitation Song dynasty typeface; Fangsong font
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 囟] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
囟脑门[xìn nǎo mén, ㄒㄧㄣˋ ㄋㄠˇ ㄇㄣˊ, 囟脑门 / 囟腦門] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
囟门[xìn mén, ㄒㄧㄣˋ ㄇㄣˊ, 囟门 / 囟門] fontanel (gap between the bones of an infant's skull)
字型[zì xíng, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 字型] font

font ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトラインフォント[, autorainfonto] (n) {comp} outline font
カートリッジフォント[, ka-torijjifonto] (n) {comp} cartridge font
システムフォント[, shisutemufonto] (n) {comp} system font
スケーラブルフォント[, suke-raburufonto] (n) {comp} scalable font
ストロークフォント[, sutoro-kufonto] (n) {comp} stroke font
ソフトフォント[, sofutofonto] (n) {comp} soft font
テキストフォント[, tekisutofonto] (n) {comp} text font
デバイスフォント[, debaisufonto] (n) {comp} device font
トゥルータイプフォント[, touru-taipufonto] (n) {comp} True Type font
フォント配置量[フォントはいちりょう, fonto haichiryou] (n) {comp} font metrics
プロッタフォント[, purottafonto] (n) {comp} plotter font
プロポーショナルフォント[, puropo-shonarufonto] (n) {comp} proportional font
ベクターフォント;ベクタフォント[, bekuta-fonto ; bekutafonto] (n) {comp} vector font
手水鉢[ちょうずばち, chouzubachi] (n) (See 手水舎) stoup or font for ritual cleansing of hands and mouth with water when visiting a shrine or temple
水屋[みずや, mizuya] (n) purificatory font at shrines and temples; room adjacent to a tea ceremony room, where utensils are washed; vendor of drinking water; cupboard
スクリーンフォント[, sukuri-nfonto] (n) {comp} screen fonts
斜体[しゃたい, shatai] (n,adj-no) italic (font style); (P)
汽車馬陸[きしゃやすで;キシャヤスデ, kishayasude ; kishayasude] (n) (uk) Parafontaria laminata (species of millipede)
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
[うろこ;こけ;こけら, uroko ; koke ; kokera] (n) (1) scale (of fish); (2) serif (on kana or kanji (e.g. in Mincho font))
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font
システムフォント[しすてむふぉんと, shisutemufonto] system font
スケーラブルフォント[すけーらぶるふぉんと, suke-raburufonto] scalable font
ストロークフォント[すとろーくふぉんと, sutoro-kufonto] stroke font
ソフトフォント[そふとふぉんと, sofutofonto] soft font
テキストフォント[てきすとふぉんと, tekisutofonto] text font
トゥルータイプフォント[とうるーたいぷふぉんと, touru-taipufonto] True Type font
ビットマップフォント[びっとまっぷふぉんと, bittomappufonto] bit-mapped font
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font
フォントファミリ[ふぉんとふぁみり, fontofamiri] font family
フォント参照[フォントさんしょう, fonto sanshou] font reference
フォント寸法[フォントすんぽう, fonto sunpou] font size
フォント資源[フォントしげん, fonto shigen] font resource
フォント配置量[フォントはいちりょう, fonto haichiryou] font metrics
スクリーンフォント[すくりーんふぉんと, sukuri-nfonto] screen fonts
字体[じたい, jitai] type, font, lettering

font ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาดอักษร[n. exp.] (khanāt aksø) EN: font size FR: taille de la police (de caractères) [f]
เงินทองเป็นของบาดใจ[xp] (ngoenthøng ) EN: FR: les bons comptes font les bons amis
ตัวอักษร[n. exp.] (tūa aksøn) EN: alphabetic character ; letter ; script ; alphabe ; font FR: lettre de l'alphabet [f] ; caractère alphabétique [m] ; lettre [f] ; alphabet [m]
ตัวหนังสือ[n.] (tūanangseū) EN: character ; letter ; writing ; alphabet ; font ; consonant FR: caractère [m] ; lettre [f] ; fonte [f] ; idéogramme [m]
บลูมฟอนเทน[n. prop.] (Blūmfønthēn) EN: Bloemfontein FR:
ฝนเทียม[n.] (fonthīem) EN: artificial rain FR: pluie artificielle [f]
ฝนทอง (–่)[n.] (fonthøng) EN: vowel mark –่ FR: signe vocalique –่
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
ฝนตกไม่มีเค้า[n. (loc.)] (fontokmaimī) EN: Things that happen unexpectedly. FR:
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[v. (loc.)] (fontokmaith) EN: it does not rain everywhere at once ; life is not fair FR:
หินฝนทอง[n. exp.] (hinfonthøng) EN: touch stone ; [Thai sweet] FR:
การละลาย[n.] (kān lalāi) EN: dissolution ; melt FR: dissolution [f] ; fusion [f] ; fonte [f]
การละลายของธารน้ำแข็ง[n. exp.] (kān lalāi k) EN: FR: fonte des glaciers [f]
กระเฉด[n.] (krachēt) EN: water mimosa ; Neptunia oleracea FR: mimosa d'eau [m] ; cresson (de fontaine) [m] ; Neptunia oleracea
กระหม่อม[n.] (kramǿm) EN: sinciput ; crown of the head ; fontanel FR: sinciput [m]
เหล็กหล่อ[n.] (lek lø) EN: cast iron ; malleable iron ; pig iron FR: fonte [f]
น้ำพุ[n.] (nāmphu) EN: fountain ; spring FR: fontaine [f] ; source [f]
น้ำพุน้ำดื่ม[n. exp.] (nāmphu nām ) EN: drinking fountain FR: fontaine d'eau potable [f]
ธารายนต์[n.] (thārāyon) EN: fountain ; spring ; fount FR: fontaine [f]
ต้นน้ำ[n.] (tonnām) EN: water source ; source of a river FR: source d'eau [f] ; fontaine [f] ; source (d'une rivière) [f] ; amont [m]

font ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erhaben {adj} | erhabene Schriftraised; embossed | raised font; embossed font
Proportionalschrift {f}proportionally spaced font
Proportionalschriftsatz {m}proportional font
Schriftarten-Eigenschaften {pl}font metrics
serifenbetont {adj} (Schriftart)serif (font)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า font
Back to top